Premještaj sudija završio kod tužilaca?

Iz MANS-a kažu da sumnjaju da je Sudski savjet postupao nezakonito

29959 pregleda 59 reakcija 28 komentar(a)
Simović Zvicer, Foto: BORIS PEJOVIC
Simović Zvicer, Foto: BORIS PEJOVIC

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) sumnja da je Sudski savjet, na čelu sa predsjednicom Vesnom Simović Zvicer, suprotno zakonima donio odluku o upućivanju dvoje sudija nikšićkog Osnovnog suda u Podgoricu.

Iz Sudskog savjeta, međutim, tvrde da su poštovali Zakon o sudskom savjetu i poslovnik te institucije.

Iz MANS-a, na osnovu dostupne dokumentacije, još tvrde i da je odluka o privremenom premještanju dvoje sudija u Podgoricu donesena uprkos upozorenjima predsjednika nikšićkog suda, da je jedan od njih donio najmanje jednu presudu u Nikšiću iako je već radio u Podgorici, ali i da je trajno premješten u podgorički sud, iako nije ispunjavao zakonski uslov, odnosno tri godine rada na prethodnoj poziciji.

Prema saznanjima MANS-a, o tom slučaju upoznata je i Agencija za sprečavanje korupcije koja je već uputila prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

“Očekujemo da će vrlo brzo reagovati i imati konkretne odgovore, pogotovo što je u pitanju najviša sudska instanca…”, ocijenili su iz te nevladine organizacije.

“Vijesti” čekaju odgovore iz Agencije za sprečavanje korupcije i Specijalnog državnog tužilaštva.

Previd ili greška Sudskog savjeta

Prema dokumentaciji do koje je došao MANS, Sudski savjet je 21. aprila prošle godine obavijestio predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću Vukotu Vujačića da su na sjednici održanoj tog dana ocijenili da dvoje sudija tog suda, Mirzu Ademovića i Vanju Vujović, treba privremeno uputiti u Podgoricu.

Međutim, u zapisniku sa te sjednice nema rasprave u vezi sa tim slučajem, a to pitanje, tvrde iz MANS-a, nije ni bilo na dnevnom redu.

“To demantuje i Odluka koju je 18. maja 2022. donijela upravo Simović Zvicer u ime Sudskog savjeta, a u kojoj navodi da se to dvoje sudija upućuju u Osnovni sud u Podgorici na osnovu zaključka tog tijela. U toj odluci konstatuje da je Sudski savjet na sjednici od 18. maja zaključio da je ‘cjelishodno donijeti odluku o privremenom upućivanju Mirze Ademovića i Vanje Vujović, sudija Osnovnog suda u Nikšiću, na vrijeme do jedne godine u Osnovni sud u Podgorici’”, tvrde u MANS-u.

Ukazuju da zapisnik sa te sjednice, objavljen na sajtu Sudskog savjeta, pokazuje da na njoj nije odlučivano o privremenom upućivanju bilo kog sudije u podgorički Osnovni sud, već je konstatovano da nije utvrđena lista kandidata i to za trajno upućivanje sudija u druge sudove “jer prijavljeni kandidati nemaju rezultate rada u posljednje tri godine, odnosno nemaju ocjenu rada”.

Odgovarajući na te tvrdnje, iz Sudskog savjeta su rekli da su na 15. sjednici, održanoj 29.04.2022. godine razmatrani dopisi predsjednika dva suda, kao i obraćanja sudija Osnovnog suda u Nikšiću Ademovića i Vujovićeve, kao i da je Savjet nakon diskusije odložio donošenje odluke o upućivanju u podgorički sud za narednu sjednicu.

Tvrde da su odluku o privremenom upućivanju dvoje sudija donijeli na narednoj, 16. sjednici održanoj 18.05.2022, ali da previdom nije konstatovana u zapisniku, kroz dopunu dnevnog reda.

“Saglasno članu 21 Poslovnika Sudskog savjeta odluka je donijeta ako je za istu glasala većina svih članova Sudskog savjeta, što je u konkretnom i ispoštovano. Sudski savjet može, uz pristanak sudije, na vrijeme do jedne godine uputiti u drugi sud istog ili nižeg stepena, između ostalog i zbog postojanja velikog broja neriješenih predmeta koji se sa postojećim brojem sudija ne može riješiti ili iz opravdanih razloga bude dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u sudu u koji se sudija upućuje”, navodi se u odgovoru Sudskog savjeta.

U MANS-u smatraju da je obrazloženje Savjeta neozbiljno.

“Oni kažu da su na sjednici odlučivali o upućivanju sudija, a da nijesu mijenjali dnevni red. Problem je u tome što to nijesu konstatovali u zapisniku, iako zakon propisuje da se odluke mogu donijeti samo od sudskog savjeta i na sjednici. Ako toga nema na sjednici, imali su vremena da zapisnik koriguju i dopune, pogotovo imajući u vidu da je sa te sjednice objavljeno i saopštenje za medije”, ocjenjuju u MANS-u.

