Gradnja objekta ispod brda Gorica: Komora negira mišljenje državnog arhitekte

Saglasnost koju je služba resora ekologije, prostornog planiranja i urbanizma izdala za zgradu ispod Gorice nije u skladu sa planskom dokumentacijom, kazali su “Vijestima” iz Strukovne komore arhitekata

19633 pregleda 15 komentar(a)
Na gradilištu prije tri dana, Foto: Luka Zeković
Na gradilištu prije tri dana, Foto: Luka Zeković

Idejno rješenje objekta, kojeg kompanija “Okov” gradi u Beogradskoj ulici ispod brda Gorica u Podgorici, nije u potpunosti urađeno u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima. Sa urbanističko-tehničkim uslovima i planskom dokumentacijom nije u skladu ni saglasnost glavnog državnog arhitekte na to idejno rješenje.

To su “Vijestima” rekli iz Inženjerske komore, komentarišući dokument službe Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu kojeg podgorička firma gradi objekat ispod brda Gorica.

Budući stambeni objekat “Okova” nalazi se na parcelama 2325 i 2326, KO Podgorica II, urbanistička parcela (UP) 46a, Zona A, Detaljno-urbanističkog plana (DUP) “Nova varoš 2”. Idejnim rješenjem predviđen je objekat za višeporodično stanovanje, spratnosti P+3.

Negativno mišljenje na idejni projekat investitor je dobio najprije od službe glavnog gradskog arhitekte, kojem se obratio 9. jula 2021. Mišljenje Filipa Aleksića, kako su ranije rekli “Vijestima” iz Glavnog grada, pobio je državni arhitekta, nakon čega je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma “Okovu” krajem juna 2022. izdalo rješenje za gradnju.

”Nakon uvida u izdato rješenje o saglasnosti glavnog državnog arhitekte i Idejno rješenje objekta na UP46a, zona A, u zahvatu DUP-a ‘Nova varoš 2’ mišljenja smo da idejno rješenje nije urađeno u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu koji se odnosi na podzemnu građevinsku liniju i saobraćajne uslove”, rekao je “Vijestima” predsjednik Strukovne komore arhitekata mr Novica Mitrović.

Kako je pojasnio, DUP “Nova varoš 2” i urbanističko-tehnički uslovi koje je izdao Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice propisuju udaljenost objekta prema regulacionoj liniji tri metra, i prema susjednim parcelama dva metra. Dodatno, kazao je on, ostavljena je mogućnost da građevinska linija podzemne etaže može biti na metar od susjedne parcele, ili na manjoj udaljenosti, uz prethodnu saglasnost susjeda.

Završetak radova planiran za kraj 2023
Završetak radova planiran za kraj 2023foto: Luka Zekovic

”Pogrešnim tumačenjem je ova posljednja odredba upotrijebljena i za podzemnu građevinsku liniju prema ulici, koja se ne smatra susjednom parcelom, već javnom površinom koja se sa parcelom graniči regulacionom linijom. Prema tome, saglasnost koju je dostavio investitor i istovremeno vlasnik katastarskih parcela 2325/2 i 2326/2 KO Podgorica, na kojima se nalazi dio javne saobraćajnice, da je saglasan da pomjeranjem podzemne građevinske linije na manju udaljenost od jednog metra prema ulici nije relevantna u konkretnom slučaju, i udaljenost od regulacione linije je morala biti u skladu sa grafičkim prilogom iz planskog dokumenta”, pojasnio je Mitrović.

Istovremeno, kako je rekao, sporan je i saobraćajni priključak na istočnoj strani parcele, “imajući u vidu da je saobraćajni priključak urbanističko-tehničkim uslovima obezbijeđen na zapadnoj strani parcele”.

“Zbog navedenog, smatramo da saglasnost glavnog državnog arhitekte na Idejno rješenje nije izdata u skladu sa planskom dokumentacijom i urbanističko-tehničkim uslovima”, kazao je Mitrović.

Kako je rekao, u strukovnoj komori arhitekata mišljenja su i da se u konkretnom slučaju za spornu parcelu “radi o lošem planerskom rješenju, imajući u vidu da planirani objekat i saobraćajno rješenje odstupa od urbane matrice ovog dijela Nove varoši”.

Sredinom januara “Vijesti” su o investiciji “Okova” pod Goricom pisale zbog sječe više stabala, višedecenijskih čempresa.

Tada su iz Glavnog grada, uz odgovore koji se odnose na sječu, rekli i da glavni gradski arhitekta nije dao pozitivno mišljenje na idejno rješenje za zgradu, te i da je, u toku razmatranja priloženog idejnog rješenja, konstatovano da objekat prelazi zadatu građevinsku liniju za podzemne djelove objekta, locirajući dio podzemne garaže uz samu granicu parcele.

”U tekstualnom dijelu DUP-a ‘Nova varoš 2’ definisano je da građevinska linija podrumske etaže koja je u funkciji garažiranja može biti na jedan metar od susjedne parcele ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda, i da podrum ne može biti veći od 80 odsto površine urbanističke parcele. Uvidom u idejno rješenje konstatuje se da su gabariti podruma (na jugozapadnoj granici parcele) projektovani van zadatih građevinskih linija”, piše, pored ostalog, u rješenju gradskog arhitekte.

Navodi se i da je investitor, odgovarajući na taj komentar, dostavio akt u kojem dobija saglasnost “Okova”.

”Odnosno, u ovom slučaju sebi, da se podzemna garaža može predvidjeti na rastojanju manjem od jednog metra parcelama broj 2325/ i 2326/2 KO Podgorica II (svojina OKOV d.o.o). Glavni gradski arhitekta je izvršio ponovni uvid u planski dokument DUP ‘Nova varoš 2’, i konstatovao da predmetne katastarske parcele nisu građevinske, već se nalaze u zahvatu javne saobraćajnice, a uvidom u List nepokretnosti 3973 - prepis, konstatovana je zabilježba postupka eksproprijacije u korist Glavnog grada Podgorica radi rekonstrukcije saobraćajnice prema Stadionu malih sportova, u zahvatu DUP-a ‘Nova varoš 2’”, navodi se u rješenju Aleksića.

Dodaje se i da je investitor potom dostavio izmijenjeno idejno rješenje, ali da i dalje nije postupljeno po primjedbama glavnog gradskog arhitekte u vezi sa projektovanim gabaritom podrumske etaže.

”lzmeđu ostalog, u izjašnjenju se navodi da ‘ukoliko organ i dalje smatra, bez razloga, da saglasnost susjeda nije dovoljna, investitor neće biti u drugoj mogućnosti osim da podrumski dio i poziciju i osnovu same zgrade izmijeni, a što bi bilo na uštrb stabala koja su stara nekoliko decenija’. Razmatrajući navode investitora, glavni gradski arhitekta je zaključio da iako se višedecenijska stabla nalaze na privatnoj parceli, ne može dati pozitivno mišljenje na njihovo uklanjanje... o ovome je investitora obavijestio...”, piše u rješenju kojim je Aleksić odbio da da saglasnost na idejno rješenje zgrade “Okova”.

Vlada je na sjednici u petak usvojila Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Nova varoš 2” u Glavnom gradu Podgorica, te Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUP “Nova varoš 2” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu tog dokumenta.