Prostor za zloupotrebe u visokom obrazovanju

Agencija u mišljenju na Nacrt zakona o visokom obrazovanju ukazala na brojne korupcijske rizike

6714 pregleda 3 komentar(a)
Savjet bi bio savjetodavno tijelo ministarke Bratić, Foto: Savo Prelević
Savjet bi bio savjetodavno tijelo ministarke Bratić, Foto: Savo Prelević

U dijelu koji se tiče rada Savjeta za visoko obrazovanje, Vladinim Nacrtom zakona o visokom obrazovanju otvara se mogućnost zloupotreba, ocijenila je u mišljenju Agencija za sprečavanje korupcije.

Nacrtom je predviđeno da Savjet bude savjetodavno tijelo ministra prosvjete, nauke, kulture i sporta.

”Savjetu se daje u nadležnost da kao savjetodavno tijelo Ministarstva odlučuje po žalbama ustanova na odluku o ishodu eksterne evaluacije, koja je u nadležnosti Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, a koju osniva Vlada, čime se otvara prostor za razne vrste zloupotreba, pritisaka i trgovine uticajem, imajući u vidu da tijelo koje formira ministar treba da odlučuje u odnosu na odluke tijela koje formira Vlada”, navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović.

Agencija je mišljenja da bi zbog značaja Savjeta trebalo zadržati postojeće rješenje po kome članovi Savjeta imenuje i rarješava Skupština na predlog Vlade. Na taj način bi se, navodi se u mišljenju, izbjegla koncentracija moći jednog organa na sva tijala koja prate i regulišu ovu oblast.

U dijelu koji se tiče Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanju, u Agenciji su mišljenja da Nacrt ima više nepreciznih formulacije koje ostavljaju prosotor za primjenu širokih diskrecionih ovlašćenja, što predstavlja značajan koruptivni rizik.

Agencija se osvrnula u mišljenju i na izbor rektora Univerziteta Crne Gore.

Rektora bira Upravni odbor UCG iz reda redovnih profesora državnog univerziteta.

Rektor bi se, prema Nacrtu, birao na neposrednim izborima, iz reda redovnih profesora sa najmanje 15 godina radnog staža na državnom univerzitetu.

”U odnosu na navedeni član, neophodno je predvidjeti ko je nadležan za organizovanje neposrednih izbora, predvidjeti formiranje stručne komisije koja će utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, kriterijume po kojima se vrši izbor najboljeg kandidata...”, navodi se u mišljenju.

Vladin Nacrt sadrži nedostatke, neprecizne formulacije i normativne korupcijske rizike, koji se prije svega odnose na nepostojanje kriterijuma za predlaganje i imenovanje članova organa upravljanja i rukovođenja u okviru sistema visokog obrazovanja, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja, kao i prepuštanje Ministarstvu odnosno Univerzitetu da značajna pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama.

”Dodatno, Agencija preporučuje da se, kad su u pitanju članovi Savjeta, članovi UO i direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, članovi UO UCG, rektor i dekani, odnosno direktori organizacionih jedinica državnog univerziteta, predvidi svojevrsna antikorupcijska klauzula ili mjere za upravljanje sukobom interesa, kako bi se u najvećoj mjeri preventivno djelovalo na situacije u kojima bi privatni interes gore navedenih nosilaca ovlašćenja mogao biti u sukobu sa dužnostima koje im predmetni zakon utvrđuje”, navodi se u zaključcima mišljenja.

Agencija je pozvala Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da navedena pitanja uredi na adekvatan način.

Ugrožen javni interes prilikom dodjele specijalizacije

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da postoji ugrožavanje javnog interesa prilikom dodjele specijalizacije za opštu hirurgiju u pljevaljskoj Opštoj bolnici.

Zbog toga je Agencija dala preporuku Ministarstvu zdravlja i Opštoj bolnici za otklanjanje korupcijskog rizika.

Ministarstvo na čijem čelu je Jelena Borovinić Bojović nije postupilo po njihovoj preporuci, dok je, kako se navodi u saopštenju, bolnica dostavila saopštenje iz kojeg proizilazi da preporuka nije realizovana.

Direktorica Perović saopštila je juče da je zbog nepostupanja po njihovoj preporuci obavijestila Vladu kako bi, kao organ koji vrši nadzor nad radom ministarstava, preduzela sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije date preporuke.

Bonus video: