DRI o izvještaju Svjetske banke

Nema kazni Vladi za loše ocjene od SB, ali su preporuke dobre

Svjetska banka je Vladi dala negativne ocjene za upravljanje javnim investicijama i državnom imovinom, kao i za sprovođenje fiskalnih strategija, dok je pohvaljen rad DRI sa ocjenom B+
5031 pregleda 3 komentar(a)
Sa konferencije DRI, Foto: Luka Zeković
Sa konferencije DRI, Foto: Luka Zeković

Ocjene Svjetske banke (SB) o javnoj potrošnji i finansijskoj odgovornosti Vlade su putokaz šta i kako treba uraditi da bi sistem bio bolji. Nema kazni za loše ocjene od SB. Crna Gora je suverena država i suvereno odlučuje o svom finansijskom sistemu. Ocjene i preporuke treba prihvatiti ako se time poboljšava sistem, kazao je predsjednik Senata Državne revizorske institucije (DRI) dr Milan Dabović.

Svjetska banka je kroz izvještaj  o javnoj potrošnji i finansijskoj odgovornosti dala negativne ocjene Vladi na ključne oblasti upravljanje javnim investicijama i državnom imovinom, kao i za sprovođenje fiskalnih strategija.

Dabović je kazao da su ocjene SB saglasne sa onim na šta u svojim izvještajima godinama ukazuje DRI.

On je kazao da je Izvještaj Svjetske banke putokaz i za DRI i za Vladu.

„Ono  što nas raduje u DRI je da je Izvještaj Svjetske banke objektivan. Ovo  je dokument koji obavezuje da sistem učinimo boljim u odnosu na  postojeći. I zato ne trebaju sankcije. DRI vrši snažan pritisak, kada je  u pitanju upravljanje javnim finansijama, da se poboljša upravljanje  tim javnim finansijama“, rekao je Dabović.

On je naveo da će upravljanje državnom imovinom poboljšati uvođenjem softvera kojim će biti obuhvaćena sva imovina i sve promjene u vezi sa njom. 

"DRI je kapitalni budžet drugačijom metodologijom gdje smo za investicije takođe dali svoje sugestije. Što se tiče fiskalnih strategija, jasno je da se nije ispunilo ono što je zacrtano u vezi smanjenja deficita i javnog duga", kazao je Dabović.

On navodi da posljednjih nekoliko godina postoji rast produktivnog javnog duga, koji je vezan za izgradnju puta Bar Boljari.

„Ali  moramo biti svjesni da to nije tekuća potrošnja, već je to investicija,  koja bi trebalo da obezbijedi odgovarajuće prihode državi, što  direktne, što indirektne. Ono što ostaje pitanje je da li će taj put  biti adekvatan onom nivou koji će omogućiti da se generiše ekonomski  rast u mjeri koja će obezbijediti fiskalitete da se pokrije, sanira  javni dug i otplate obaveze po osnovu zaduživanja u vezi izgradnje toga  puta. Da nije bilo odgovarajućih fiskalnih procjena, koje su ukazale na  pozitivno rješenje, u tu investiciju Vlada sigurno ne bi ušla“, pojasnio  je Dabović. 

On je naveo da se ne može govoriti o bankrotu državnih finansija, jer se sve obaveze predviđene budžetom redovno izvršavaju. 

Članovi Senata DRI održali su konferenciju povodom ocjena SB navodeći da je oblast eksterne revizije, koju su oni radili, dobila ocjenu B+ što je značajni napredak jer su u prethodnom ocjenjivanju 2013. godine imali ocjenu C+. 

SB daje ocjene A, B, C i D, pri čemu je A najbolja a D najgora ocjena.

„Kada je u pitanju ocjena koju smo dobili B+ u 2019. godini ona je  zasnovana na procjeni sljedećih oblasti: obuhvat i standardi revizije,  gdje je data ocjena B; dostavljanje izvještaja o reviziji zakonodavcu  ocjena B; sprovođenje preporuka eksterne revizije ocjena B i nezavisnost  rada DRI ocjena A“, naveo je Dabović.

On je rekao da je sprovedeno istraživanje na primjeru 30  zemalja članica Evropske unije i regiona i da su rezultati pokazali da  DRI u Crnoj Gori u optimalnom vremenskom periodu izvršava svoju obavezu  „a što je potvrdio i ovaj Izvještaj“.

„DRI je, kroz proces revizije, značajno uticala na jačanje fiskalne  discipline i efikasnije funkcionisanje prihodnih institucija. Tim je  doprinijela da dosljedno zaživi koncept budžetskih klasifikacija i da  odstupanja u odnosu planirano-izvršeno budu svedena na nizak i zakonima  prihvatljiv nivo“, istakao je Dabović.

Član Senata DRI Zoran Jelić kazao je da je u Izvještaju Svjetske banke  konstatovano da je DRI povećala kapacitet za vršenje revizija,  unaprijedila metodologije za reviziju i sprovela interne procedure za  obezbjeđenje kvaliteta.

„Ovako osnaženi kapaciteti su pomogli da se poveća obuhvat revizije u odnosu na prethodnu ocjenu Svjetske banke uprkos  dodatnoj količini rada koji je uveden kroz zakonsku obavezu revizije  političkih partija. - Ovo je citat iz Izvještaja“, kazao je Jelić.

Primjetno  je, kako je dodao, da su u ocjeni konstatovana ograničenja koja, kako  je pojasnio, imaju uticaja i na samu ocjenu rada DRI.

„To  se, prije svega, odnosi na realizaciju preporuka i ograničen obuhvat  imovine i obaveza u finansijskim iskazima Vlade. Takođe, u ovom  Izvještaju je konstatovano da je stvarni obuhvat lokalnih uprava i  javnih preduzeća od strane DRI i dalje ograničen. Povećan je kapacitet  DRI za vršenje revizija, ali broj revizija, ekonomičnosti, efikasnosti i  učinaka je i dalje ograničen“, rekao je Jelić.

On je  ukazao da je DRI godišnjim planom revizija za ovu godinu planirala  povećanja broja revizija lokalnih uprava i revizije uspjeha.

Član Senata DRI Radule Žurić kazao je da su zadovoljni što su za nezavisnost u radu dobili najvišu ocjenu A.

„Izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji  2014. godine je osigurana funkcionalna, organizaciona i finansijska  nezavisnost DRI. Funckionalna nezavisnost podrazumijeva nezavisnost u  obavljanju posla iz svoje nadležnosti, što je obezbijeđeno kroz  samostalno odlučivanje Senata o subjektima, predmetu, obimu i vrsti  revizija“, kazao je Žurić.

Na pitanje da li će DRI kada se završi izgradnja ove dionice auto-puta, na koji je SB takođe imala primjedbe, uraditi analizu tog projekta, Dabović je kazao da su se u okviru analize završnih budžeta  bavili i dijelom kapitalnog budžeta koji se odnosio na auto-put.

"Ako je vaš predlog da u jednom izvještaju uradimo sveobuhvatnu analizu, uzećemo ga u razmatranje", kazao je Dabović. 

Preporučujemo za Vas