KAPIJE ZAKLJUČANE DESET GODINA

Iako je EU dala 50 hiljada eura: Moderna stočna pijaca nije počela da radi

1802 pregleda 2 komentar(a)
Pusta već deceniju: Stočna pijaca u Andrijevici, Foto: Tufik Softić
Pusta već deceniju: Stočna pijaca u Andrijevici, Foto: Tufik Softić

Kapije moderne stočne pijace u Andrijevici, izgrađene prije deset godina sredstvima međunarodnih donacija sa ciljem da pospješi razvoj stočarstva u Gornjem Polimlju, zaključane su i poslije deceniju.

Taj vrijedni komunalni objekat nikada nije proradio, a za opozicione partije u Andrijevici, u kojoj je na vlasti Demokratska partija socijalista, to znači da dr­ža­va ne vo­di ra­ču­na o se­lu i po­ljo­pri­vre­di i da na tr­ži­štu vla­da ne­red.

“To je upozoravajući i poražavajući signal da monopolistički i uvo­znič­ki lo­bi, u do­broj mje­ri, uništavaju do­ma­ću sto­čar­sku pro­iz­vod­nju”, smatraju u lokalnom odboru SNP.

Oni dodaju da bi, da nije tako, stočna pijaca u Andrijevici služila svojoj namjeni, umjesto što urasta u korov.

“Stočarima iz naših krajeva ovako osta­je da se sna­la­ze ka­ko sa­mi zna­ju i umi­ju”, kažu iz SNP-a.

Prema njihovim riječima, državni zvaničnici iz­bje­ga­va­ju da ka­žu da lju­di ko­ji dr­že mo­no­pol i ko­ji se se ba­ve uvo­zom me­sa i mli­je­ka spu­ta­va­ju do­ma­ću pro­iz­vod­nju i da je i to glav­ni uzrok zbog če­ga je za­tvo­re­no stoč­no pa­za­ri­šte u An­dri­je­vi­ci.

Stručnog sagovornika za ovu oblast u Andrijevici je nemoguće pronaći, jer u toj varošici ne postoji diplomirani agronom ili poljoprivredni inženjer.

I po­red to­ga što je stoč­na pi­ja­ca u An­dri­je­vi­ci, uz ula­ga­nja od pre­ko 50 hiljada eura, ura­đe­na po sa­vre­me­nim stan­dar­di­ma, sa štan­do­vi­ma i va­gom za mje­re­nje sto­ke, kao i pra­te­ćim objek­ti­ma i opre­mom, nje­ne ka­pi­je vi­še od jed­ne de­ce­ni­je sto­je za­tvo­re­ne.

Ci­je­li obje­kat se na­la­zi van funk­ci­je iako je pri­li­kom otva­ra­nja stoč­ne pi­ja­ce re­če­no da po­ten­ci­ja­li za eko­nom­ski raz­voj An­dri­je­vi­ce, uglav­nom, le­že u po­ljo­pri­vre­di i tu­ri­zmu, s tim što je uz­goj sto­ke jed­na od pri­mar­nih po­ljo­pri­vred­nih ak­tiv­no­sti.

Sve se to de­ša­va iako je po­sljed­nji po­pi­s po­ka­zao da preko osamdeset odsto sta­nov­ni­štva u op­šti­ni An­dri­je­vi­ca ži­vi na se­o­skom pod­ruč­ju i da na tom pro­sto­ru po­sto­ji značajan broj gr­la krup­ne i sit­ne sto­ke.

Po­ne­djelj­kom, ka­da je u An­dri­je­vi­ci pa­zar­ni dan, za raz­li­ku od ne­kih ranijih i boljih vremena, na stoč­nom pa­za­ri­štu se ne mo­že na­ći ni­jed­no gr­lo sto­ke na­mi­je­nje­no pr­o­da­ji. Andrijevički farmeri prinuđeni su zbog ovakve situacije da eventualne kupce potraže na stočnoj pijaci u Beranama.

Od nekiih velikih mjesnih centara, kao što su ona ispod Komova, poput Kralja, to je čak trideset kilometara u jednom pravcu. Sa sve rizikom da stoku ne prodaju i da uzaludno pređu ukupno šezdeset kilometara.

"S ob­zi­rom da ni na ta­mo­šnjoj pi­ja­ci ne­ma or­ga­ni­zo­va­nog ot­ku­pa i da na­kup­ci, po svom slo­bod­nom na­ho­đe­nju, for­mi­ra­ju ci­je­ne de­ša­va se da se po­je­di­ni sto­ča­ri iz Pot­ko­mo­vlja i po ne­ko­li­ko sed­mi­ca uza­stop­no vra­ća­ju ku­ći sa ne­pro­da­tom sto­kom, pla­ća­ju­ći vi­so­ke ci­je­ne tran­spor­ta", kaže predsjednik MZ Kralje Milutin Đerković.

On smatra da je, uz hitne mjere u cilju or­ga­ni­zo­va­nja ot­kupa, po­treb­no uve­sti do­dat­ne pod­sti­caj­ne mje­re ko­je bi sti­mu­li­sa­le mla­de lju­de da se ba­ve sto­čar­skom pro­iz­vod­njom.

"Sla­ba ku­pov­na moć gra­đa­na i po­re­me­će­ni od­no­si na tr­ži­štu uslo­vi­li su sla­bu pro­da­ju sto­ke. Sve to uslovljava sma­nji­va­nje stoč­nog fon­da i sve ma­nji broj onih ko­ji od­lu­ču­ju da se ba­ve sto­čar­stvom. To dovodi do drastičnog smanjenja stočnog fonda na sjeveru, konkretno u Andrijevici", kaže Đerković.

Sagovornici u Andrijevici postavljaju zbog toga logično pitanje, kako nekom iz EU možete objasniti činjenicu da je uzaludno potrošen njihov novac koji su donirali za izgradnju moderne stočne pijace u tom gradu.

Stočna pijaca ne postoji ni na teritoriji Petnjice

Zaim Ličina iz sela Kruščica ispod Pešterske visoravni priča slično što i sagovornici iz Andrijevice.

"Od mog sela do Berana, gdje je jedina stočna pijaca u regionu, u jednom pravcu ima oko trideset pet kilometara. I toliko nazad. Pa onda sračunajte da li vam se isplati da krećete sa stokom, pod rizikom da ne prodate", kaže Ličina.

U Beranama su privedeni kraju radovi na izgradnji moderne stočne pijace u naselju Talum i preostali su još samo neki manji infrastrukturni problemi da se riješe i da se ona pusti u promet.

Preporučujemo za Vas