Nudi otpremnine

Vlada za višak zaposlenih u Brodogradilištu nudi milion eura

Vlada je ocijenila da je smanjenje broja zaposlenih jedan od neophodnih koraka ka uspješnoj privatizaciji brodogradilišta
0 komentar(a)
Brodogradilište Bijela, Foto: Arhiva "Vijesti"
Brodogradilište Bijela, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 04.07.2014. 17:21h

Vlada je danas usvojila Predlog za rješavanje viška zaposlenih u Jadranskom brodogradilištu Bijela i odobrila da se za njihove otpremine obezbijedi 951,5 hiljada eura.

Vlada je na današnjoj sjednici ocijenila da je smanjenje broja zaposlenih jedan od neophodnih koraka ka uspješnoj privatizaciji brodogradilišta.

„U skladu sa ovakvim opredjeljenjem, Vlada je odobrila da se za otpremnine zaposlenih po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa i isplatu zaostalih doprinosa obezbijedi ukupno 951.506 eura“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini.

„U skladu sa preporukama Evropske komisije o potrebi detaljnijeg preciziranja pojedinih odredbi važećeg zakona, predloženim izmjenama i dopunama stvoriće se normativne pretpostavke za uspješno okončanje pregovora za pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi, u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

„Inovirane zakonske odredbe treba da doprinesu uključivanju većeg broja nezaposlenih lica u mjere aktivne politike zapošljavanja, kao i kvalitetnijem praćenju rada agencija za zapošljavanje, a Zavod za zapošljavanje će dobiti šire mogućnosti za uključivanje u međunarodne projekate u oblasti tržišta rada i zapošljavanja“, precizira se u saopštenju.

U izradi predloženih rješenja, kako se dodaje, posebno se vodilo računa o efikasnijem uključivanju u sistem ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti osoba sa posebnim potrebama koje su završile obrazovanje u skladu sa posebnim zakonom.

Vlada je usvojila i Analizu poreskog opterećenja tržišta rada i uticaja na zapošljavanje, uz modeliranje efekata promjene u sistemu oporezivanja i nivoa doprinosa.

„Analiza daje pregled politike oporezivanja dohotka fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u Crnoj Gori, uticaj poreskog opterećenja na tržište rada i prikaz efekata eventualnih promjena poreskih stopa, kao i predlog mjera“, pojašnjava se u saopštenju.

U razmatranju Analize, sa stanovišta dugoročnih razvojnih interesa, Vlada je posebno naglasila potrebu da se detaljno razrade mogućnosti dalje relaksacije poreskih obaveza, u cilju jačanja investicione konkurentnosti Crne Gore i dinamičnijeg ekonomskog rasta.