Opština Kolašin napravila spisak osoba o kojima će se brinuti kroz Lokalni plan socijalne i dječje zaštite

”Građani smatraju da su najvažnije usluge i razni oblici savjetovanja, hraniteljstvo, dnevni boravak i terepija. Ispitanici su se izjasnili da bi stara i nemoćna lica trebalo da budu prioritena grupa iz oblasti socijalne zaštite. To je i bilo i očekivano”, rekao je Kuševija

5157 pregleda 81 reakcija 1 komentar(a)
Sa jučerašnje javne rasprave u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović
Sa jučerašnje javne rasprave u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović

Djeca i mladi u riziku, stara i nemoćna lica, OSI i njihove porodice, samohrani roditelji bez porodične podrške i odgovarajaćih uslova za život, materijalno ugrožene kategorije stanovništva... prioritene su grupe na koje će se odnositi kolašinski Lokalni plan socijalne i dječje zaštite.

U tom dokumentu, za koji je juče održana centralna javna rasprava, kao važne kategorije sistemske brige određeni su još i žrtve rodnozasnovanog nasilja i nasilja u porodici, beskućnici, Romi i Egipćani, zavisnici od alkohola, kocke i psihoaktivnih suspstanci i pripadnici LGBTQ populacije.

Kako je kazao konsultant Goran Kuševija, prema istraživanju koje je rađeno među građanima Kolašina, najvažnija usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite je porodični smještaj.

”Nakon toga, građani smatraju da su najvažnije usluge i razni oblici savjetovanja, hraniteljstvo, dnevni boravak i terepija. Ispitanici su se izjasnili da bi stara i nemoćna lica trebalo da budu prioritena grupa iz oblasti socijalne zaštite. To je i bilo i očekivano”, rekao je Kuševija.

On je najavio da će najstariji Kolašinci do kraja godine dobiće uslugu dnevnog boravka, za koju je resorno ministarstvo opredijelilo novac za adptaciju i opremanje, a Opština prostor.

foto: Dragana Šćepanović

Nacrtom Lokalnog plana, prema riječima samostalne savjetnice za ranjive grupe u Opštini Katarine Puletić, predviđene su prioritetne usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite.

”Kada je riječ o uslugama podrške za život u zajednici, to su dnevni boravak, pomoć u kući, personalna asistencija, stanovanje uz podršku, tumačenje i prevođenje na znakovni jezik, svratišta. Takođe, predviđene su i savjetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge, kao i usluge smještaja”, rekla je ona.

Jovan Bojović, pravni savjetnik NVO “Juventas”, smtrada bi briga o kvalitetu života LGBTQ populacije trebalo da bude sastavni dio Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite.

”Pored teme koja se odnosi na LGBTQ zajednice, vidimo potrebu da se dokument proširi i temama koje se tiču osoba koje žive sa HIV-om i prevenciju AIDS. U opštini Kolašin, na sreću, trenutno nema osoba koje su registrovane kao osobe koje žive sa HIV-om, što ne znači i da ih nema ili ih neće biti. Važno je da lokalna samouprava djeluje odgovorno i bude preventivno usmjerena u tom pravcu”, kazao je on.

Bojović je rekao i da fokus Lokalnog plana treba da bude, osim na djecu sa problemom u ponašanju, i na svu djecu koja su u riziku ili su socijalno isključena.

Šef Biroa rada Aleksandar Rakočević kazao je da socijalna isključenost vrlo često za posljedicu ima nezaposlenost, nemogućnost zadržavanja posla ili napredovanja. Prevencija socijalne isključenosti, objasnio je on, najbolji je način za rješavanje svih tih problema. Rakočević je govorio o programima Zavoda za zapošljavanje koje imaju za cilj da aktiviraju marginalizovane grupe.

Na javnoj raspravi je zaključeno da je u realizaciji Plana neophodan interdisciplinarni pristup. Predstavnici lokalne uprave obećali su ta taj dokument neće ostati samo mrtvo slovo na papiru, što garantuje precizna podjela poslova, odgovornosti, kao i rokovi realizacije.