"DRI sprovodi revizije svake godine"

UCG: Navodi CGO neosnovani, tendenciozni i zlonamjerni, naš rad je transparentan

Oni tvrde da navodi NVO “CGO” o “širokim ovlašćenjima u raspolaganju finansijskim sredstvima, uz izostanak kontrole i transparentnosti trošenja sredstava”, ne stoje, jer UCG nije ni predlagač, ni donosilac Zakona o visokom obrazovanju

6442 pregleda 2 komentar(a)
Zgrada rektorata Univerzitet Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Zgrada rektorata Univerzitet Crne Gore, Foto: Boris Pejović

Univerzitet Crne Gore (UCG) reagovao je na analizu nevladine (NVO) Centar za građansko obrazovanje (CGO), koji je juče predstavio je analizu studije ”Finansijska alhemija Univerziteta Crne Gore - uvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019. godine” 

Iz UCG-a tvrde da su "iznijeti neosnovani, tendenciozni i zlonamjeni navodi, koji nemaju uporište u važećoj zakonskoj regulativi".

"Naime, netačni su navodi NVO “CGO” da Univerzitet Crne Gore (UCG) ne postupa u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim važećim propisima, jer je upravo postupajući po zahtjevu NVO “CGO” od 08.10.2019. godine za slobodan pristup informacijama, koje su, između ostalog, predmet navedene studije, odobrio pravo na pristup svim traženim informacijama, i to Rješenjem UCG br. 01-3283/1 od 06.11.2019. godine, na način da se odobrava pristup svim traženim informacijama neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama UCG, a sve zbog obimnosti tražene dokumentacije i tehničke nemogućnosti pristupa pojedinim traženim informacijama, jer ne postoje u elektronskoj formi, što je u skladu sa članom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama", navodi se u saopštenju UCG.

"Ističemo da navodi da Vlada CG do sada nije sprovela nezavisnu eksternu reviziju preko Državne revizorske institucije (DRI) su netačni, jer DRI svake godine vrši svoju zakonsku obavezu vršenjem eksterne revizije na UCG prema svom planu i programu rada. Takođe naglašavamo da je UCG predmet redovne kontrole i drugih nadležnih inspekcijskih organa i da do sada nijesmo imali niti jedan negativan izvještaj", saopšteno je iz UCG.

UCG kao jedinstveno pravno lice objavljuje Konsolidovani finansijski izvještaj.

"Ovakav izvještaj u skladu je sa Zakonom o budžetu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, MRS za javni sektor UCG dostavlja nadležnim državnim organima – Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija, kvartalno i na godišnjem nivou. Finansijski izvještaji dostavljaju se u formi i sadržini koja je predviđena aktima Ministarstva finansija, a ne Statutom UCG, kako se u studiji navodi", navodi se u saopštenju.

Iz UCG navode da transparentno objavljuju izvještaj.

"Godišnji INT-Izvještaj o novčanim tokovima (obrazac 4 i obrazac 5), objavljuju se na sajtu UCG, čime su učinjeni javno dostupnim. Ovim izvještajem obuhvaćeni su i izvještaji o prihodima od profitabilnih aktivnosti UCG i njegovih organizacionih jedinica. Konsolidovani izvještaj o novčanim tokovima UCG objavljuju se na sajtu UCG, čime se čine javno dostupnim, a time i transparentnim. Ističemo da su svi finansijski pokazatelji poslovanja UCG (prihodi i rashodi) javno dostupni na sajtu UCG https://www.ucg.ac.me/objava/blog/6/objava/20-finansije ", zaključuju iz UCG-a