potrebni podaci

Uticaj HE na Limu: Nejasno da li bi došlo do potapanja naše teritorije

“Što se tiče flore i faune zaključeno je da ista neće biti ugrožena, da neće doći do promjena uslova u biotopu"
3 komentar(a)
Ažurirano: 08.05.2013. 15:50h

Republika Srbija nije obradila na potrebnom nivou sve elemente koji su potrebni za argumentovanu i pouzdanu procjenu uticaja izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 na rijeci Lim i to kada je u pitanju biodiverzitet, uticaj zemljotresa, kliženje terena i odronjavanje stijenskih masa.

Crnogorska Komisija za ocjenu Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrana na rijekama Drina u Republici Srpskoj i Lim u Srbiji, na čelu sa prof dr Mihailom Burićem, konstatovala je i da nema dovoljno pouzdanih procjena uticaja kada je u pitanju pronos riječnog nanosa, donudacije ( morfološke promjene u reljefu), mogućih havarija i velikih voda, kao i za karakteristične kote uspora. Osim toga postoji sumnja u tačnost kota normalnog uspora, jer Crna Gora i Srbija imaju različite podatke. Mišljenje članova Komisije je da je neophodno doraditi Studiju procjene izgradnje HE Brodarevo 1 i 2 na životnu sredinu, nakon čega bi se tek moglo precizno utvrditi kakav je uticaj na Crnu Goru.

“Nejasni su visinski odnosi navedeni u Studiji, a oni su osnova za zaključivanje o potencijalnom potapanju dijela teritorije Crne Gore. Navodi se da akumulacija doseže do Gostuna, a podaci očitani sa karte ukazuju da je kota terena u Gostunu mnogo niža od 519 metara nadmorske visine. Obzirom na navedeno Komisija je zaključila da je neophodno utvrditi kote dna korita rijeke Lim na državnoj granici, usaglašavanjem mjernih sistema u Republici Srbiji i Crnoj Gori”, saopštila je porparolka Agencije za zaštitu životne sredine Milica Krgović.

“Nejasni su visinski odnosi navedeni u Studiji, a oni su osnova za zaključivanje o potencijalnom potapanju dijela teritorije Crne Gore"

U Izvještaju se konstatuje da eksploatacija HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“ neće negativno uticati na teritoriju Crne Gore sa aspekta buke, vibracija i elektromagnetskog zračenja, kao ni na pouzdanost rada elektroenergetskog sistema Crne Gore.

“Što se tiče flore i faune zaključeno je da ista neće biti ugrožena, da neće doći do promjena uslova u biotopu, kao ni do značajnijih promjena migracionih puteva terestričnih i akvatičnih organizama, u slučaju da akumulacija ne obuhvata teritoriju Crne Gore”, navodi se u saopštenju portparolke Agencije za zaštitu životne sredine Milice Krgović.

Komisija je dala i preporuke nadležnim državnim organima koje se odnose na integralno, kompleksno I jedinstveno upravljanje vodama na čitavom slivnom području, kao I da upravljanje u slivu Lima nije moguće bez saradnje Crne Gore I Srbije.

“U tom cilju potrebno je da Crna Gora sa Republikom Srbijom, u što kraćem roku, potpiše odgovarajući sporazum o upravljanju vodama, na osnovu kojeg bi se uradili planovi upravljanja vodama u slivu i postigli dogovori o izgradnji i korišćenju objekata”, navodi se u saopštenju.

Agencija će Izvještaj Komisije proslijediti Ministarstvu održivog razvoja i turizma koji će, u skladu sa odredbama ESPOO Konvencije, nastaviti dalju zvaničnu komunikaciju sa nadležnim organima Republike Srbije, vezano za realizaciju planiranih projekata.

Komisija je krajem prošlog mjeseca završila rad na studiji za izgradnju HE Buk Bijela i Foča na Drini u Bosni i Hercegovini i utvrdila da je neophodno doraditi kako bi se preciznije sagledala veličina uticaja na Crnu Goru. I u toj studiji utvrđeno je da su mogli biti obrađeni dodatni elementi relevantni za argumentovanu i pouzdanu procjenu uticaja izgradnje na teritoriju Crne Gore - mogući uticaj indukovanih zemljotresa, stimulisani proces klizanja terena i odronjavanja stijenskih masa, pronosa riječnog nanosa i denudacije, koincidencije mogućih havarija i velikih voda, karakterističnih kota uspora i velikih hiljadugodišnjih voda.

Preporučujemo za Vas