PRAVNO VALJAN KAO PAPIRNA VERZIJA

Uvjerenja iz kaznene evidencije i kao e-dokument

Ministarstvo pravde izdaje uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije u bespapirnom obliku. ”Propisano je da se e-dokument može koristiti u svim postupcima i radnjama za koje se traži upotreba dokumenata u izvornom obliku”, kazali su “Vijestima”, uz sugestiju da takvu praksu uspostave i ostali

21234 pregleda 0 komentar(a)
Za korišćenje usluge neophodna je prijava sa eLK ili drugim dokazom eidentiteta, Foto: Damira Kalač
Za korišćenje usluge neophodna je prijava sa eLK ili drugim dokazom eidentiteta, Foto: Damira Kalač

Za pravno lice iz jedne od opština na sjeveru Crne Gore Ministarstvo pravde izdalo je nedavno prvu bespapirnu potvrdu iz prekršajne/kaznene evidencije, a da se to lice istovremeno nije izložilo i putnim troškovima dolaska u glavni grad. Usluga je realizovana u potpunosti elektronski, zahvaljujući, pored ostalog, i saradnji resora pravde sa portalom edostava.me.

Iz Ministarstva su “Vijestima” kazali da je stalno unapređenje elektronskih servisa za građane i privredna društva u skladu sa Programom razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023. (IKT Program) koji taj resor realizuje u saradnji sa pravosudnim institucijama, u cilju razvoja novog informacionog sistema pravosuđa.

”Implementacija elektronskih servisa koji olakšavaju pristup pravosuđa građanima, privredi i međunarodnim institucijama, jedan je od operativnih ciljeva IKT Programa. U tom pravcu, timskim radom Direktorata za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka i Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, svim fizičkim i pravnim licima je omogućen bespapirni servis eDostava (http://www.edostava.me). U prethodnom periodu, realizovali smo prijem zahtjeva preko platforme eDostava i povratno dostavili podatke licima, odnosno uvjerenja iz kaznene/prekršajne evidencije potpisana naprednim kvalifikovanim potpisom. Kao primjer osjetnog benefita ističemo realizovani zahtjev koji smo dobili od pravnog lica sa sjedištem van Podgorice, pri čemu to lice uz vremensku uštedu nije moralo da se izlaže putnim troškovima dolaska”, kazali su “Vijestima” iz resora na čijem je čelu odnedavno Marko Kovač.

Za dobijanje digitalno potpisanog uvjerenja iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije potrebno je priložiti popunjen i elektronski potpisan zahtjev sa naprednim ili kvalifikovanim elektronskim potpisom podnosioca zahtjeva, kopiju lične karte/pasoša odgovornog lica i podnosioca zahtjeva, te potvrdu o uplati administrativne takse koja je predviđena za izdavanja podataka iz evidencije (tri eura).

Ako zahtjev ispunjava tehničke i pravne uslove, podnosilac će dobiti obavještenje o prijemu i elektronski dokument sa podacima iz evidencije. Na kraju, podnosiocu zahtjeva biće uručen elektronski dokument dostavnice sa svim dokazima o izvršenim radnjama dostave.

Iz Ministarstva pravde pojasnili su da su kazali da isti zakonski uslovi važe za sva lica, bez obzira na to da li se radi o izradi papirnog ili digitalnog uvjerenja.

”U osnovi, fizičko ili pravno lice popunjava obrazac zahtjeva i zajedno sa traženim prilozima i dokazom o uplati takse, otprema dokumentaciju putem e-preporučene dostave preko servisnog portala. O prometu poslate dokumentacije između dva lica (vrijeme slanja, prijema, podaci o pošiljaocu...), izrađuju se dokazi od strane davaoca usluge. Ministarstvo kao nadležni organ jedino i može da izrađuje pravno valjana uvjerenja (papirna ili digitalna), na osnovu evidencije”, kazali su “Vijestima”.

Dodaju i da ovlašćena lica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija potpisuju digitalna dokumenta elektronskim potpisom i da takav dokument ne može biti osporen od bilo kojeg drugog nenadležnog lica.

