Matjaž Logar za "Vijesti"

Potrošači moraju više znati da bi tražili što im pripada

Vođa projekta “Tehnička pomoć za usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU o unutrašnjem tržištu-AIM II” za “Vijesti” govori o tome koja su potrošačka prava najvažnija i gdje se crnogorski građani o njima mogu informisati
2514 pregleda 0 komentar(a)
Privredni sektor mora se uključiti u promociju potrošačkih prava: Logar, Foto: Nikola Vulikić
Privredni sektor mora se uključiti u promociju potrošačkih prava: Logar, Foto: Nikola Vulikić

Politika zaštite potrošača i propisi kojima je ona regulisana predstavljaju kompleksnu oblast i zato je za potrošače veoma bitno da se pravovremeno i na što bolji način upoznaju sa svojim osnovnim pravima i da znaju gdje se o tim pravima mogu detaljnije informisati.

To je za “Vijesti” kazao Matjaž Logar, vođa projekta “Tehnička pomoć za usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU o unutrašnjem tržištu-AIM II”. Projekat finansira EU, a sprovodi konzorcijum na čijem je čelu IBF International Consulting. Projekat ima za cilj da podrži Vladu Crne Gore u primjeni pravne tekovine EU za Poglavlje 1 (Sloboda kretanja robe) i Poglavlje 2 (Zaštita potrošača i zdravlja).

Najvažnija bezbjednost proizvoda

U okviru ovog projekta Ministarstvo ekonomije je uradilo anketu koja je pokazala da su se ispitanici saglasni sa tvrdnjama da potrošači u Crnoj Gori nemaju dovoljno znanja o zaštiti svojih prava (67,8 odsto) i da nemaju naviku da traže da ih zaštite (66,7 odsto).

“Samo oni potrošači koji su informisani o svojim pravima, mogu očekivati da će ista i ostvariti”, poručio je Logar.

On je istakao da su među potrošačkim pravima za građane najvažnija ona koja se tiču bezbjednosti proizvoda, odnosno da su proizvodi koji se nalaze na tržištu bezbjedni na način da ne ugrožavaju život i zdravlje potrošača.

“Zatim slijede prava potrošača koja su vezana za zaštitu njihovih ekonomskih interesa, kao što su pravo na reklamaciju trgovcu i/ili žalbe Upravi za inspekcijske poslove ili drugom organu, prava po osnovu isticanja cijena, saobraznosti proizvoda (garancije) i pravo na zaštitu od nepoštenih poslovnih praksi i ugovornih odredbi. Takođe, ne smijemo zaboraviti pravo na jednostrani raskid ugovora bez pojašnjenja i troškova, kod određenih vrsta ugovora (distancioni ugovori - internet, ugovori van poslovnih prostorija i drugi ugovori)”, pojasnio je sagovrnik “Vijesti”.

Za građane je, prema riječima Logara, bitno da su upoznati sa činjenicom da imaju neka posebna prava, kao i da znaju gdje o njima mogu detaljnije da se informišu - posebno u situacijama kada smatraju da su im povrijeđena.

“Pored toga, za potrošače je bitno ne samo da znaju kakva su im prava u vezi sa zaštitom njihovih ekonomskih interesa, nego i po pitanju upotrebe bezbjednih proizvoda. U tom dijelu, u Crnoj Gori još od 2013. godine postoji sistem - domaći portal www.potrosac.me, a potrošačima je dostupan i evropski portal RAPEX. Tu građani Crne Gore, osim prilike da dobiju odgovore na određena pitanja ili da podnesu žalbu, mogu pronaći i listu proizvoda za koje su inspekcijski organi ustanovili da nijesu bezbjedni za potrošače (opasni proizvodi)”, rekao je Logar.

On je istakao da je potrebno naglasiti da Uprava za inspekcijske poslove posvećeno radi na sprečavanju plasmana nebezbjednih proizvoda na tržište, a upravo se te aktivnosti ubrajaju u one posebno važne, namijenjene zaštiti potrošača.

