Sumnja na korupciju u prevozu đaka i penzionera

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da postoji ugrožavanje javnog interesa u vezi sa ugovorom koji Opština Budva ima sa privatnom firmom “Mediteran express”. Lokalnoj upravi naloženo da ugovor uskladi sa zakonom i da Agenciji u roku od mjesec dostavi izvještaj o preduzetim radnjama

14924 pregleda 7 komentar(a)
Prijava ASK-u podnijeta 2019. godine (ilustracija), Foto: Vuk Lajovic
Prijava ASK-u podnijeta 2019. godine (ilustracija), Foto: Vuk Lajovic

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da postoji ugrožavanje javnog interesa koje, kako smatra, upućuje na postojanje korupcije prilikom realizacije Ugovora o dodjeli linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Budva.

To piše u mišljenju koje potpisuje direktorka ASK Jelena Perović, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

Mišljenje je Agencija donijela nakon sprovedenog postupka provjere istinitosti navoda iz prijave koja je podnijeta u septembru 2019. godine i tražila je od ove lokalne vlasti da ugovor upodobi u skladu sa zakonom i da joj u roku od mjesec dostavi izvještaj o preduzetim radnjama.

U prijavi se navodi da je zaključen ugovorom između Opštine Budva i “Mediteran expressa”, na osnovu koga se lokalna uprava obavezala da to preduzeću na mjesečnom nivou uplaćuje 17 hiljada eura za prevoz učenika i penzionera. Podnosilac prijave je naveo i da je “Mediteran express” bio ugovorom obavezan da uspostavi “kružnu liniju” sa početnom stanicom ispred hotela “Park”, sa tačno propisanim brojem polazaka.

Ugovor je 2018. godine zaključen u mandatu tadašnjeg gradonačelnika Dragana Krapovića, dok je drugi ugovor potpisao bivši gradonačelnik Bato Carević. Prema podacima iz Centralnog registra, osnivači firme “Mediteran express” su Luka Dokić, Lazar Dokić i Jovan Dokić, koji imaju po 31 odsto vlasničkog udjela i Dragan Nikolić sa sedam odsto vlasničkog udjela.

Agencija je, kako piše u dokumentu, zatražila da joj se dostavi kompletna dokumentacij od Opštine Budva, što je kabinet tadašnjeg gradonačelnika Marka Carevića i učinio. Dodatnu dokumentaciju dostavio je i Sekretarijat za društvene djelatnosti, ali dokumenta tražena od Sekretarijata za komunalno stambene poslove i pored urgencije, koja je upućena u septembru prošle godine nijesu, nakon čega je Agencija donijela mišljenje.

Ugovor je nakon sprovedenog tendreskog postupka, Opština Budva zaključila krajem novembra 2018. godine, kojim je bilo predviđeno da u okviru linije broj 5, kako se navodi, bude stanica “kružni tok: Hotel Park-Topliški put-Mediteranska ulica -Bulevar-Jadranski magistralni put-Hotel Park i to 15 polazaka, a prevoz je trebalo da obavlja jedan autobus.

“Uvidom u aneks ugovora od 25. oktobra 2019. godine linija broj 5 je izmijenjena na način što je ukinuto stajalište kod hotela “Park” dok je u ostalom dijelu ostalo sve neizmijenjeno. Uvidom u dostavljeni Ugovor o pružanju usluga prevoza učenika i penzionera u linijskom gradskom i prigradskom drumskom saobraćaju koji je Opština Budva zaključila 11. januara 2019. sa “Mediteran expressom”, ugovorene strane su svoje obaveze uredile na osnovu skupštinske Odluke o besplatnom prevozu učenika i penzionera sa teritorije Opštine Budva koja je donijeta krajem decembra 2018. godine”, piše u mišljenju ASK-a.

ASK pojašnjava da je ugovorom regulisano da ovaj autobuski prevoznik ima obavezu da Opštini Budva dostavlja mjesečni izvještaj o učenicima i penzionerima koji koriste usluge prevoza i da ispostavlja fakturu za prevoz najkasnije petog u mjesecu.

“U istom članu ugovora Opština se obavezuje da na ime prevoza učenika i penzionera “Mediteran expressu” najkasnije do 15. u mjesecu isplati 16.355,14 eura plus 7% PDV-a. Uvidom u dokumentaciju proizilazi da su se Opština Budva i “Mediteran express” sporili oko obaveza nastalih po osnovu njihovog ugovorenog odnosa, te da je došlo do vansudskog poravnanja. Privredni sud je 27. januara 2019. odlučujući po prigovoru Opštine Budva, kojim je stavljeno van snage rješenje o izvršenju javnog izvršitelja, a kojim je obrazloženo da je “Mediteran express” fakturisao usluge u većem iznosu od realizovanog”, piše u mišljenju.

Nakon sprovedenog postupka i ocjene svih činjenica, ASK je u smislu člana 44 stav 2 a u vezi sa članom 72 Zakona o sprečavanju korupcije utvrdio “ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije prilikom relizacije Ugovora o dodjeli linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Budva”.

“Prema zakonskoj regulativi ugrožavanje javnog interesa podrazumijeva povredu propisa, etičkih pravila ili mogućnosti nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna, dok integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije”, piše u mišljenju.

Agencija je preporučila Opštini Budva da u okviru “postupaka javnih nabavki, postupaka javnih konkursa i svih ostalih postupaka koji se sprovode za potrebe Opštine, jasno definišu ugovorne obaveze u skladu sa predmetom postupka i pozitivno-pravnim propisima na način koji ne izaziva sumnju u postojanje korupcijskih rizika i ne dovodi u pitanje integritet institucije”.

“Preporučuje se Opštini Budva da prilikom realizacije obligaciono-pravnih akata dosljedno poštuje ugovorne odredbe i da preduzima sve mehanizme zaštite opštinskog budžeta u slučaju kršenja ugovornih obaveza od druge strane ugovornice”, navode iz ASK-a.

Iz Agencije su obavezali Opštinu Budva da u skladu sa Zakonom o sprečavanju korucije u roku od 30 dana dostavi izvještaj o preduzetim radnjama.

Bonus video: