Ombudsman: Normativne garancije nijesu obezbijedile pun kapacitet OSI

"Zabrinjava što još preovlađuje medicinski i funckionalni model pristupa invaliditetu što nerijetko vodi diskriminaciji i među osobama sa invaliditetom u odnosu na vrstu i stepen oštećenja, uzrok nastanka oštećenja i godine starosti", kaže se u saopštenju

2278 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Normativne garancije nijesu obezbijedile da osobe sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori žive samostalno, obrazuju se, zarađuju i učestvuju u životu zajednice u punom kapacitetu i bez barijera, ocijenio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Navodi se da su stvorene određene zakonodavne pretpostavke za inkluziju i ostvarivanje prava na osnovu jednakosti sa drugima.

"Zabrinjava što još preovlađuje medicinski i funckionalni model pristupa invaliditetu što nerijetko vodi diskriminaciji i među osobama sa invaliditetom u odnosu na vrstu i stepen oštećenja, uzrok nastanka oštećenja i godine starosti", kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, postupanje protivno pristupu zasnovanom na ljudskih pravima dovelo je do toga da se OSI nalaze u izraženo nepovoljnom socio - ekonomskom položaju, kao korisnici nekog od prava iz socijalne i dječije zaštite, bez mogućnosti zaposlenja i ostvarivanja drugih izvora prihoda.

"U pogledu rada i zapošljavanja zapažen je nedostatak sveobuhvatnih podataka o položaju OSI i zaštiti od otpuštanja, posebno u privatnom sektoru i obezbjeđivanje razumnih adaptacija na radnom mjestu i korišćenje medicinskog modela invaliditeta u procjenjivanju radnih kapaciteta, koji je u sukobu sa Konvencijom". navodi Ombudsman.

Upozorava se da se poslodavci i dalje opredjeljuju da, umjesto zaposlenja OSI, uplate poseban doprinos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

"To je pogrešan i diskriminatoran pristup, kojim se obesmišljavaju napori na primjeni posebnih mjera radi dostizanja jednakosti", kaže se u saopštenju.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje od marta prošle godine, u Crnoj Gori bilo je nezaposleno 8.882 osoba sa invaliditetom.

"Propuštanjem primjene posebnih mjera, u situaciji kada statistički podaci pokazuju apsolutnu nezastupljenost osoba sa invaliditetom, krši se načelo suštinske jednakosti koja se postiže različitim pravnim tretmanom lica/grupa koja/e se nalaze u bitno različitim činjeničnim situacijama", saopšteo je iz institucije Zaštitnika.

Upozorava se da je položaj svih ranjivih grupa, uključujući OSI, dodatno ugrožen u vremenu trajanja pandemije.

"Javnosti su poznate inicijative predstavnika ove kategorije stanovništva koje su se odnosile na obezbjeđivanje pristupačnih i lako razumljivih informacija o koronavirusu, pružanje podrške u nabavljanju osnovnih namirnica, izuzimanje OSI od pojedinih mjera", kaže se u saopštenju.

Zaštitnk je isticao pitanje položaja djece sa smetnjama u razvoju, odnosno sa posebnim obrazovnim potrebama i njihovo pravo na pristup obrazovanju u online modelu, koje je bilo i dalje je otežano.

"Nadamo se da će prava i potrebe OSI biti adekvatno tretirane u narednom periodu, kroz saniranje posljedica koje na sve sfere društva pandemija ostavlja", kaže se u saopštenju.

Ističe se da će primjena Akcionog plana (AP) za sprovođenje preporuka Komiteta UN-a o pravima lica sa invaliditetom podrazumijevaće i formiranje jedinstvene baze podataka o OSI.

"Takvi podaci moraju biti generisani prema polu, uzrastu, etničkoj pripadnosti, vrsti oštećenja, socio - ekonomskom statusu, zaposlenosti i mjestu prebivališta osoba sa invaliditetom", navodi Zaštitnik.

On je pozvao donosioce odluka da u kreiranju i sprovođenju politika, programa i praksi svoj pristip zasnivaju na ljudskim pravima, a da buduća zakonska rešenja ne donose bez procjene uticaja na prava OSI i bez njihovog uključivanja.

Bonus video: