DRI UKAZUJE NA NEPOŠTOVANJE ZAKONÂ O BUDŽETU, O RADU, O JAVNIM NABAVKAMA...

Kod Radulovića radili dopunski i dok su odmarali

Državna revizorska institucija utvrdila da su se u MORT-u dijelile varijabile, a da nije jasno na osnovu čega Vladin resor dobio dva uslovna mišljenja na finansijski izvještaj i poslovanje
14309 pregleda 7 komentar(a)
Ministar Pavle Radulović, Foto: Filip Roganović
Ministar Pavle Radulović, Foto: Filip Roganović

Državna revizorska institucija (DRI) dala je Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT) uslovna mišljenja i na godišnji finansijski izvještaj za prošlu godinu i na pravilnost njihovog poslovanja.

Resoru Pavla Radulovića se, između ostalog, ukazuje nepoštovanje Zakona o budžetu, Zakona o radu, Zakona o javnim nabavkama...

Revizori su utvrdili da su se u MORT-u dijelile varijabile, a da nije bilo jasno zbog čega. Umjesto detaljnog obrazloženja - konkretnih aktivnosti kao i mjerljivih rezultata rada - zašto žele nagraditi nekog zaposlenog, rukovodioci su u svakom predlogu navodili isto - „da je ostvaren izuzetan rezultat, kao i kvalitet rada“.

Internim pravilima MORT-a bilo je propisano i da varijabilni dio zarade za mjesec ne može biti veći od 80 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori, što, ističe se u revizoskom nalazu, nije u skladu sa Odlukom o varijabilnom dijelu zarade, kojim je propisano da da taj dio može biti do 50 odsto prosječne zarade.

MORT je krajem prošle godine uskladilo interna pravila sa ovom Odlukom.

Zaposlenima u MORT-u je samo u aprilu prošle godine isplaćen varijabilni dio zarade od 11.730 eura.

Revizori su istakli i da zaposlenima u MORT-u koji imaju zvanja inspektora i obavljaju inspekcijske poslove rješenjem utvrđen dodatak na zaradu od 30 odsto osnovne zarade.

“Preporučuje se subjektu revizije da preduzme potrebne aktivnosti kako bi... zaposleni koji imaju zvanje inspektor bili prepoznati kao što su inspektori zaposleni u Upravi za inspekcijske poslove,” navodi se u nalazu.

Shodno datoj preporuci, MORT je uputio dopis Ministarstvu finansija kojim inicira izmjenu date odluke.

Uvidom u zaključene ugovore o dopunskom radu utvrđeno je da pojedini ne sadrže klauzulu o radnom vremenu i da je u određenom broju navedeno da će se posao obavljati u trajanju od jedne polovine punog radnog vremena, što nije u skladu sa Zakonom o radu, kojim je propisano da rad duži od punog radnog vremena ne može biti duži od 10 časova nedjeljno.

Uvidom u elektronsku evidenciju prisutnosti utvrđeno je da kod jednog broja lica sa kojima je zaključen ugovor o dopunskom poslu nije evidentirano prisustvo lica, što takođe nije u skladu sa Zakonom o radu, kojim je propisano da zaposleni posao shodno ugovoru o dopunskom radu može obavljati isključivo nakon isteka punog radnog vremena.

“Licima sa kojima je zaključen ugovor o dopunskom radu, naknada je isplaćivana i za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora (uvid u elektronsku evidenciju prisutnosti). Ministarstvo nema internu proceduru kojom je definisano upravljanje i nadzor nad izvšenjem ugovora o dopunskom radu,” navodi se u nalazu revizora.

Uvidom u zaključene ugovore o dopunskom radu, pokazalo je da “unutrašnje kontrole nijesu bile efikasne”.

Ugovorima su propisane mjesečne novčane naknade u visini neto iznosa od 250 do 550 eura. Vrijeme trajanja pojedinačnih ugovora o dopunskom radu je do godinu dana. Utvrđeno je i da je MORT realizovao nabavke usluge prevođenja od 40.692 i usluga štampanja i fotokopiranja u ukupnom iznosu od 49.392 eura sprovođenjem više nabavki male vrijednosti, a nije sprovodilo odgovarajući postupak javnne nabake, što nije u skladu sa Zakona o javnim nabavkama.

550 eura iznosila maksimalna naknada po ugovoru o dopunskom radu. U ovom dijelu revizori su utvrdili veliki broj nepravilnosti

Revizorski nalaz se odnosio i na tadašnju Direkciju a sadašnju Upravu za javne radove.

DRI je 2016. godine izvršila reviziju MORT-a i dala 23 preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Revizijom je utvrđeno da od ukupno 23 date preporuke realizovano 16 preporuka, djelimično dvije, nerealizovane tri a dvije preporuke nijesu primjenjive usljed izmjene propisa.

Greške se neće ponoviti

Uprava za javne radove, kao subjekat revizije koji je u kontrolisanom periodu (2018 godinu) bilo organ u sastavu MORT-a, na osnovu datih preporuka u Izvještaju DRI, već je preduzela radnje u cilju pravilne primjene čl. 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, u dijelu koji se odnosi na korišćenje neutrošenih sredstava u kapitalnom budžetu za 2019. godinu.

“Na ovaj način, subjekt revizije u saradnji sa Ministarstvom finansija je uvažio preporuke DRI, što će dovesti do toga da se evidentirane greške u finansijskom izvještavanju neće ponoviti u narednom periodu. Ovo je posebno važno iz razloga što se preporuka za utvrđenu nepravilnost generalno odnosi na sve subjekte koji realizuju kapitalni budžet”, kazao je za “Vijesti” rukovodilac Kolegijuma DRI Branislav Radulović.

Kada su u pitanju druge preporuke date u Konačnom izvještaju DRI, Radulović je dodao da su subjekti revizije (MORT i Uprava za javne radove) dužni izvijestiti DRI o realizaciji istih u roku od šest mjeseci.

Preporučujemo za Vas