Ekološka inspekcija je sredinom godine utvrdila da je kompanija pričinila štetu

”Bemax” bi u tri faze da sanira štetu

Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine dostavljen zahtjev za davanje saglasnosti na “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije” u zoni zaštite parka prirode “Dolina rijeke Zete”

9442 pregleda 5 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Kompanija “Bemax” dostavila je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije” za štetu prouzrokovanu u zoni zaštite parka prirode “Dolina rijeke Zete” tokom izvođenja radova na rekonstrukciji puta Podgorica-Danilovgrad.

Ekološka inspekcija je sredinom godine utvrdila da je kompanija “Bemax” pričinila štetu, tako što je na više lokacija deponovala materijal iz iskopa na zemljištu u zoni parka prirode “Dolina rijeke Zete”.

Materijal je, kako se konstatuje u zapisniku ekološkog inspektora, odlagan bez dozvole kod kampa na gradilištu, u blizini mosta na Matici, na dvije lokacije na takozvanim plavnim (močvarnim) njivama, lijevo od saobraćajnice Podgorica-Danilovgrad, na lokaciji iza magacina “Voli” i preko puta poslovne zgrade firmi “Atacco”, “Roma company” i “Timing”.

Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu koji je ranije izdala Agencija za zaštitu prirode i životne sredine predviđeno je da se višak materijala koji nastaje tokom izvođenja radova odlaže na tačno definisana mjesta duž trase, u skladu sa glavnim projektom nakon čega će biti trajno odložen na lokaciji koju odrede naležni u lokalnoj upravi. Elaboratom je strogo zabranjeno odlaganje viška materijala u korito rijeka, obale i na poljoprivredno zemljište. Propisano je da gradilište treba organizovati na način da se smanji negativan uticaj na obližnja močvarna i vodena staništa, a ne njim, kako je to radio “Bemax”, zatrpavati okolna staništa - Sušicu, Maticu-Sitnicu i močvarne livade.

”Bemax” je odlagao materijal na 50 metara od obale rijeke Matice koja se u svom donjem toku zove Sitnica.

Ekspert za floru, vegetaciju i staništa, koji je tokom avgusta sproveo istraživanje zaključio je da deponije imaju direktan uticaj na staništa jer je potpuno uklonjen vegetacijski pokrivač sa oko 2,6 hektara plavnih livada i tršćaka i oko pola hektara bara sa rogozom.

Osim fragmentacije staništa, devastacija je omogućila prodor invazivnim biljkama od koji je najveći negativan uticaj ostvarila vrsta Bidens frondosa. Osim te invazivne vrste, u većoj brojnosti zabilježene su i druge.

U izvještaju se konstatuje da je deponovani humus, uz desnu obalu Matice, prijetnja rijeci i akvatičnim organizmima.

”Zemljani materijal se spušta gotovo do desne obale Matice. Potrebno je ukloniti deponiju prije sezone kiša, jer je zbog blizine rijeke moguće spiranje humusa i zamućivanje Matice”, konstatuje se u ekspertskom izvještaju.

Revitalizaciju prostora, “Bemax” će, kako se navodi u Predlogu mjera remedijacije, sprovesti kroz tri faze.

U prvoj fazi planirano je uklanjanje deponovanog zemljanog materijala sa sve četiri lokacije, a zemljani materijal biće iskorišćen za rekonstrukciju magistralnog puta Podgorica-Danilovgrad. Odloženi humus “Bemax” će, kako se navodi, koristiti kasnije prilikom humuziranja razdjelnog ostrva.

U drugoj fazi ukloniće utabani put. Planirano je da se deponije i utabani put uklone do novembra, zavisno od vremenskih uslova.

U trećoj fazi planirano je uklanjanje invazivne biljke Bidens frondosa čupanjem iz korjena, što će biti urađeno u sušnom periodu u julu naredne godine.

Kako bi se utvrdilo stvarno stanje predmetne lokacije, nakon spovođenja mjera remedijacije, predviđen je i poseban monitoring staništa i faune.

Rekonstrukcija puta Podgorica-Danilovgrad, od Komanskog mosta do kružne raskrsnice na ulasku u grad u Bjelopavlićkoj ravnici, u moderan bulevar sa četiri trake počela je u julu prošle godine, a završetak je predviđen za isti mjesec 2022. Investicija je vrijedna 24 miliona eura, a investitor je Uprava za saobraćaj.

Preporučujemo za Vas