nešto više od 21 milion eura

Opština Pljevlja prvi put u plusu: Prihodi za skoro 10 odsto veći od planiranih

Na kraju prošle godine, ukupne neizmirene obaveze lokalne uprave i javnih preduzeća iznose preko 5,3 miliona eura, od čega je dug opštine Pljevlja nešto više od 1,1 milion eura

1386 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine, Foto: Goran Malidžan
Zgrada Opštine, Foto: Goran Malidžan

Prihodi opštine Pljevlja na kraju prošle godine bili su veći od planiranih za skoro deset odsto, što je prvi put da lokalna uprava ostvaruje prihode veće od planiranih budžetom.

Na kraju prošle godine, Opština je prihodovala nešto više od 21 milion eura, što je za preko 1,8 miliona više od prihoda planiranih budžetom u prošloj godini.

Najviše novca Opština je prihodovala od poreza od kojih prednjači prohod od poreza na dohodak fizičkih lica. Po tom osnovu, opština je prihodovala prošle godine 4,9 miliona eura, što je milion i 650.000 eura više od planiranih.

I prihodi po osnovu naknada bili su veći od planiranih, a preko 300.000 eura naplaćeno je više po osnovu naknade za korišćenje šuma. Ukupno po ovom osnovu naplaćeno je 1,03 miliona eura a nešto mao više od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Iz Egalizacionog fonda prihodovano je 3,4 miliona eura oko 300.000 eura više od plana.

Oko dva miliona eura naplaćeno je od tri pljevaljska preduzeća, Rudnika uglja, Termoelektrane Pljevlja i rudnika Gradir Montenegro, po osnovu naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine.

Opština se u prethodnoj godini nije kreditno zaduživala.

Rashodi Opštine Pljervlja u prethodnoj godini bili su 15,79 miliona eura, što znači da je Opština Pljevlja u ovu godinu prenijela 4,2 miliona eura.

Iako je ostvarila rekordne prihode i prenijela značajna sredstva u ovu godinu, lolalna uprava se ne može pohvaliti sa realizacijom kapitalnog budžeta, koji je realizovan sa nepunih 50 odsto. Za realizaciju kapitalnih projekata Opština je prošle godine utrošila 3,39 miliona eura što je svega 49,45 odsto od plana. Oko 4,78 miliona eura potrošeno je za otplatu dugova što je skoro milion eura više od plana.

Budžetska rezerva na kraju prošle godine iznosila je oko 159.000 eura.

Na zarade zaposlenih Opština je prošle godine izdvojila 2,74 miliona eura, što je 125.000 manje od plana.

Po osnovu rashoda za energiju, gorivo, administrativni materijal i materijal posebne namjene utrošeno je 477.000 eura, od čega najviše za energiju skoro 400.000 eura. Za službena putovanja prošle godine potrošeno je 19 hiljada eura, 40 odsto manje od plana, reprezentaciju 13,250 eura, komunikacione usluge 34 hiljade eura, a na ostale usluge, koje nisu taksativno pobrojane 157.000 eura. Za angažovanje po ugovoru o djelu potrošeno je preko 80.000 eura.

Na kraju prošle godine kupne neizmirene obaveze Opštine i javnih preduzeće iznose preko 5,3 miliona eura, od čega je dug opštine Pljevlja nešto preko 1,1 milion eura.

Dospjeli iznos reprogramiranog poreskog duga je 2,057 miliona eura.

U neizmirene obaveze nisu uračunate nedospjele poreske obaveze po osnovu duga preme Elektroprivredi Crne Gore u iznosu od 2,36 miliona eura, koji se plaćaju u deset jednakih godišnjih rata.

Kod neizmirenih obaveza javnih preduzeća nisu obuhvaćene nedospjele poreske obaveze po reprogramu poreskog duga iz 2017. godine od 205.355 eura, kao i reprogramirane obaveze u stečaju od 1.090.493 eura koje se plaćaju u periodu 2021 - 2031. godine. U neizmirenim obavezama Opštine sadržane su obaveze javnih ustanova koje se evidentiraju u Trezoru Opštine Pljevlja.

Po osnovu kreditnih obaveza Opština je dužna 2,26 miliona eura, i odnosi se na kredit uzet od Evropske investicione banke za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima.