Dan: Kumi Medenice za jedno pitanje maksimalni bodovi - Vijesti.me
REZULTATI KONKURSA ZA SUDIJE OSNOVNIH SUDOVA

Dan: Kumi Medenice za jedno pitanje maksimalni bodovi

Neda Vukoslavčević, kćerka tužioca Stojanke Radović i kuma Vesne Medenice, dobila je 19 od 20 mogućih bodova za odgovor na pitanje na kojem referatu je radila i zahvaljujući tome izabrana je za sudiju

Stojanka Radović i Vesna Medenica (arhiva)
Stojanka Radović i Vesna Medenica (arhiva) (Foto: Arhiva Vijesti)

Izbor deset kandidata za sudije osnovnih sudova od strane Sudskog savjeta primjer je nepotizma u crnogorskom pravosuđu, prije svega zbog načina na koji je obavljen intervju sa sada već izabranim sudijama, piše list Dan. 

Među kandidatima koje je Savjet izabrao našla se i Neda Vukoslavčević, kćerka Stojanke Radović, državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu koji je upućen na rad u Specijalno državno tužilaštvo. 

Radovićeva je ranije medijima potvrdila da je vjenčana kuma sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, koja je inače bila član komisije koja je intervjuisala kandidate i time uticala na njihov izbor. 

Vukoslavčevićeva je, kako piše Dan, skoro maksimalni broj poena na intervjuu, 19 od mogućih 20, dobila samo na osnovu pitanja "na kom referatu ste radili", koje joj je postavila Vesna Simović Zvicer. 

Zahvljaujući tim bodovima, ona je izabrana za kandidata za sudiju. 

Osim toga, izbor kćerke Stojanke Radović ukazuje i da je u toj proceduri došlo do kršenja Poslovnika Sudskog savjeta, kao i Zakona o sprečavanju korupcije. 

Poslovnik Savjeta decidirano propisuje da osim rodbinskih veza postoje i druge okolnosti koje ukazuju na sumnju u nepristrasnost člana Sudskog savjeta, zbog čega je neophodno tražiti njegovo izuzeće. 

"Predsjednik Sudskog savjeta ili član Sudskog savjeta izuzeće se iz učešća u razmatranju pitanja i odlučivanja o istom koje se: tiče njega samog; srodnika po krvi u prvoj liniji; srodnika u pobočnoj liniji do četvrtog stepena; srodnika po tazbini do drugog stepena; supružnika ili vanbračnog druga ili usvojene djece; ili ako postoje druge okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost predsjednika ili člana Sudskog savjeta", propisuje član 10 poslovnika koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Savjeta. 

Istim članom propisano je da zahtjev za izuzeće predsjednika ili člana Sudskog savjeta može podnijeti i lice o čijim pravima i obavezama se odlučuje, kao i da će se prije odlučivanja o podnijetom zahtjevu pribaviti izjašnjenje lica čije se izuzeće traži. 

Dakle, Medenica je, kako piše Dan, morala da zatraži mišljenje ASK da li smije biti u komisiji koja odlučuje o izboru osobe sa kojom je u kumovskim odnosima. 

Takođe, član 8 Zakona o sprečavanju korupcije propisuje: "Ako javni funkcioner u organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju učestvuje u raspravi i odlučivanju u stvari u kojoj on, ili povezano lice sa javnim funkcionerom, ima privatni interes, dužan je da davanjem izjave o postojanju privatnog interesa obavijesti ostale učesnike u raspravi i odlučivanju prije svog učešća u raspravi, a najkasnije prije početka odlučivanja".

"Organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju dužan je da izjavu javnog funkcionera iz stava 1 ovog člana unese u zapisnik i o tome zatraži mišljenje Agencije. U slučaju iz stava 1 ovog člana, javni funkcioner ne može učestvovati u raspravi i donošenju odluke dok Agencija ne da mišljenje o postojanju sukoba interesa. Ako Agencija u slučaju iz stava 1 ovog člana utvrdi da postoji sukob interesa i o tome obavijesti javnog funkcionera i organ vlasti iz stava 3 ovog člana, javni funkcioner ne može učestvovati u raspravi i odlučivanju, a organ vlasti je dužan da donese odluku o njegovom izuzeću. Nadležni organ vlasti dužan je da spriječi izvršenje odluke donijete suprotno st. 1 do 4 ovog člana i stavi je van snage, u skladu sa zakonom i o tome obavijesti Agenciju", propisuje zakon. 

Iz zapisnika sa intervjua prijavljenih kandidata zaključuje se da je Medenica za većinu njih imala pitanja ili komentare o greškama koje su napravili, dok je za kuminu kćerku imala samo komentare da je pisani dio provjere odlično uradila. 

Izvještaj sa intervjua kandidata
Izvještaj sa intervjua kandidata(Foto: Dan)

Osim Vukoslavčevićeve, Savjet je na listu kandidata za sudije uvrstio i Mirka Kojovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici, sina sudije Vrhovnog suda Radula Kojovića, Milenu Marković Vujanović, savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici, suprugu Nenada Vujanovića, sudije Osnovnog suda u Podgorici, i kćerku prof. Sava Markovića, koji dugi niz godina sa predsjednikom Sudskog savjeta Mladenom Vukčevićem radi na Univerzitetu Mediteran. Nakon testiranja i intervjua, Savjet je izabrao i Anju Krkeljić Milić, savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici, Krsta Pejovića, savjetnika u Osnovnom sudu na Cetinju, Luku Radulovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici, Vladimira Bulatovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici, Vladanu Raičević, savjetnicu u Višem sudu u Podgorici, i Jelenu Đukanović, savjetnicu u Osnovnom sudu u Nikšiću. 

Badnjar je tokom postupka dobila maksimalnih 100 poena, Krkeljić Milić 99,89 poena, Marković Vujanović 98,99 poena, Kojović 98 poena, Vukoslavčević 97,89 poena, Pejović 97,89 poena, Radulović 95,89 poena, Bulatović 95 poena, Raičević 94,78, a Đukanović 94,67 poena.

" Ovi kandidati će u narednom periodu pohađati dalju obuku u Centru za edukaciju u sudstvu i Državnom tužilaštvu u trajanju od devet, odnosno 18 mjeseci", saopšteno je juče iz Sudskog savjeta.

Izabrala savjetnicu

Sumnju u postupanje Vesne Medenice prilikom izbora sudija izazvalo je i to što je predsjednica Vrhovnog suda odlučivala i o kandidaturi svoje savjetnice Tijane Badnjar. 

Za nju je takođe imala samo riječi hvale, ali i jedno pitanje. 

Tijana Badnjar, koja je savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, kćerka je nekadašnjeg sudije Vrhovnog suda Julke Badnjar.


Vidi sve komentare