SKRIVANJE PRIHODA

DRI: CANU krije donacije, 120.000 eura potrošili nenamjenski

Revizori su utvrdili i da je CANU na kraju 2011. godine raspolagao sa 1,1 milion eura, od čega je 700.000 otpalo na oročene depozite
0 komentar(a)
Ažurirano: 30.07.2012. 18:52h

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) u Izvještaju o novčanim tokovima nije prikazala 16.400 eura sopstvenih prihoda, 5.000 eura prihoda od donacija, ali ni 38.500 eura prihoda od kamata na oročene depozite.

To, između ostalog, piše u konačnom Izvještaju DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja CANU za 2011. godinu

Prema nalazu DRI, prihodi CANU od prodaje knjiga, otkupa tenderske dokumentacije i kamata na 700.000 eura oročenih depozita kod Podgoričke banke Sosiete ženeral morali su biti prikazani u finansijskom izvještaju te institucije.

“Depozit je formiran od sredstava od donacija i 282.000 eura neutrošenog novca iz budžeta od projekta ”Crna Gora u 21. stoljeću - eri kompetitivnosti”. Prihod od kamate u iznosu od 38.502,36 eura nije prikazan u Izvještaju o novčanim tokovima, već u posebnim napomenama uz finansijski izvještaj”, piše u nalazu DRI.

Revizijom je utvrđena nenamjenska potrošnja u ukupnom iznosu od 119.948,28 eura, i taj novac je potrošen suprotno odredbama Zakona o budžetu za 2011. godinu.

“Subjekat revizije treba budžetska sredstva da koristi u skladu sa Zakonom predviđenom namjenom i da izdatke evidentira u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština”, piše u Izvještaju DRI.

Uvidom u računovodstvenu evidenciju DRI utvrdila je da kako dati avansi na kraju fiskalne godine iznose 173.053,56 eura, kao i da je CANU u toku 2011. godine vršio avansna plaćanja prema dobavljačima (hotelske usluge, usluge štampe, avio karte, električna energija, gorivo itd.) i pored činjenice da je revizorska institucija još 2008. godine konstatovala da avansno plaćanje nije u skladu sa Uputstvom o radu državnog trezora.

Revizori su utvrdili i da je CANU na kraju 2011. godine raspolagao sa 1,1 milion eura, od čega je 700.000 otpalo na oročene depozite, dok je 214.700 iz državnog budžeta a 10.700 eura donacija za mlade stvaraoce bilo na žiro- računima, otvorenim kod Podgoričke banke.

“Račun na koji se uplaćuju sredstva iz trezora nije otvoren u skladu sa Zakonom o budžetu, jer nema oznaku “državni” i otvoren je bez pismenog odobrenja Ministarstva finansija”, konstatovali su revizori.

U Izvještaju DRI navodi se i da je CANU nepravilno zaveo 64.200 eura rashoda, i to na ime ugovora o djelu sa fizičkim licima, isplate honorara zaposlenima za prekovremeni rad, nagrada i nadoknada za neiskorišćeni godišnji odmor.

Revizijom imovine akademije utvrđeno je da CANU u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji ne vodi poslovne prostorije u kojima obavlja djelatnost, niti je pribavio mišljenje nadležnog organa o vrijednosti predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti i uslovima i načinu njihovog čuvanja, održavanja i korišćenja.

Od planirane 582.000, na javne nabavke prošle godine je utrošeno 219.000 eura. Od osam hiljada vrijednih javnih nabavki, zaključenih sa hotelom ”Crna Gora” neposrednim sporazumom, za polovinu novca ne postoje podaci o realizaciji nabavke usluga u izvještaju akademije o dodijeljenim javnim nabavkama.

U nalazu DRI se ističe da je 47,8 odsto budžeta ili 104.700 dodijeljeno za javne nabavke sklopljene neposrednim sporazumom, što je suprotno zakonu.

Pogrešne evidencije

DRI je u izdacima na ime ugovorenih usluga utvrdio da je ukupno 40.600 eura rashoda pogrešno evidentirano, i to 23.000 troškova za avio karte, 2.800 troškova za ugostiteljske usluge, 2.600 pomoći sindikalnoj organizaciji akademije za rješavanje socijalnih i zdravstvenih pitanja zaposlenih u stručnoj službi, kojima je isplaćeno i 12,2 hiljade honorara.

Konstatovano je i da je CANU nepravilno zaveo 3,6 hiljada eura troškova za održavanje softvera u rashode za tekuće održavanje javne infrastrukture, te da je tri hiljade eura troškova rentiranja sale i opreme zavedeno na poziciji zakup zemljišta.

Galerija

Preporučujemo za Vas