lista usklađena sa esencijalnom listom ljekova szo

Obezbijediće dostupnost novih i efikasnijih ljekova

Iz Vlade su kazali da je cilj donošenja Odluke adekvatniji i savremeniji farmakoterapijski tretman pacijenata, uz punu dostupnost esencijalnih ljekova, kao i evidentno potrebnih i korisnih ljekova osiguranim licima, u odobrenoj indikaciji, u skladu sa doktrinarnim pristupima u korišćenju ljekova

7136 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova, kojom se obezbjeđuje dostupnost novih i efikasnijih ljekova, uz usklađivanje cijena sa maksimalno utvrđenim cijenama, koje vrši Institut za ljekove i medicinska sredstva.

Iz Vlade su kazali da je cilj donošenja Odluke adekvatniji i savremeniji farmakoterapijski tretman pacijenata, uz punu dostupnost esencijalnih ljekova, kao i evidentno potrebnih i korisnih ljekova osiguranim licima, u odobrenoj indikaciji, u skladu sa doktrinarnim pristupima u korišćenju ljekova.

Navodi se da je lista ljekova usklađena sa Esencijalnom listom ljekova Svjetske zdravstvene organizacije.

Iz Vlade su rekli da je jedan od ciljeva donošenja te odluke i racionalizacija trošenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, uz povećanu dostupnost ljekova koja je omogućena uvođenjem posebnih Ugovora o regulisanju cijena novih ljekova.

„A kojima su obezbijeđene, za većinu ljekova, niže cijene u odnosu na propisane maksimalne cijene, a što je i uskladjeno sa utvrdjenim maksimalnim cijenama od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva“, kazali su iz Vlade.

Vlada je donijela Djelimični kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade za 2021. godinu.

Iz Vlade su kazali da se pristupilo donošenju djelimičnog Plana jer nijesu bili stvoreni uslovi za pripremu i donošenje Kadrovskog plana za 2021. godinu.

„Kako je akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji polazna osnova za izradu Kadrovskog plana i kako svi organi državne uprave još nijesu uskladili akta sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, a do 20. maja 2021. godine nije usvojen Zakon o budžetu Crne Gore za 2021. godinu“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u Djelimičnom Kadrovskom planu za ovu godinu 2.106 izvršilaca, da je ukupan broj zaposlenih izvršilaca 1.320, dok se u toku ove godine planira zapošljavanje 139 državnih službenika.

Vlada je usvojila i Analizu potreba za obukom državnih službenika i namještenika.

Navodi se da je utvrđen i Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, radi usaglašavanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, a izmjenom je predviđeno dodavanje životnog partnera kao člana porodice u članu kojim je propisano ko čini porodicu.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama odluke o osnivanju nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća.

„Izmjenama i dopunama se ispunjavaju preporuke ICAO Koordonacione misije validacije za Crnu Goru iz januara 2019. godine i kontrole IMO iz novembra 2019. godine. Odlukom se imenuju glavni istražilac i pojedinačno istražioci za vazdušni, željeznički i pomorski saobraćaj, što do sada nije bio slučaj“, navodi se u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine, a njegovim formiranjem će se postići usklađenost rada svih relevantnih subjekata što će omogućiti efikasnu razmjenu informacija, blagovremeno djelovanje i donošenje odluka u znatno kraćem vremenskom okviru.

Vlada je donijela Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti 2021–2025. godine s Akcionim planom za 2021–2022. godinu i Završni izvještaj o sprovođenju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017–2021. godine.

Navodi se da su evaluacija dosadašnjih strategija, kao i detaljna analiza stanja u pojedinim oblastima, pokazali da je stepen rodne ravnopravnosti još na nezadovoljavajućem nivou.

„Praksa pokazuje da, i pored postojanja zakonskih normi, institucije sistema još nijesu u stanju da pruže efikasnu i efektivnu zaštitu od diskriminacije ženama i osobama drugačijih polnih i rodnih identiteta, a naročito onima, koji pripadaju osjetljivim društvenim grupama“, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da se, kroz višemjesečna intenzivna savjetovanja sa različitim društvenim akterima i zainteresovanim stranama, odvijao proces zajedničkog prepoznavanja uzroka i posljedica neravnopravnosti i usaglašavanja strateškog odgovora.

„Kao centralni problem u ovoj oblasti prepoznat je nizak nivo rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, pa je u skladu sa tim, definisan i glavni strateški cilj - podići nivo rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori do 2025. godine“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019–2023, za 2021. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

Preporučujemo za Vas