PODACI ZA PRVI KVARTAL

Gubitak "Plantaža" 2,1 miliona eura

Posebno je, kako je saopšteno, izražen pad na inostranim tržištima i projekcije su da će se zbog pandemije koronavirusa i iz tog razloga izazvanih poremećaja na tržištu do kraja godine ostvariti pad prodaje za oko 30 odsto

6186 pregleda 21 reakcija 22 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 31.05.2020. 18:19h

Kompanija "13. jul - Plantaže" je u prvom kvartalu ostvarila gubitak od 2,1 miliona eura.

Posebno je, kako je saopšteno, izražen pad na inostranim tržištima i projekcije su da će se zbog pandemije koronavirusa i iz tog razloga izazvanih poremećaja na tržištu do kraja godine ostvariti pad prodaje za oko 30 odsto.

Odbor direktora je održao redovnu mjesečnu sjednicu na kojoj su, kako se navodi, razmatrana aktuelna pitanja kompanijskog rada i poslovanja u prethodna tri mjeseca.

"Poseban akcenat je dat sagledavanju kompanijskog pravovremenog reagovanja u uslovima djelovanja (COVID 19) Korona virusa, koji je prouzrokovao velike i očigledne štetne posljedice po naše redovno poslovanje, koje je usljed toga nesumnjivo poremećeno, sa velikim stepenom vjerovatnoće da će takvo stanje biti i u narednom periodu, i nakon ukidanja ovim povodom uvedenih vanrednih mjera", navodi se u saopštenju Prizme, ovlašćene agencije  za odnose sa javnošću "Plantaža".

Zaključeno je da su do momenta proglašenja pandemije koronavirusa i uvođenja vanredne situacije i niza mjera u borbi sa bolešću, rezultati kompanijskog poslovanja bili pozitivniji u odnosu na uporedni period prošle godine.

"Kompanija je, u proteklih pet mjeseci - uz vanredne napore svih zaposlenih i menadžmenta i, u ovakvim nezapamćenim kriznim uslovima - realizovala kontinuiranu proizvodnju gotovih proizvoda i na veoma kvalitetan način održala zasade na imanju (vinograde, voćnjake, maslinjake i dr.), a sve uz poštovanje važeće pravne regulative i njome utvrđenih standarda. Tako da je kompanijska proizvodnja, bez obzira na sva poslovna iznenađenja izazvana višom silom, odnosno pandemijom COVID 19, uspjela da zadovolji, inače uobičajene, zahtjeve složenog proizvodno - tehnološkog rada i blagovremeno završi sve planirane agro-tehničke i tehnološke operacije. Zbog toga sa ponosom konstatujemo da su naši zasadi i drugi proizvodni kapaciteti u izvanrednom stanju", navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući čvrstim poslovnim vezama sa ključnim kompanijskim dobaljačima i decenijama izgrađivanom poslovnom povjerenju, dodaje se, može se konstatovati da su sva sredstva zaštite, vještačkih đubriva i drugog reporodukcionog materijala blagovremeno obezbjeđivana i pored prekida redovnog saobraćaja i problema likvidnosti, kao i pada prodaje koji je posljedica poremećenih odnosa na tržištu.

"Ostvarena je potpuna koordinacija menadžmenta sa Odborom direktora, koji je bio u najvećem dijelu svojih sjednica u stalnom elektronskom zasijedanju. Odbor je informisan o stanju i problemima na tržištu prodaje, koji su nastali sredinom marta mjeseca ove godine, obustavljanjem poslovnih aktivnosti sa distributerima/kupcima, kao i prekidom rada pojedinih kompanijskih organizaciono - poslovnih cjelina (ugostiteljstvo, vinski turizam, maloprodaja i sl.)". 

Tim povodom je Sektor prodaje i marketinga, kako se ističe, izvijestio Odbor direktora da je došlo do automatskog pada prodaje za preko 80 odsto, na gotovo svim tržištima, tako da je prekid istovremeno prijetio i čitavom kompanijskom reproduktivnom procesu.

"Od nedavnog ublažavanja i ukidanja brojnih, povodom pandemije Korona virusa, uvedenih medicinskih mjera, tržište počinje ponovo da se pokreće i funkcioniše, iako i dalje u smanjenom obimu. Takođe, na inostranim tržištima je stanje i dalje izuzetno složeno (pad je počeo već u januaru ove godine sa pojavom predmetne pandemije u NR Kini), ali se uprkos tome preduzimaju stalne i realno moguće aktivnosti u cilju nastavljanja već započetih poslova, koji su iz poznatih i navedenih razloga potpuno prekinuti", navodi se u saopštenju.

