ugovor potpisan još 2008. godine

Beranska opština ponovo plaća ono što je DPS potrošio

Sredstva u iznosu od 120.000 eura, koje je Fond PIO prebacio na račun Opštine Berane za izgradnju zgrade za penzionere, prethodna vlast je nenamjenski potrošila i tih para nema u budžetu

6794 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Tufik Softić
Foto: Tufik Softić

Parcela na kojoj će biti izgrađena zgrada za beranske penzionere nalaziće se na atraktivnoj lokaciji, u okviru DUP-a “Lijeva obala Lima”, odmah preko puta Gimnazije i Opšte bolnice.

To je kazao potpredsjednik Opštine Berane Marko Lalević i naveo da je u blizini nove stambene zgrade za najstarije planirana izgradnja novog dječijeg vrtića i zgrade za medicinske radnike, a da će pored njih proći nastavak Ulice slobode i mira, odnosno zaobilaznice i izgrađen most koji će spajati Hareme i lijevu obalu Lima.

”Parcela za novu zgradu penzionera površine je 1.014 metara kvadratnih, bruto građevinska površina za izgradnju je 1.521 kvadrata, spratnost je P+3. Za stanove je predviđeno 915 kvadrata, dok su u prizemlju zgrade planirane prostorije dnevnog centra za penzionere. Kad sve to bude završeno, imaćemo reprezentativan objekat kojim će penzioneri biti zadovoljni”, kazao je Lalević.

On je pojasnio da su Opština, odnosno njene nadležne službe, krenuli u izradu takozvane parcelacije po DUP-u.

”Zatim slijedi procjena parcele, traženje prethodne saglasnosti ministarstva za otuđenje nepokretnosti, donošenje odluke Skupštine opštine o dodjeli parcele za tu namjenu, kao i još jedne odluke Skupštine opštine o oslobađanju od komunalija, što će biti učešće Opštine u planiranom iznosu za izgradnju objekta”, rekao je Lalević.

Lalević je podsjetio da je ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za penzionere u Beranama potpisan još 2008. godine.

”Sredstva u iznosu od 120.000 eura, koje je Fond PIO prebacio na račun Opštine Berane, prethodna DPS vlast je nenamjenski potrošila i tih para nema u budžetu. Kako bi ispoštovali naše obaveze prema penzionerima i Fondu PIO, Opština Berana će pored 120.000 eura koje su, još jednom podsjećam, neplanski utrošene morati da izdvoji isto toliki iznos novca, što znači da penzionerima dugujemo 240.000 eura”, kazao je Lalević.

Predsjednik Opštine Tihomir Bogavac i potpredsjednik su, kako dodaje, nedavno održali sastanak sa predstavnicima dva udruženja penzionera u Beranama Milankom Radenović, Mićunom Babovićem i Jovicom Markovićem.

Na tom sastanku su dogovoreni dalji koraci vezani za realizaciju projekta izgradnje zgrade za penzionere.

”Povod za poziv čelnicima dva beranska udruženja penzionera je bio taj što je prije dvadesetak dana Vlada Crne Gore usvojila izmjene i dopune DUP-a ‘Lijeva obala Lima”. Izbor lokacije za zgradu bio je najveći problem. Lokacija je trebalo da bude u vlasništvu Opštine, da zadovoljava određene parametre iz DUP-a, pošto je u ugovoru pisalo da treba da bude izgrađeno 12 stanova i da treba da zadovolji određenu spratnost. Da bi Opština ispunila tu svoju obavezu, morali smo da pristupimo izmjenama DUP-a”, rekao je Lalević, i optimistično najavio da očekuje da će se do sredine marta krenuti u izradu projektne dokumentacije za zgradu penzionera.

On je dodao da je u prvom dijelu ovog plana predviđena i izgradnja nove zgrade Centra za kulturu, nedaleko do glavnog gradskog mosta.

DUP “Lijeva obala Lima” obuhvata prostor od mosta Niko Strugar, pa sve do naselja Talum. Ovaj plan izrađen je još prije dvije godine i tada se grupa privatnih preduzetnika koji na tom prostoru imaju privremene objekte pobunila i zatražila da se ne pristupa rušenju objekata dok Vlada Crne Gore ne odobri i usvoji plan.

To je bilo prije smjene državne vlasti, a sada je DUP odobrila Vlada i sve je, kako kaže Lalević, spremno za konačnu realizaciju.

U de­cem­bru 2008. go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o su­fi­nan­si­ra­nju stam­be­nog objek­ta za dvanaest stanova u Be­ra­na­ma za po­tre­be ko­ri­sni­ka pen­zi­je re­pu­blič­kog Fon­da PIO. Pot­pi­sni­ci tog ugo­vo­ra su bili ta­da­šnje Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Op­šti­na Be­ra­ne i Fond PIO.

Ugo­vo­rom su se sve tri stra­ne oba­ve­za­le da za re­a­li­za­ci­ju tog pro­jek­ta ulo­že po 120.000 eura. Opština je svoj dio trebalo da obezbijedi kroz plac i komunalnu infrastrukturu.

Ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je da su Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i Fond PIO već u star­tu iz­mi­ri­li svoj dio oba­ve­za i upla­ti­li po 120.000 eura na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne.

To po­tvr­đu­ju i iz lo­kal­ne upra­ve, ali is­ti­ču da im ni­je po­zna­to na šta je pret­hod­no op­štin­sko ru­ko­vod­stvo po­tro­ši­lo ta sred­stva.

”Po­sto­je ja­sni do­ka­zi da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne upla­ti­lo jed­nom dvadeset hiljada eura, a dru­gi put sto hiljada. Ta­ko­đe, ima­mo do­ka­ze da je Fond PIO na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne 5. ok­to­bra 2009. go­di­ne upla­tio sto dvadeset hiljada eura za iz­grad­nju zgra­de za pen­zi­o­ne­re, ali na­ma ni­je po­zna­to šta se s tim nov­cem de­si­lo. Zna­mo sa­mo da ni­je usmje­ren za iz­grad­nju te zgra­de”, kaže Lalević.