RAZMOTRILI VIŠE ZAKONA

Savjet za konkurentnost: Ukloniti sve prepoznate biznis barijere

Savjet je razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju koji su inicirala udruženja taksista
491 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Saša Matić
Sa sjednice, Foto: Saša Matić

Savjet za konkurentnost razmotrio je na danas održanoj VII sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, više pripremljenih zakona koji imaju uticaja na poslovni ambijent i ocijenio da je potrebno ukloniti sve prepoznate biznis barijere u cilju povećanja konkurentnosti i daljeg razvoja crnogorske ekonomije.

Članovi Savjeta iz poslovne zajednice – Privredna komora Crne Gore, Američka privredna komora u Crnoj Gori, Savjet stranih investitora, Unija poslodavaca Crne Gore i Montenegro biznis alijansa – ocijenili su pozitivnim predložene tekstove kojim se predmetne djelatnosti usaglašavaju sa legislativom Evropske unije i iznijeli više sugestija za dalje unapređenje predloženih propisa. Savjet je zadužio resorna ministarstva da razmotre dostavljene komentare privrednih udruženja.

Predlogom zakona o javnim nabavkama uvodi se centralizovani elektronski sistem javnih nabavki, smanjuju se formalizam, biznis barijere i trošak pripreme ponuda na način što se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se „Izjavom” privrednog subjekta i ustanovljava se, u skladu sa direktivama EU, ekonomski najpovoljnija ponuda kao jedini kriterijum za izbor.

Predsjednik Savjeta je, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda ocijenio da predloženi tekst predstavlja važan iskorak, ali je zatražio dalji rad na tekstu kako bi bila spriječena svaka do sada registrovana mogućnost zloupotrebe postupka javnih nabavki koje dosadašnji zakon nije tretirao.

Predlogom zakona o putevima uređuje se u skladu sa legislativom EU oblast koja se odnosina pravni položaj puteva, uslove i načine upravljanja putevima, njihovu zaštitu i održavanje, kao i izvore i načine finansiranja, a posebno uslove izgradnje i rekonstrukcije puteva i inspekcijskog nadzora.

U okviru rasprave po ovoj tački dnevnog reda diskutovalo se o načinu i i sistemu utvrđivanja naknada koje proizilaze iz zakona, a plaćaju ih privredni subjekti. Dogovoreno je da se održi još jedan set kosultacija između predstavnika resornog ministartsva, udruženja svih poslodavaca i Zajednice opština.

Savjet je razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju koji su inicirala udruženja taksista sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u ovoj oblasti i Sugestije na Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koje je uputila Unija poslodavaca sugerišući da se stopa posebnog doprinosa na zapošljavanje lica sa invaliditetom za poslodavca koji ima 20 do 50 zaposlenih smanji sa 20 na 10 odsto. Savjet je zadužio Ministarstvo rada i socijalnog staranja da razmotri inicijativu i pokuša da je usaglasi sa predlagačem i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom.

Razmatrajući materijal Unije poslodavaca koji se tiče zapošljavanja stranaca – nerezidenata i Informaciju o primjeni Zakona o strancima u dijelu realizacije radnih dozvola Savjet je zadužio Ministarstvo unutrašnjih poslova da razmotri predložene sugestije Uprave za inspekcijske poslove koje se odnose na Zakon o strancima i pozvao nadležne organe, pogotovo inspekcijske službe, da ulože dodatni napor sa ciljem ažurnog otklanjanja uočenih izazova.

Savjet je razmotrio Osvrt na temu siva ekonomija Američke privredne komore u kojim je konstatovano da je jedan od ključnih nalaza u Izvještaju o poslovnom ambijentu Američke privredne komore za period 2017-2018. godina da je nelojalna konkurencija proizvedena neformalnom ekonomijom ozbiljna prepreka koja negativno utiče na poslovno okruženje u Crnoj Gori te da su privrednici koji regularno posluju i redovno ispunjavaju svoje obaveze prema državi u neravnopravnom položaju u odnosu na one koji posluju u sivoj zoni. U skladu sa tim sugerisano je da se fokus stavi i na monitoring preduzetih radnji kontrole subjekata koji nisu registrovani za obavljanje privredne djelatnosti.

Savjet je razmotrio Analizu stanja u oblasti registracije preduzeća sa mjerama unaprjeđenje Savjet je ocijenio da Centralni registar privrednih subjekata treba da nastavi da egzistira u okviru Poreske uprave do uspostavljanja mogućnosti za potpunu elektronsku registraciju preduzeća, nakon čega bi se trebali stvoriti preduslovi za osnivanje posebne agencije za registraciju preduzeća u skladu sa evropskom i regionalnom praksom.

Razmotrena je Informacija o uključenosti privatnog sektora u donošenje propisa na lokalnom nivou u kojoj je navedeno da da gotovo sve jedinice lokalne samouprave definišu privredni razvoj kao jedan od prioriteta razvoja te da je u šest jedinica započeo je proces sertifikacije gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem, u čijem fokusu je saradnja lokalne uprave sa privatnim sektorom kroz niz modela sa ciljem formiranja Privrednog savjeta na lokalnom nivou. Ukazano je na potrebu aktivnijeg angažmana jedinica lokalne samouprave u procesu kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta.

Preporučujemo za Vas