projekat na koji se čeka duže od deceniju

Pripreme za početak izgradnje PPOV: Za spas Tare, ali i Kolašina

U Elaboratu je detaljno opisano i sadašnje stanje, a prvi put zvanično i konstatovano da postojeće lagune na obali Tare, u kojima završavaju sve otpadne vode iz grada, ne funkcionišu ispravno, a moguće ugrožavaju i Taru

4126 pregleda 1 komentar(a)
agune ne funkcionišu ispravno, konstatuje se u dokumentu, Foto: Dragana Šćepanović
agune ne funkcionišu ispravno, konstatuje se u dokumentu, Foto: Dragana Šćepanović

Javnom raspravom o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu u Kolašinu nastavljaju pripreme za početak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Tim projektom, na koji se čeka duže od deceniju, trebalo bi da budu riješeni neki od glavnih ekoloških problema te opštine. Za taj i projekat unapređenja kanalizacione mreže predviđeno je da će biti potrošeno oko sedam miliona eura.

Opština računa da će novac biti obezbijeđen iz IPA fondova, državne kase i dijelom iz lokalnog budžeta.

U Elaboratu je detaljno opisano i sadašnje stanje, a prvi put zvanično i konstatovano da postojeće lagune na obali Tare, u kojima završavaju sve otpadne vode iz grada, ne funkcionišu ispravno, a moguće ugrožavaju i Taru.

Lagune su planirane kao privremeno rješenje, ali u upotrebi su više od 20 godina.

”Trenutno se najveći dio otpadnih voda, bez prethodnog tretmana, ispušta u lokalne potoke i rijeke Taru i Plašnicu. Otpadne vode iz kanalizacionog sistema grada ispuštaju se direktno u lagune koje se nalaze na udaljenosti oko jedan kilometar od centra grada u oblasti Breze. Lagune ne funkcionišu ispravno jer nisu obložene, a zemlja je dovoljno propusna da sve otpadne vode koje se ispuštaju u lagunu 1 poniru u zemlju. Izlaz iz lagune 1 do lagune 2 se nalazi na takvom nivou da otpadne vode nikada ne stižu do lagune 2. Laguna koja je trenutno u funkciji ima sloj mulja na dnu debljine 30-60 cm”, piše u Elaboratu.

Objašnjeno je da “mulj prolazi kroz proces fermentacije, pri čemu stvara neprijatne mirise i time ozbiljno narušava kvalitet životne sredine”.

Autori Eleborata konstatuju i da se curenjem vode iz dna lagune stvara i “mogućnost potencijalne kontaminacije rijeke Tare, koja je kao krajnji recipijent otpadnih voda udaljena od laguna svega oko 25 m”.

”Glavni cilj izgradnje PPOV je smanjenje zagađenja Kolašina i rijeke Tare koje je uzrokovano nedostatkom kompletnog sistema prikupljanja otpadnih voda, a naročito nepostojanjem prečišćavanja otpadnih voda. Svakako najveći problem je ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u rijeku Taru, što osim značajnog zagađenja rijeke, takođe predstavlja i prijetnju za izvore vode nizvodno od grada”, piše u Elaboratu.

Kolašinski kanalizacioni sistem je uglavnom izgrađen u okolini centralnog trga, a broj stanovnika koji su trenutno priključeni na mrežu je 850, što čini svega oko 10 odsto ukupnog broja stanovnika. Procjenjuje se da postoji oko 1.300 individualnih septičkih jama, a prema zvaničnim ocjenama 95 odsto nije urađeno po standardima, odnosno vodopropusne su.

Do 2012. godine za izgradnju PPOV u opštini Kolašin izdvojeno je 1,2 miliona eura. Gotovo milion eura bio je kredit od Evropske investicione banke, dok je za razvoj projekta iz pretpristupnih fondova EU obezbijeđeno 200.000 eura. Zbog nedostatka novca za izgradnju, Kolašinci od tada čekaju na PPOV.

Prije 10 godina pripremljena je Studija izvodljivosti izgradnje PPOV. Idejni projekat uređen je tokom 2017. a tri godine kasnije inovirana je Studija izvodljivosti PPOV.

Lokaciju tog objekta biće u okviru KO Drijenjak.

Glavni cilj izgradnje PPOV je smanjenje zagađenja Kolašina i rijeke Tare koje je uzrokovano nedostatkom kompletnog sistema prikupljanja otpadnih voda, a naročito nepostojanjem prečišćavanja otpadnih voda. Svakako najveći problem je ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u rijeku Taru, što osim značajnog zagađenja rijeke, takođe predstavlja i prijetnju za izvore vode nizvodno od grada", piše u Elaboratu

10

odsto od ukupnog broja stanovnika priključen je na kolašinski kanalizacioni sistem. Procjenjuje se da postoji oko 1.300 individualnih septičkih jama, a prema zvaničnim ocjenama 95 odsto nije urađeno po standardima, odnosno vodopropusne su