”Propisano je da se e-dokument može koristiti u svim postupcima i radnjama za koje se traži upotreba dokumenata u izvornom obliku”, kazali su.

Pošto se praksa upotrebe e-dokumenta tek uspostavlja, kako su dodali, moguće je da i pored zakonskih normi o punovažnosti i prihvatljivosti e-potpisa, e-dokument kod nekih lica u početku ne bude prihvaćen iz raznih drugih razloga.

”Potrebno je da se, osim prakse izrade elektronskog dokumenta, paralelno uspostavlja i praksa prihvatanja elektronskog dokumenta. Nadamo se da će u narednom periodu svi učesnici doprinositi na bržem uspostavljanju opšte prakse kroz digitalnu transformaciju”.

Rasterećeni i građani, i službenici

Iz resora pravde pojašnjavaju da je elektronska preporučena dostava samo jedna od elektronskih usluga povjerenja koja je zakonski definisana, kao i da je propisano da fizičko, pravno lice, odnosno državni organ, nema pravo da odbije prijem podataka poslatih i primljenih upotrebom usluge e-preporučene dostave, samo zato što je u elektronskom obliku.

”Izvodljivost elektronskog prijema zavisi i od naše mogućnosti da obezbijedimo sve tehničke, ali i druge preduslove za prijem i obradu tako dostavljenih podataka preko platforme davaoca usluge. Za prijem podataka putem e-preporučene dostave, preko platforme eDostava.me, Ministarstvu je kao tehnički preduslov dovoljna adresa za elektronsku poštu, web pretraživač i softver za rad sa PDF dokumentima, što već koristimo pri svakodnevnom radu. Svi procesi obrade zahtjeva su ostali isti, kao i u slučaju predaje papirnog zahtjeva preko šaltera”, kazali su “Vijestima”.

Troškove slanja sa povratnim odgovorom, pojašnjavaju, snosi pošiljalac, u skladu sa standardnom ponudom davaoca usluge.

”Na ovaj način se može uspostaviti elektronska usluga praktično odmah, bez implementacionih i dostavnih troškova za vlasnika elektronskog servisa. Glavni benefit se ogleda u tome da lica ne moraju fizički dolaziti na šalter i to donosi značajne vremenske uštede. Rasterećujemo i naše službenike prilikom prijema, smanjujemo redove na šalteru i stvaramo preduslove za dalju automatizaciju obrade. Lica koja podnose zahtjev obavljaju sve sa računara, koristeći se takođe javno dostupnom tehnologijom i besplatnim softverom, bez potrebe da odlaze bilo gdje - što je i osnovna svrha bespapirnog servisa”, rekli su iz resora pravde, dodajući i da na taj način afirmišu i upotrebu nove elektronske lične karte kod građana.

”Zajedno jačamo svijest svih učesnika o mogućnostima elektronskog potpisa i elektronske identifikacije”, kazali su iz Ministarstva pravde.

Šta je edostava.me?

Edostava.me, usluga elektronske preporučene dostave, komercijalno je dostupna od početka oktobra 2021. godine. Registrovana je kao davalac elektronske usluge povjerenja u skladu sa nacionalnom regulativom.

Omogućava slanje i prijem faktura, ugovora, obavještenja i drugih elektronskih dokumenata, a njihova nepromjenjivost kroz sve procese dostave garantuje se elektronskim pečatom davaoca usluge.

eDostava omogućava slanje i prijem elektronskih dokumenata, uz garanciju da oni neće biti izmijenjeni
eDostava omogućava slanje i prijem elektronskih dokumenata, uz garanciju da oni neće biti izmijenjenifoto: Damira Kalač

Kako se navodi na vebsajtu, vremena slanja, prijema i preuzimanja ovjeravaju se vremenskim pečatom, a lica koja učestvuju u tim proesima identifikuju pomoću sertifikata.

Kao i kod drugih usluga dostave, i putem edostava.me, moguća je obična i preporučena dostava pošiljki.

Na vebsajtu edostava.me objavljeni su detalji o mogućnostima korišćenja tog servisa u posredovanju dostave, kao i informacije za krajnje korisnike.