"Direktorica Centra za socijalni rad nije spriječila nesavjesno postupanje prema djeci"

"Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da rukovoditeljka službe za djecu nije organizovala rad stručnih radnika u okviru službe, koordinirala radom službe sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave u vezi sa konkretnim slučajem, i nije pratila rad pripravnika koji je raspoređeni na rad u službi

17196 pregleda 8 komentar(a)
Foto: Nenad Mandić
Foto: Nenad Mandić

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da direktorica Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica Marija Popović nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Statutom ustanove, organizovala rad i vodila računa o zakonitosti rada, na način, da ne dozvoli da se nestručnim i nesavjesnim radom prouzrokuje šteta korisnicima i javnoj ustanovi, suprotno javnom interesu.

To je saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove, nakon što je po inicijativi Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Inspekcija socijalne i dječje zaštite izvršila nadzor u JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica povodom postupanja u slučaju porodice T.B.

"Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da rukovoditeljka službe za djecu nije organizovala rad stručnih radnika u okviru službe, koordinirala radom službe sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave u vezi sa konkretnim slučajem, i nije pratila rad pripravnika koji je raspoređeni na rad u službi".

Dodaje se da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da Centar za socijalni rad nije u skladu sa ovlašćenjima pokrenuo postupke za zaštitu prava i interesa malodobne djece, u skladu s odredbama Porodičnog zakona Crne Gore.

"Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je korisnicima povrijeđeno pravo na zaštitu ličnih podataka, propisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je precizirano da korisnik ima pravo na zaštitu ličnih podataka iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, uključujući i one koje se tiču njegove ličnosti, ponašanja i porodičnih okolnosti i načina korišćenja prava iz socijalne i dječje zaštite. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno, da od marta mjeseca tekuće godine do dana vršenja nadzora, nije vođena evidencija o kontaktima sa korisnikom i drugim značajnim licima za korisnika, kao i kontakti sa voditeljem slučaja, internim i eksternim saradnicima u fazama rada na slučaju, aktivnostima, dešavanjima i zapažanjima tokom rada sa korisnikom i drugim značajnim licima, što je suprotno Pravilniku o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada centra za socijalni rad", navodi se u saopštenju Uprave za inspekcije poslove.

Pored navedenih, kako se dodaje, utvrđen je niz ostalih nepravilnosti u radu ustanove kojoj je ostavljen rok za otklanjanje istih.

"Opis ovih nepravilnosti sadrži lične podatke korisnika, pa o njima nije dozvoljeno izvještavati javnost. Kada je riječ o počinjenim nepravilnostima, koje se ne mogu otkloniti ukazivanjem, inspektor socijalne i dječje zaštite će u daljem postupku, shodno ovlašćenjima propisanim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, inicirati postupak za utvrđivanje odgovornosti. Ističemo da inspektor socijalne i dječje zaštite nema ovlašćenje da vrši nadzor nad stručnim radom, odnosno, da ocjenjuje da li su ispunjeni uslovi u odnosu na primjenu propisanih stručnih procedura i u odnosu na korišćenje stručnih znanja i vještina tokom prijema, procjene, planiranja, pregleda efekata realizovanih aktivnosti i završetka rada sa korisnikom, na osnovu uvida u dokumentaciju i uvida u proces pružanja i efekata usluga, već je to u nadležnosti ministarstva u skladu sa čl.163 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti", zaključuje se u saopštenju.