Predsjednik nikšićkog suda upozoravao Savjet

Prema dokumentaciji MANS-a, premještanju sudija u Podgorici bezuspješno se protivio predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću Vukota Vujačić, koji je predsjednici Sudskog savjeta poslao dopis u kojem navodi da bi prebacivanjem Ademovića i Vujovićeve “nastupila veća šteta za Osnovni sud Nikšić i za stranke u predmetima koje duže, nego li korist za Osnovni sud Podgorica”.

Predsjednik suda u Nikšiću smatrao da je odluka o upućivanju neracionalna i pogrešna
Predsjednik suda u Nikšiću smatrao da je odluka o upućivanju neracionalna i pogrešnafoto: MANS

Vujačić je upozorio da bi u slučaju da to dvoje sudija budu prebačeni u Podgoricu došlo do odlaganja ročišta, pa bi stranke bile oštećene kada je u pitanju princip suđenja u razumnom roku, što bi vodilo podnošenju takozvanih kontrolnih zahtjeva i nastupanja štete po državu. U MANS-u tvrde da se Savjet potpuno oglušio na upozorenja Vujačića.

Dopis Osnovnog suda Nikšić prema kojem sudije ne ispunjavaju uslove za trajni premještaj
Dopis Osnovnog suda Nikšić prema kojem sudije ne ispunjavaju uslove za trajni premještajfoto: MANS

Ademović (ne)zakonito donosio presude u Nikšiću

Dokumentacija MANS-a pokazuje da je nakon upućivanja u podgorički sud, sudija Mirza Ademović donio najmanje jednu presudu u predmetu u kome je postupao kao sudija Osnovnog suda u Nikšiću.

Prema dopisu predsjednika nikšićkog suda od 7. juna 2022. godine, predmeti u kojima su postupale sudije Ademović i Vujovićeva su dodijeljeni u rad drugim sudijama, a ročišta su odložena.

“Međutim, dva dana kasnije sudija Ademović, donosi presudu u predmetu broj P.br.1310/20 u kome je ranije postupao, dok je vršio funkciju sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću”, navode iz MANS-a.

U Sudskom savjetu, prema odgovoru dostavljenom “Vijestima”, u tome ne vide ništa sporno.

“Što se tiče konstatacije da je sudija Ademović donio presudu u Osnovnom sudu u Nikšiću tri dana nakon što je upućen u Osnovni sud u Podgorici, sudija Ademović je dostavio izjašnjenje, da je kao sudija upućen na ispomoć Osnovnom sudu u Podgorici, ali da je ostao zadužen predmetima u kojima je postupak doveo do presuđenja (predmeti u kojima je zaključena glavna rasprava), pa nije bilo zakonskih smetnji da ih završi, jer je po funkciji bio i dalje sudija Osnovnog suda u Nikšiću”, navodi se u odgovoru Sudskog savjeta.

Da li je ispunjen uslov za trajno upućivanje?

Sudski savjet je 18. maja 2023. godine odlučio da se sudija Ademović trajno prebaci u sud u Podgorici, iako on nije ispunjavao zakonske uslove, tvrde u MANS-u.

Podsjećaju da član 86 stav 3 Zakona o sudskom savjetu i sudijama jasno propisuje da Sudski savjet sačinjava listu kandidata za raspoređivanje prema rezultatima rada u posljednje tri godine, odnosno “prema ocjeni rada koju je sudija ostvario u skladu sa ovim zakonom”.

“Prema dopisu predsjednika nikšićkog Osnovnog suda Sudskom savjetu, sudija Ademović nije mogao biti ocijenjen, jer za to nije ostvario uslov od tri godine rada u tom sudu, pošto je počeo sa radom 4. marta 2020, a 18. maja 2022. godine prebačen je u Podgorički osnovni sud”, navode iz MANS-a.

Iz Sudskog savjeta “Vijestima” su odgovorili da je članom 83 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama propisan postupak za privremeno upućivanje sudije u drugi sud, pri čemu se ne cijene rezultati rada, dok je postupak trajnog dobrovoljnog raspoređivanja sudija propisan članom 86, i u tom slučaju se cijene rezultati rada sudije u posljednje tri godine ili ocjena rada sudije.

“Sudski savjet je dana 03.04.2023. godine raspisao interni oglas za popunjavanje dva sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici broj:01-2118/23, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi sud. Prijavu na oglas podnijela su tri kandidata. Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje je 05.05.2023. godine razmatrala prijave i zaključila da su prijave dvoje sudija Ademovića i Vujovićeve blagovremene i potpune, dok treći sudija nije ispunjavao uslov od najmanje tri godine sudijskog staža. Odlučujući po predmetnom oglasu Savjet je donio odluku da se sudija Ademović trajno rasporedi na slobodno mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici, da se ne vrši raspoređivanje sudije Vujović i da se treća prijava odbije”, piše u odgovoru.

Bonus video: