SJEDNICA VLADE

Prihvatili Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane

Vlada je na sjednici donijela i Strategiju Crne Gore za primjenu pravne tekovine u oblasti slobode kretanja robe 2014-2018 i usvojila Akcioni plan za njenu implementaciju
0 komentar(a)
Ažurirano: 16.10.2014. 17:14h

Vlada je danas usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo i prihvatila tekst Direktnog ugovora sa Konzorcijumom Akuo-Ivicom, privrednim društvom Krnovo Green Energy doo i Agentom obezbjeđenja. Kako je saopšteno iz Vlade, investitor je do sada ulagao sopstvena sredstva, ali, imajući u vidu da je za finansiranje projekta neophodno dodatnih 100 do 120 miliona EUR, započeo pregovore o kreditiranju sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj i Njemačkom razvojnom bankom. “Naglašavajući da Država ne preuzima bilo kakvu vrstu finansijskih obaveza, Vlada je ocijenila da zaključivanje Ugovora omogućava dobijanje potrebnih finansijskih sredstava, kao posljednjeg preduslova za početak izgradnje vjetroparka na Krnovu. Vlada je prihvatila i Aneks br. 2 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo”, kaže se u saopštenju. Vlada je na sjednici donijela i Strategiju Crne Gore za primjenu pravne tekovine u oblasti slobode kretanja robe 2014-2018 i usvojila Akcioni plan za njenu implementaciju, čime je, kako su kazali, ispunjena obaveza iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za to poglavlje. “Strategija je koncipirana tako da omogući unapređenje koordinacije svih horizontalnih aktivnosti i jačanje administrativnih kapaciteta u Ministarstvu ekonomije i ostalim ministarstvima, kao i institucijama infrastrukture kvaliteta i inspekcijama zaduženim za tržišni nadzor”, pojašnjava se u saopštenju.

Vlada je, u skladu sa Akcionim planom za implementaciju preporuka „Giljotine propisa“, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. “Inoviranim zakonskim odredbama precizira se djelokrug Agencije i organa upravljanja, preciznije se definiše individualni i kolektivni radni spor, uloga miritelja i arbitra u sporu, kao i postupak koji će omogućiti efikasnije mirno rješavanje radnih sporova”, navodi se u saopštenju. Vlada je usvojila Informaciju o izgradnji malih hidroelektrana. “Na osnovu do sada zaključenih ugovora o koncesiji na 21 vodotoku, predviđena je izgradnja 41 mHE ukupne instalisane snage oko 73 MW sa planiranom godišnjom proizvodnjom oko 147 GWh, i okvirne vrijednosti investicije od oko 109 miliona EUR”, precizira se u saopštenju. Vlada je donijela Odluku o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 43 – Luka Budva", kojom će, kako su kazali, biti stvoreni preduslovi za rekonstrukciju, prilagođavanje i prenamjenu nekoliko postojećih objekata i njihovog neposrednog okruženja. “Time bi mogli biti zadovoljene turističke potrebe i potencijali ovako prestižne lokacije u neposrednom kontaktu sa Starim gradom”, kazali su iz Vlade.

Sve intervencije u toj zoni, kako su dodali, biće bazirane na prethodno urađenim studijama i modelskim analizama Budvanskog akvatorijuma. Vlada je, na zahtjev Opštine Berane, donijela Odluku o davanju na privremeno korišćenje nepokretnosti u svojini Crne Gore, bez naknade. Na sjednici je usvojen i Treći kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period jul – septembar 2014. godine, koji će biti dostavljen Odboru za evropske integracije Skupštine Crne Gore na razmatranje.

Galerija