Ambiciozni planovi

Planiraju novu gimnaziju, dom, duvanski, bolnicu - ako ih kriza ne zaustavi

Ambiciozni planovi predviđeni Nacrtom Strateškog razvoja Podgorice uglavnom bi trebalo da se finansiraju iz državnog budžeta
61 pregleda 27 komentar(a)
Ažurirano: 27.10.2012. 19:51h

Strateškim planom razvoja Podgorice predviđeno je da glavni grad do 2017. godine postane bogatiji za sedam vrtića, pet osnovnih škola, četiri srednje, novi dom zdravlja i opštu bolnicu u Maslinama...

Ambiciozni planovi predviđeni Nacrtom Strateškog razvoja Podgorice od 2012. do 2017. godine uglavnom bi trebalo da se finansiraju iz državnog budžeta, uz rizik da se projekti odlože zbog ekonomske krize.

Kroz poboljšanje saobraćajne infrastrukture, do 2017. planirana je izgradnja autoputa Bar - Boljare, Jadransko-jonskog autoputa, Jugozapadne obilaznice, obilaznice oko Golubovaca, šest javnih garaža.

Radiće puteve i tunel kroz Goricu

Planirano je uvođenje IV i V parking zone, izrada inoviranog katastra saobraćajnica, izgradnja tunela kroz brdo Gorica, Dalmatinske ulice, Ulice “B“ u naselju Drač. U planu je rekonstrukcija ulica Vojislavljevića, 8. marta, Ivana Vujoševića, Zmaj Jovine, Lješkopoljske, Radosava Burića, Branka Deletića, Mosorske ulice, Veljka Vlahovića, Nikole Đurkovića, Vaka Đurovića, Radničke ulice, dijela Ulice slobode.

Nacrtom se planira nastavak izgradnje Beogradske ulice i izgradnja ulice pored Zavoda za školstvo.

Predviđa se i rekonstrukcija puta Radomira Ivanovića, dijela starog puta za Danilovgrad, dijela puta Podgorica – Cetinje, Podgorica – Tuzi, Podgorica – Nikšić.

Planira se i izgradnja puta Dinoša – Pikalja - Zatrijebač, saobraćajnice koja povezuje naselje Dinoša sa autoputem, mostova i podvožnjaka, biciklističkih staza i rekonstrukcije puta Golubovci – Mataguži - Tuzi i saobraćajnice Beri – Krusi - Buronji.

Poboljšanje vodosnabdijevanja

Nacrtom je predviđeno da se komunalna infrastruktura na gradskom i seoskom području poboljša kroz hitnu rehabilitaciju vodovodnog sistema, izgradnju mreže primarnih kolektora fekalne kanalizacije i mreže sekundarnih kolektora, rekonstrukciju crpne stanice ”Mareza” 1, povećanje kapaciteta vodoizvorišta ”Zagorič”.

Planirana je izrada Studije vodosnabdijevanja Glavnog grada, Integralnog informacionog sistema JP “ViK” Podgorica, centralnog rezervoara “Vršak“ na Dajbabskoj gori i primarnog cjevovoda, izgradnja i sanacija infrastrukture za vodosnabdijevanje GO Tuzi i GO Golubovci, rekonstrukcija Lješanskog vodovoda, izgradnja infrastrukture za vodosnabdijevanje Pipera i novih kapaciteta na vodoizvorištu Dinoša...

Planirana je izgradnja novog groblja ispod Dajbabske gore i proširenje groblja u Tuzima i u Dinoši, proširenje i uređenje groblja “Čepurci” i uređenje groblja “Zagorič”. U planu je izgradnja tri objekta Zelene pijace sa šoping centrom na Koniku, u Tuzima i Zeti.

U planu i bolnica u Maslinama

Nacrtom je planirano da se u oblasti zdravstva do 2017. izgradi opšta bolnica u Maslinama i poveća kapacitet KC Crne Gore, otvore ambulante Doma zdravlja na seoskom području, nadogradi Dom zdravlja u bloku V i izgradi novi u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić“.