Odbor direktora je prihvatio izvještaj menadžmenta o poslovanju u prvom kvartalu ove godine. Ostvareni su prihodi u iznosu od oko 2,2 miliona eura, što je, kako se navodi, za oko 500 hiljada eura manje nego u istom periodu prošle godine.

"Posebno je izražen pad na inostranim tržištima. Projekcije su da će se - zbog djelovanja Korona virusa i iz tog razloga izazvanih poremećaja na tržištu - do kraja godine ostvariti pad prodaje za oko 30 odsto", stoji u saopštenju.

Ukupni rashodi u prvom kvartalu su na nivou prošlogodinjih i iznose 5,8 miliona eura.

"Zahvaljujući naporima svih zaposenih u kompaniji smanjene su pojedine kategorije troškova, na koje se moglo uticati. Posebno cijenimo pozitivnim dogovor menadžmenta i Sindikata o smanjenju obračunske vrijednosti boda za 30%, uz poseban tretman zaposlenih sa najnižim primanjima u kompaniji. Nedostatak radne snage je izuzetan i poseban kompanijski problem, čijem je rješavanju Odbor direktora dao pozitivnu ocjenu, pa je i ovom prilikom menadžmentu dao podršku. Odbor direktora je konstatovao da je izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa, do početka pandemije Korona virusa, izuzetno dobra osnova za dalji nastavak kompanijskog uspješnog rada i poslovanja. Odbor direktora je naglasio da je pitanje smanjenja ukupnih troškova stalni zadatak kompanijskog menadžmenta, a koji je i predmet izvještavanja na svakoj redovnoj sjednici Odbora direktora".

U prvom kvartalu ostvaren je, kako se navodi, gubitak od 2,1 miliona eura.

"Inače, negativan finansijski rezultat u prvom i drugom kvartalu je uobičajen za ovu kompaniju, jer se tek po završetku berbe vinskog grožđa u trećem kvartalu može očekivati i realno ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Posmatrani period je period visokih proizvodnih ulaganja gdje su troškovi mnogo veći od prihoda, posebno u prvoj polovini godine, jer tek sa početkom ljetnje turističke sezone prihodi rastu bržom dinamikom od troškova, pa se po njenom završetku i ostvarivao pozitivan finansijski rezultat, što je inače trend u posljednjih 25 godina", stoji u saopštenju.

I u ovom periodu nastavljene su, dodaje se, planirane investicione aktivnosti, pa je na kompanijskom imanju, zasađeno novih 46 ha vinograda, a u toku su aktivnosti na postavljanju sistema za navodnjavanje, kao i tehnički prijem nove bunarske bušotine.

"Vrijednost ove investicije prelazi iznos od 1,5 mil. eura i samo je dio planiranih investicija za 2020. godinu, koje na ukupnom nivou prelaze iznos od 6 mil. eura, a koje su planirane prije proglašenja pandemije Korona virusa. Odbor direktora je dao prioritet već započetim investicijama, čiji plan će se mijenjati u zavisnosti od kompanijskih potreba i mogućnosti".

Odbor direktora je zaključio da se nastavi sa projektom digitalizacije kompanije, jer je to, kako se navodi, jedan od pouzdanijih načina da se ostvari budući moderan kompanijski razvoj, koja bi kao svjetska kompanija napravila brže i efikasnije priključke sa globalnim poslovnim trendovima, "a sve na principima realnog predviđanja i kreiranja dugoročnih promjena u ovom biznisu, koji je zavistan od stalnih i ne rijetko turbulentnih dešavanja i promjena na svjetskim tržištima".

"Odbor direktora je dao podršku menadžmentu u cilju nastavljanja sa svim poslovnim aktivnostima, prije svega na tržištu prodaje (u svim segmentima kompanijskog biznisa), ali i primjeni svih agro-tehničkih mjera za pripremu proizvodnje, u skladu sa poštovanjem zvanično utvrđenih i verifikovanih procedura, uz uvažavanje brojnih i nepredvidljivih specifičnosti same poljoprivredne proizvodnje. Odbor je razmotrio i više tekućih pitanja iz svoje nadležnosti", zaključuje se u saopštenju.