Zbog nafte u Limu platiće 1.400 eura

Uprava za inspekcijske poslove kaznila firmu “Put Gross” iz Bijelog Polja i njenog vlasnika zbog ispuštanja lož-ulja

1113 pregleda 1 komentar(a)
Nedavno zagađenje Lima, Foto: Mreža NVO Sjevera
Nedavno zagađenje Lima, Foto: Mreža NVO Sjevera

Uprava za inspekcijske poslove kaznila je firmu “Put gross” iz Bijelog Polja sa 1.200 eura, a odgovorno lice u pravnom licu Hasana Ramovića 200 eura zbog ispuštanja lož-ulja u kanalizaciju i dalje u vodotok Lima.

To je epilog ekološkog incidenta 5. marta, na koji su proteklih dana ukazali iz Mreže NVO Sjevera, a o kojoj je inspektora za vode obavijestio građanin B.J.

Iz te firme, kazali su “Vijestima” da je iscurjela manja količina lož-ulja i da su organizovali detaljno čišćenje prostora i angažovali Vodovod radi ispiranja kompletnog kanalizacionog sistema.

Inspektor za vode Dragan Šekularac, rekao je da mu je 8. marta građanin B.J. telefonom dostavio prijavu da se “na dijelu vodotoka Lima, lokalitet Industrijske zone, širi neprijatni miris, koji najvjerovatnije dolazi iz šahti koje se nalaze u krugu privrednog društva DOO “MILKA-MDK” iz Bijelog Polja i da postoji mogućnost da se kolektorskim cijevima ta ispuštena suptanca izlije u vodotoka Lima”.

”Postupajući po zahtjevu u prisustvu ekološkog inspektora Uprave za inspekcijske poslove Sejda Đukića izvršen je inspekcijski nadzor na tom lokalitetu i tom prilikom konstatovano da se iz kolektorske šahte koja se nalazi u krugu DOO ‘MILKA-MDK’ širi neprijatni miris naftinih derivata, da se na izlazu iz kolektorske cijevi koja se pruža do obale Lma vizuelno ne uočavaju tragovi naftinih derivata. Inspekcijski nadzor je obavljen i u krugu privrednog društva DOO,’Put Gross’, gdje je konstatovano da je iz podrumskih prostorija pomenutog privrednog društva, u kolektorsku šahtu ispuštena materija koja je pruzrokovala širenje neprijatnog mirisa”, kazao je Šekularac za “Vijesti”.

Precizirao je da je prema Zakonu o vodama, gdje je propisano da će se ako se prilikom ispuštanja ili odlaganja materije dovede do neposredne opasnosti od zagađenja površinske ili podzemne vode, a ne preduzmu mjere potrebne za sprečavanje, smanjenje i sanaciju zagađenja voda, ne planiraju sredstva i rokovi za njihovo ostvarivanje ili ne nadoknadi pričinjena šteta, kazniti se za prekršaj pravno lice novčanom kaznom 1.200 do 10.000 eura, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 do 800 eura.

Aktivisti Mreže, kako je je ranije saopštio Milorad Mitrović, tokom pretprošlog vikenda po prijavi građana obišli su teren i trasu kanalizacionih cijevi i šahtova, koji od zgrade preduzeća “Put Gros” vode pored Mljekare i dalje prema Limu.

On je podsjetio da je voda lima Lima i njegovih pritoka inače vrlo lošeg kvaliteta jer se sva gradska kanalizacija i otpadne vode iz industrije i drugih zagađivača, ispuštaju u pritoke ili direktno u Lim. Rekao je da su brojni individualni stambeni i poslovni objekti, ilegalne autoperionice, kojih ima više od 200, svoje otpadne vode izveli direktno u vodotok jer nemaju septičke jame, a da Komunalna inspekcija i policija ne reaguju, niti kažnjavaju građane, i ne čine ni minimum napora da nalože vlasnicima takvih objekata da svoje zagađenje tretiraju na zakonom propisan način izgradnjom individualnih septičkih jama.

“S obzirom na to da je postrojenje smješteno u podrumskoj prostoriji prilikom punjenja rezervoara došlo je do curenja manje količine lož-ulja. To lož-ulje je došlo u kontakt sa atmosferskom vodom koja je uključenja u kolektorsku cijev. Ispostavilo se da se ta cijev se pruža trasom do recipijenta vodotoka Lima, sa čime nijesmo bili upoznati. Nakon saznanja da je ispušteno lož-ulje otišlo prema vodotoku Lima, odmah smo angažovali detaljno čišćenje tog prostora i angažovali Vodovod ‘Bistrica’ radi ispiranja kompletnog kanalizacionog sistema”, kazao je ranije zamjenik izvršnog direktora te firme Edin Ramović.

Bonus video: