U MINISTARSTVU ZADOVOLJNI REZULTATITA

Za postupak legalizacije podnijeta oko 51.000 zahtjeva

"Prema dostupnim podacima u Crnoj Gori ima oko 60 hiljada nelegalnih priključaka na struju, što ukazuje da je značajan procenat vlasnika bespravnih objekata pokrenuo postupak legalizacije"
2592 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

U Crnoj Gori značajan procenat vlasnika bespravnih objekata pokrenuo je postupak legalizacije, kazali su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), navodeći da je podnijeta oko 51.000 zahtjeva, a da prema dostupnim podacima ima oko 60.000 nelegalnih priključaka na struju.

Iz MORT-a su kazali da su zadovoljni rezultatima u dijelu sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji se odnosi na postupak legalizacije.

"Podnijeta je oko 51 hiljada zahtjeva za legalizaciju, a prema dostupnim podacima u Crnoj Gori ima oko 60 hiljada nelegalnih priključaka na struju, što ukazuje da je značajan procenat vlasnika bespravnih objekata pokrenuo postupak legalizacije", naveli su iz MORT-a agenciji MINA.

Prema njihovim riječima, obrada zahtjeva predstavlja izazov za administracije na lokalnom nivou jer je u pitanju nova procedura i ne postoji praksa u postupanju.

Iz MORT-a su objasnili da postupak predviđa utvđivanje ispunjenosti više uslova - usklađenost objekta sa parametrima planskog dokumena, riješene imovinsko pravne odnose na zemljištu i objektu, što podrazumijeva postupanje više nadležnih organa i uključenost i volju podnosilaca zahtjeva –bespravnih graditelja.

Kako su kazali sve to ukazuje da je to složena upravna procedura i da se ne može očekivati da će se završiti u kratkom roku, naročito jer problem bespravne gradnje postoji više decenija.

"Na osnovu podataka prikupljenih od jedinica lokalne samouprave, ukupno je obrađeno oko 29 hiljada zahtjeva za legalizaciju", rekli su iz tog Vladinog resora.

Oni su naveli da je što se tiče kontrole prostora, orto foto snimanje čitave teritorije Crne Gore završeno prošle godine.

"Dok je snimanje kritičnih zona uglavnom u južnom i centralnom dijelu Crne Gore završeno skoro istovremeno sa istekom roka za prijavu objekata za legalizaciju", naveli su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, u decembru prošle godine izvršena je primopredaja podataka orto foto snimanja teritorije Crne Gore.

Nedavno je, kako su ukazali iz MORT-a od Jedinice za kontrolu kvaliteta i prihvaćen Tehnički izvještaj o izradi orto foto snimka pa će se snimak testirati na Geoportalu i staviti u upotrebu.

"Važno je naglasiti da što se tiče kazni, za one vlasnike bespravnih objekata koji nijesu podnijeli zahtjev i za one objekte koji se ne mogu legalizovati, Zakonom predviđena obaveza plaćanja naknade za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave, ali i plaćanje uvećanog poreza za bespravni objekat", kazali su iz MORT-a.

Oni su ukazali da je kao krajnja mjera, a u pojedinim slučajevima i jedina –kada su objekti na infrastrukturnim koridorima, predviđeno uklanjanje objekta u skladu sa zakonom, za koje troškove snose vlasnici bespravnih objekata.

Iz MORT-a su podsjetili da su opštine shodno Zakonu obavezne da donesu podzakonska akta kojim će se utvrditi visina naknade za korišćenje prostora te da pristupe sprovođenju istih.

Naknadu će, kako su ukazali, plaćati vlasnici bespravnih objekata koji su evidentiran na orto-foto snimku, a za te objekte nije podnijet zahtjev za legalizaciju, i vlasnici bespravnih objekata za koji je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

"Naknada će se plaćati na godišnjem nivou, a visina naknade po m2 bespravnog objekta može iznositi od 0,5 odsto do dva odsto prosječne cijene građenja m2 novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike, za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje", navode iz MORT-a.

Oni su naveli da godišnja naknada za korišćenje prostora, može iznositi od 3,5 eura do 14,20 eura po m², u zavisnosti od visine, načina i kriterijuma plaćanja godišnje naknade koju utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave.

Iz MORT-a su ukazali da u Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, prosječna cijena građenja stanova u novogradnji za prošlu godinu iznosi 710 eura za metar kvadratni - za Glavni grad prosječna cijena građenja iznosi 620, za Primorski region 945, za Središnji region 541, a za Sjeverni 527 eura.

"Ovaj prihod, kao i drugi prihodi u postupku legalizacije je prihod jedinica loklane samouprave i shodno Zakonu ima preciznu namjenu: koristi se za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja", navode iz MORT-a.

Oni su objasnili da je cilj koji očekuju od sprovođenja procesa legalizacije uređen i opremljen prostor i kao rezultat toga podizanje kvaliteta života građana.