VLADA CRNE GORE

Donijeta Strategija socijalne inkluzije Roma i Egipćana

Vizija novog strateškog dokumenta, kako se navodi u saopštenju Vlade, ogleda se u potrebi pune afirmacije i uključivanja romske i egipćanske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život Crne Gore

2613 pregleda 0 komentar(a)
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: Gov.me
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: Gov.me

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021–2025, sa Akcionim planom za 2021.

Vizija novog strateškog dokumenta, kako se navodi u saopštenju Vlade, ogleda se u potrebi pune afirmacije i uključivanja romske i egipćanske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život Crne Gore.

Iz Vlade se kazali da je u tom pogledu, na nivou cjelokupne javne politike definisan glavni strateški cilj.

“Poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da se u dokumentu naglašava da je radi realizovanja strateškog cilja na svim nivoima društva potrebno uspostaviti adekvatna sistemska rješenja koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici romske i egipćanske zajednice najugroženiji.

Vlada je na današnjoj sjednici na zahtjev Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UCG) donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija UCG za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta.

“Izmjenom Odluke se odobrava Fakultetu političkih nauka dodatni upis po pet kandidata na studijskim programima socijalna politika i socijalni rad i medijske studije i novinarstvo”, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako se navodi u saopštenju, donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe UCG za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta i dala saglasnost na Konkurs za upis.

Odlukom je, kako su kazali iz Vlade, predviđen upis na master studije ukupno 1.920 studenata.

Oni su rekli da su se prilikom predlaganja broja studenata Senat UCG i organizacione jedinice rukovodili brojem studenata na završnoj godini osnovnih studija, standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja.

“I materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja”, dodali su iz Vlade.

Oni su rekli da je Predlog analiziran i sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori u skladu sa dokumentom Analiza ponude, tražnje i zapošljavanja na tržištu rada u Crnoj Gori Zavoda za zapošljavanje.

Na današnjoj sjednici donijeta je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022, koji se finansiraju iz budžeta kojom se određuje 30 studenata za upis u prvu godinu master studija.

Kako su dodali Vlada je dala saglasnost na Konkurs za upis.

Na sjednici je donijet i Program sprovođenja Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (RSBUN) 1325 - žene, mir i bezbjednost (2019-2022), za period 2021-2022.

Osnovni cilj Akcionog plana je, kako su kazali iz Vlade, podrška i praćenje sprovođenja Rezolucije 1325 i srodnih rezolucija koje će se primjenjivati jačanjem rodne osviješćenosti stanovništva na državnom nivou u okviru Vladinih programa.

“A na međunarodnom nivou aktivnim učešćem Crne Gore u aktivnostima međunarodnih organizacija koje se bave oblastima u domenu ovih rezolucija”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je kao ključna područja za primjenu RSBUN 1325 i pratećih rezolucija prepoznato povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštita žena i djevojaka u konfliktnim zonama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Na sjednici Vlada je usvojila i Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstva sporta Rusije o saradnji u oblasti fizičke kulture i sporta i prihvatila tekst Memoranduma.

Iz Vlade su kazali da je u diskusiji naglašeno da je potpisivanje ovog Memoranduma izuzetno važno za unapređenje saradnje u oblasti omladinske politike.

“Prevashodno za dalje jačanje omladinskih organizacija, podsticanje njihove saradnje sa organizacijama Rusije, kao i dalje snaženje omladinskih politika u skladu sa definisanim ciljevima”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će u pravcu realizacije ciljeva Memoranduma, dvije strane raditi na izradi i sprovođenju programa razmjene za mlade, omladinske organizacije i zaposlene u državnim organima nadležnim za ove poslove.

“Kao i na jačanju saradnje po pitanju razmjene informacija, najboljih praksi, volontiranja, razvoja potencijala omladinskih i volonterskih organizacija, sprovođenja obrazovnih programa, projekata i događaja usmjerenih na razmjenu iskustava u sferi volontiranja”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je u tom kontekstu, usvojena je i Informacija o zaključivanju Memoranduma između nadležnih organa Crne Gore i Ruske e u oblasti omladinske politike, sa predloženim Memorandumom.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište.

“Uredba se donosi radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, a posebno u odnosu na novu hranu i njene sastojke”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je u skladu sa propisanim odredbama, na tržište Crne Gore dozvoljeno stavljati samo vrste nove hrane koju je odobrila Evropska komisija, uvrstila na listu odobrene nove hrane i objavila pojedinačnim navedenim uredbama.

“Sastavni dio Uredbe je i Lista koja se mijenja sa bliže utvrđenim uslovima za korišćenje i stavljanje na tržište nove hrane kao i opis/metode njene analize i zaštitne mjere”, kazali su iz Vlade.

Na današnjoj sjednici donijet je i Nacionalni plan za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za period od 2021. do 2026.

Iz Vlade je saopšteno da su ciljevi Nacionalnog plana definisani na način koji u petogodišnjem periodu treba da obezbijedi postizanje održive upotrebe pesticida smanjenjem njihovog negativnog uticaja.

“Odnosno smanjenjem rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uz promovisanje integralnih i nehemijskih mjera suzbijanja štetnih organizama, kao i alternativnih pristupa i tehnika, kako bi se smanjila zavisnost od upotrebe pesticida”, kazali su iz Vlade.

Preporučujemo za Vas