Da građani više znaju

Na pitanje šta Crna Gora treba da uradi da bi unaprijedila nivo znanja potrošača o svojim pravima, on je odgovorio da se to informisanjem mora raditi u kontinuitetu.

“Informisanje potrošača o njihovim pravima tema je koja nikada ne zastarijeva. Potrošači se obično počinju interesovati za zaštitu svojih prava kada se nađu u situaciji da smatraju da su im ta prava povrijeđena. Stoga je u Crnoj Gori potrebno, baš kao i u cijelom svijetu, da se informisanje o pravima potrošača vodi kontinuirano, na dugoročnoj osnovi. Jedan od primjera djelovanja u tom pravcu je sprovođenje anketa među potrošačima o njihovim pravima, jer rezultati dobijeni na taj način pomažu i provjeri stanja u toj oblasti i daljim procesima podizanja svijesti i informisanja potrošača. Na osnovu analize ankete koju je Ministarstvo ekonomije sprovelo i nedavno predstavilo crnogorskoj javnosti, Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Ministarstva ekonomije već je pristupio realizaciji konkretnih koraka - prvenstveno u vidu uvođenja određenih inovativnih rješenja koja imaju za cilj edukaciju građana, a zatim i veći nivo informisanosti potrošača o njihovim pravima i postupcima koje mogu učiniti kada su im ta prava povrijeđena”, kazao je Logar.

Građanima Crne Gore je dostupan evropski portal RAPEX, gdje potrošači, osim prilike da dobiju odgovore na određena pitanja ili da podnesu žalbu, mogu pronaći i listu proizvoda za koje su inspekcijski organi ustanovili da nijesu bezbjedni za potrošače („opasni proizvodi“), poruka je Logara

On je dodao da svoj udio u promociji zaštite potrošača treba da ima i privredni sektor, jer predstavlja tzv. prvu adresu u procesu rješavanja zahtjeva potrošača.

“Zahvaljujući takvom aktivnom učešću, privrednici stvaraju dobre relacije sa potrošačima, doprinose jačanju njihovog povjerenja i pozitivnog iskustva, što vodi konačnom ishodu koji je obostrano koristan - zadovoljni potrošači rado se vraćaju u prodavnice i kupuju proizvode ili usluge takvih privrednika. To je put do lojalnih kupaca i konkurentske prednosti na tržištu”, objasnio je Logar.

I kad je mala vrijednost, insistirajte na pravima

Logar je kazao da značajan dio potrošača odustaje od traženja zaštite svojih prava zbog toga što se u velikom broju slučajeva radi o proizvodima i uslugama manje vrijednosti.

“Zbog toga se u pravne poretke i uvodi instrument kolektivne zaštite potrošača i vansudskog rješavanja sporova. Naravno, sa podizanjem svijesti potrošača o tim instrumentima, povećava se i broj potrošača koji će poznavati svoja potrošačka prava i insistirati na njihovoj zaštiti”, kazao je Logar.

Informisanje potrošača o njihovim pravima tema je koja nikada ne zastarijeva. Stoga je u Crnoj Gori potrebno, baš kao i u cijelom svijetu, da se informisanje o pravima potrošača vodi kontuinirano, na dugoročnoj osnovi

On je rekao da je u tom pravcu Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Ministarstva ekonomije već preduzeo određene mjere (uvođenje posebne aplikacije za pametne telefone - iOS i Android) koje imaju za cilj povećanje stepena informisanosti potrošača o njihovim pravima, a zatim i zaštitu njihovih potrošačkih prava.

“Uz portal potrosac.me, ovako vrijedne i druge pomenute inicijative zasigurno doprinose istom cilju - većoj informisanosti i edukaciji potrošača u Crnoj Gori”, kazao je Logar.

Preporučujemo za Vas