To je odlučeno na osnovu molbe CKDD-a

Ne treba saglasnost za pristup hartijama od vrijednosti

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) propisano je da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način i da se ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom

3173 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Dostavljanje podataka od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) o prihodima javnog funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije bez saglasnosti lica čiji se podaci obrađuju u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, utvrdio je Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

To je odlučeno na osnovu molbe CKDD-a.

CKDD vodi registar hartija od vrijednosti, otvara i vodi račune hartija od vrijednosti i izdaje potvrde o stanju na računima. Direktno je obavezno da Agenciji dostavlja podatke o računima i druge podatke kojima raspolaže, kao što su podaci o stanju i prometu na računu.

Nadalje, kako se navodi, ova Agencija je “nadležni organ” u odnosu na CKDD i ovlašćena je da zahtijeva podatke od pravnih lica koja njima raspolažu.

U okviru svojih nadležnosti Agencija, između ostalog, utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzima mjere za njegovo sprečavanje i vrši provjeru podataka iz imovinskih kartona javnih funkcionera, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Imovinski karton, pored ostalih, ličnih podataka javnog funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva sadrži i podatke o akcijama i udjelima u prvnom licu i drugim hartijama od vrijednosti, kao i gotovom novcu u iznosu preko 5.000 eura.

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) propisano je da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način i da se ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

”Savjet Agencije je mišljenja da za dostavljanje predmetnih podataka od strane CKDD po zahtjevu Agencije kao korisnika ličnih podataka, nije potrebna saglasnost lica čiji se podaci obrađuju, te u zahtjevu koji se upućuje prema rukovaocu zbirke ličnih podataka mora se navesti precizan obim podataka u koje se traži uvid”, navodi se u mišljenju koje potpisuje predsjednik Savjeta Sreten Radonjić. Radonjić je, inače, bivši direktor Agencije za sprečavanje korupcije.

Preporučujemo za Vas