TQ Plaza najbezbjednija zgrada u Crnoj Gori

Razorni zemljotres u Turskoj, koji je sa lica zemlje zbrisao kompletne gradove, a ljudi bili svjedoci da su se zgrade urušile kao kule od karata, ponovo je aktuelizovao problem da li su u Budvi, na primorju, ali i u cijeloj Crnoj Gori zgrade građene po važećim propisima.

64794 pregleda 0 komentar(a)
Foto: TQ Plaza
Foto: TQ Plaza

Da li su zgrade građene naročito u proteklih dvije decenije, tokom građevinske ekspanzije koja je i dalje u toku, posebno one koje trenutno niču u Budvi, seizmički sigurne? To je pitanje koje se sada može čuti u metropoli turizma. Nažalost mnogi objekti novije gradnje, posebno oni nelegalni, ne zadovoljavaju zakonske propise, i malo ko bi sa sigurnošću rekao da seizmički su ispravni.

Iako je prošlo više od četiri decenije, stanovnici Budve, Crne Gore i dalje pamte razorni zemljotres od sedam stepeni Rihtera koji je tog 15. aprila 1979. godine pretvorio gradove duž naše obale u ruševine.

Ipak, postoje zgrade u Budvi, koje su građene po svim zakonskim propisima i zadovoljavaju svjetske standarde iz oblasti seizmologije.

Takav je poslovno stambeni kompleks TQ Plaza, koga je prije deceniju i po izgradila u samom srcu grada kompanija Tradeunique.

Sedmospratna građevina “leži” na gotovo 1.200 šipova koji su do dubine 25 metara, a u sami kompleks je ugrađeno 60 hiljada kubika betona.

Objekat se sastoji od suterena, prizemlja, I, II, III, IV, V, VI i VII sprata. Noseća konstrukcija objekta je mješoviti sistem koji se sastoji od armirano-betonskih platana debljine 20, 30 i 40 cm i stubova dimenzija 45/45, 45/60, 60/60 i 60/80 cm sa međuspratnim tavanicama. Tavanice se oslanjaju na armirano-betonske zidove i stubove bez unutrašnjih greda sa kapitelima. Po obimu objekta armirano-betonski ramovi se sastoje od armirano-betonskih platana, stubova i greda. Liftovska i stepenišna jezgra čine krute armirano-betonske „kutije“ koje povećavaju seizmičku otpornost objekta. Ovakva konstrukcija proizašla je iz specifičnosti arhitektonskog rješenja.

Objekat je dilatacijama podeljen na tri konstruktivno nezavisna dijela iste visine i četvrti, manji deo, niže spratnosti i manje površine.

Proračun konstrukcije je urađen za vertikalna opterećenja: stalna i povremena i za horizontalne uticaje od zemljotresa jačine IX stepena Merkalijeve skale u dva ortogonalna pravca. Proračun je urađen programskim paketom TOWER 6, a rezultati prezentirani izolinijama mjerodavnih uticaja. Dimenzionisanje elemenata konstrukcije je urađeno prema teoriji loma za beton MB 40 i armaturu RA 400/500-2 (Č 0551), MA 500/560 i GA 240/360, sa mjerodavnom kombinacijom opterećenja i odgovarajućim koeficijentima sigurnosti

Glavni projekat fundiranja je urađen na osnovu dobijenih tehnoloških podloga i arhitektonsko građevinskog projekta.

Za potrebe projektovanja i izgradnje navedenog objekata, na osnovu rezultata detaljnih istraživanja, urađen je elaborat sa geotehničkim istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima.

U okviru rješenja temeljenja razmatrano je više načina fundiranja objekta, s obzirom na geomehaničke karakteristike tla i konstrukciju objekta, odnosno veličinu i karakter opterećenja koje preko temelja treba prenijeti na tlo. Proračun temelja na šipovima izvršen je prema važećim propisima i prema graničnim stanjima nosivosti šipova kao elemenata i nosivosti tla.

Sa ovako određenom dozvoljenom silom sračunat je potreban broj i raspored šipova ispod stubova i zidnih platana. Šipovi su raspoređeni tako da se težište šipova poklapa sa položajem rezultante opterećenja. Na ovaj način svi šipovi su opterećeni podjednakim aksijalnim silama. Tretirajući temeljne stope kao krute i smatrajući da su šipovi uklješteni u temeljne stope, određene su sile koje se sa stopa prenose na šipove.

TQ Plaza
foto: TQ Plaza

Dimenzije temeljnih stopa na šipovima određene su prema potrebnom broju šipova i njihovim odstojanjima. Usvojeno je minimalno odstojanje između osa šipova od 1,50 m.

Statički proračun je sproveden po važećim propisima za realno analizirana opterećenja, kako u fazi građenja, tako i u fazi eksploatacije. Sva dimenzionisanja su izvršena prema teoriji graničnih stanja za odgovarajuće karakteristike betona i armature. Svi betonski elementi su od vodonepropusnog betona, armatura je od glatkog čelika, rebrastog čelika i mrežasta armatura. Svi delovi konstrukcije ispod kote prizemlja su od vodonepropusnog betona.

Armirački radovi na konstrukciji objekta su izvedceni u skladu sa izvođačkom dokumentacijom, dok je betoniranje elemenata izvedeno u skladu sa projektom betona i važećim propisima.

Sve ovo potvrđuje da je TQ Plaza zaista najsigurnija zgrada u Budvi i Crnoj Gori.