U okviru socijalne zaštite stanovništva planirana je izgradnja četiri stambena objekta za socijalno stanovanje, izgradnja Doma za stara i nemoćna lica u Donjoj Gorici, Centra za radnu integraciju lica sa invaliditetom, otvaranje centra za dnevni boravak djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”... Planirana je i izgradnja stambenog objekta za interno raseljena lica i stanovnike kampa Konik, Sigurne ženske kuće...

I novi duvanski kombinat

Razvoj privrede i lokalne ekonomije će se, kako je predviđeno, poboljšati kroz izgradnju novog Duvanskog kombinata, fabrike za flaširanje vode za piće na vodoizvorištu “Mareza”, zaštitu teritorijalnog resursa od nelegalne gradnje, planiranje i izgradnja malih HE...

U oblasti turizma planirana je turistička valorizacija Kučkih katuna, izgradnja hotela i motela za djecu na Veruši i namjenskog hotela visokog standarda sa specijalizovanim programom za zdrav život, uređenje kupališta na Morači, izrada studije izvodljivosti za uređivanje naselja Sinjac uz obalu Malog Blata, Vranjine i Pohuma za razvoj jezerskog turizma...

Kultura i sport će biti poboljšani kroz adaptaciju i rekonstrukciju KIC “Budo Tomović”, izgradnju Gradskog pozorišta, rekonstrukciju i dogradnju Kusleove kuće, revitalizaciju kulturnih, vjerskih i drugih objekata u Staroj varoši, izgradnju istočne tribine Stadiona “Budućnost”, sportskih dvorana u Tuzima i Zeti, rekonstrukciju dijela SC “Morača” u multifunkcionalnu dvoranu,...

Javna rasprava za lokalno stanovništvo sa područja GO Tuzi održaće se u sali KIC-a „Malesija“ 1. novembra u 18 časova. Za građane sa područja GO Golubovci održaće se u sali KIC-a „Zeta“ 5. novembra u 18 časova.

Centralna javna rasprava održaće se u sali KIC-a “Budo Tomović“, 13. novembra u 12 časova.

Gimnazija na desnoj obali Morače

Predviđena je izgradnja dva vrtića na Starom aerodromu i po jednog u Tuzima, u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić“, u Bloku XVIII – XIX, u Bloku VI, bloku XXXV na Zabjelu i u Zagoriču.

Proširenje kapaciteta postojećih ustanova obuhvata dogradnja matičnog objekta JPU „Đina Vrbica i vrtića u Donjoj Gorici. Planirana je izgradnja pet novih osnovnih škola, na Koniku, u Tološima, Bloku XXXV na Zabjelu, u Bloku XIV i u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”. Radi proširenja kapaciteta, planirana je dogradnja škola “Sutjeska”, “Štampar Makarije, “Radojica Perović“, “Božidar Vuković Podgoričanin“, “Marko Miljanov“, “Donja Gorica“, “Milan Vukotić” u Golubovcima i izgradnja fiskulturne sale u JU “Niko Maraš“ u Bijelom Polju.

Predviđena je izgradnja četiri srednje škole na gradskom području. Gradiće se gimnazija na desnoj obali Morače u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić“, dvije srednje stručne škole u Staroj varoši i na Starom aerodromu, srednja mješovita škola u Golubovcima i rekonstrukcija škole “Ivan Uskoković“.

Novi dom učenika i studenata planiran je u kompleksu Univerziteta Crne Gore, a stari u Ulici Svetozara Markovića predviđen je za dogradnju.

Gradiće i mljekaru

Poboljšanja u oblasti poljoprivrede planiraju se, između ostalog, kroz izgradnju nove mljekare u Agroindustrijskoj zoni, pored Distributivnog centra.

Površina nove Mljekare biće 8.928 kvadrata, a planirano je da se izgradnja finansira kroz privatno-javno partnerstvo.

U planu je i osavremenjavanje hladnjače AD "Plodovi" u Matagužima, stvaranje uslova za plansku proizvodnju, otkup i plasman poljoprivrednih proizvoda potpisivanjem ugovora o otkupu sa proizvođačima...

Galerija