Potrošači koji imaju više od jednog vodomjera ubuduće neće plaćati fiksni dio računa za svaki pojedinačno

Neki potrošači, međutim, uveli su više vodomjera, a nakon što je novi cjenovnik Vodovoda stupio na snagu, dobijali su račune za svaki vodomjer i za svaki izdati račun, iako je u pitanju isti potrošač i jedno domaćinstvo, plaćali fiksni dio

43790 pregleda 6 komentar(a)
Upravna zgrada Vodovoda Podgorica, Foto: Luka Zekovic
Upravna zgrada Vodovoda Podgorica, Foto: Luka Zekovic

Podgorički “Vodovod” izmijeniće softver za naplatu računa, tako da potrošači koji imaju više od jednog vodomjera ubuduće na mjesečnom nivou ne plaćaju fiksni dio računa za svaki vodomjer, već bi ta stavka mjesečno trebalo da im bude obračunata samo jednom.

To su “Vijestima” kazali iz PG biroa, odgovarajući na pritužbe potrošača, koji su se zbog višestruke naplate fiksne stavke na računima žalili i Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Podgorica od 1. januara potrošnju obračunava prema novom cjenovniku, kojim su uvedeni fiksni i varijabilni dio cijene potrošene vode. Fiksni dio cijene podrazumijeva uvođenje “starta” i na mjesečnom nivou, i za fizička i za pravna lica koja imaju priključak na kanalizacioni sistem, iznosi 1,02 eura, bez PDV-a. Varijabilni dio zavisi od potrošnje i, za fizička lica, iznosi 0,31 euro po kubiku bez PDV-a, a za pravna 0,96 eura.

Neki potrošači, međutim, uveli su više vodomjera, a nakon što je novi cjenovnik Vodovoda stupio na snagu, dobijali su račune za svaki vodomjer i za svaki izdati račun, iako je u pitanju isti potrošač i jedno domaćinstvo, plaćali fiksni dio.

”U stanu (stara gradnja) smo ugradili zasebne vodomjere (dvije vertikale, pa su morala dva vodomjera). Vodovod Podgorica nam za oba vodomjera izdaje račune sa fiksnim stavkama, tj. jednom korisniku fiksne stavke naplaćuju dva puta”, navodi jedan od potrošača u dopisu redakciji.

Isti potrošač obratio se Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, nakon čega je regulator donio mišljenje na štetu Vodovoda, navodeći da se fiksne stavke naplaćuju po korisniku, a ne po vodomjeru.

”Članom 54 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da se cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. Način utvrđivanja fiksnog dijela cijene usluga za javno vodosnabdijevanje propisan je članom 17 stav 2 Metodologije i on se utvrđuje na osnovu broja korisnika koji su priključeni na sistem za javno vodosnabdijevanje za regulatorni period, dok je način utvrđivanja fiksnog dijela cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda propisan članom 19 stav 2 Metodologije i on se utvrđuje na osnovu broja korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem za regulatorni period”, piše, pored ostalog, u odgovoru Regulatorne agencije.

Dodaje se i da je Zakonom o komulanim djelatnostima utvrđeno da je korisnik komunalne usluge fizičko ili pravno lice, koje ima prebivalište ili boravi na području jedinice lokalne samouprave, odnosno vlasnik nepokretnosti (stambenog, poslovnog i/ili proizvodnog prostora), koje koristi komunalne usluge.

”Iz navedenih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima i Metodologije proizlazi da se fiksni dio cijene usluga naplaćuje po korisniku, a ne vodomjeru, odnosno da se jednom korisniku naplaćuje jedan fiksni dio cijene usluge, nezavisno od broja vodomjera”, navodi se u mišljenju Regulatorne agencije.

Čitalac “Vijesti” kazao je redakciji da je nakon tog mišljenja uložio reklamacije na račune, da su one uvažene, ali da su iz Vodovoda kazali da problem “trenutno ne mogu sistemski da riješe”.

”Pa smo prinuđeni da iz mjeseca u mjesec šaljemo reklamacije”, navodi čitalac.

Iz PG biroa “Vijestima” su kazali da će, u skladu sa mišljenjem Agencije, izmijeniti softver, ali ne navode i kad će novi softver biti spreman. Dodaju i da će, do izmjena softvera, potrošačima koji ulože prigovor, biti korigovani računi.

”U skladu sa mišljenjem Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, DOO ‘Vodovod i kanalizacija’ Podgorica je pristupilo izmjenama u bazi podataka naplate fiksne stavke za potrošače koji u svom stanu/objektu imaju više vodomjera. S obzirom na to da se radi o izmjenama na samom softvereskom rješenju, a koje tretira svakog korisnika pojedinačno, sam proces izmjena iziskuje određeno vrijeme. U cilju brže realizacije navedenih izmjena, pozivamo korisnike koji imaju više vodomjera u stanu/objektu da se jave u DOO ‘Vodovod i kanalizacija’ kako bismo izvršili korekciju stavke fiksni dio na računu. Napominjemo da je svim potrošačima koji su uložili prigovor vezano za fiksni dio cijene izvršena korekcija”, kazali su “Vijestima” iz tog podgoričkog preduzeća.

”U stanu (stara gradnja) smo ugradili zasebne vodomjere... Vodovod Podgorica nam za oba vodomjera izdaje račune sa fiksnim stavkama, tj. jednom korisniku fiksne stavke naplaćuju dva puta”, navodi čitalac. Regulator u mišljenju navodi da se fiksni dio cijene usluga naplaćuje po korisniku, a ne vodomjeru-