REAGOVANJE

Morsko dobro: Ugovor istekao, Carević izgubio na sudu

"Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru (koja je potvrđena Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine) je okončan sudski postupak na način da je u cjelosti odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca Carević Nebojše"

10572 pregleda 24 reakcija 27 komentar(a)
Plaža "Ploče", Foto: Privatna arhiva
Plaža "Ploče", Foto: Privatna arhiva

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore odbacio je navode Nebojše Carevića da su pod pritiskom raspisali tender za zakup plaže "Ploče".

Oni su reagovali na tekst "Jeste li pod pritiskom Ćoća Bećirovića raspisali tender za Ploče".

"Na osnovu sprovedenog javnog tenderskog postupka, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa Nebojšom Carevićem iz Budve, zaključilo ugovor o korišćenju morskog dobra broj:0210-238/4 od 17.03.2003.godine, koji je za predmet imao neizgrađenu obalu u Donjem Grblju, u Krimovici, u zahvatu uvale Platamunu.Ugovor je zaključen 17.03.2003. do 17.03.2006. godine, uz uslov zaključenja Aneksa u roku od 60 dana prije isteka ovog Ugovora, u suprotnom se rok trajanja Ugovora produžava do konačne sudske odluke, što znači da je ugovor bio zaključen uz raskidni uslov", navodi se u reagovanju.

Oni su dodali da je Nebojša Carević 2016. godine pokrenuo pred Osnovnim sudom u Kotoru parnični postupak protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za produženje ugovora po osnovu ulaganja.

"Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru (koja je potvrđena Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine) je okončan sudski postupak na način da je u cjelosti odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca Carević Nebojše. Cijeneći okončanje sudskog postupka, stekle su se pravne pretpostavke i uslovi za objavljivanje javnog poziva za davanje u zakup predmetnog lokaliteta, saglasno opštoj odluci za davanje u zakup djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, a sve u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.Upravni odbor je u prethodnom periodu ispoštovao sve odluke nadležnih sudova i privremene mjere, pa je saglasno Rješenju o određivanju privremene mjere iz 2017.godine usvojio Odluku od 28.06.2017.godine o zaključivanju privremenog aneksa II Ugovora o korišćenju morskog dobra do pravosnažnog okončanja parničnog postupka P.br.977/16/16 i zastao sa usvajanjem odluke o objavljivanju javnog poziva do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a koji je sudski postupak pravosnažno okončan Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020", piše u reagovanju.

Iz Morskog dobra su napomenuli da je "Osnovni sud u Kotoru, odlučujući po zahtjevu Nebojše Carevića za izdavanje mjere obezbjeđenja zabrane davanja u zakup spornog lokaliteta do pravosnažnog okončanja sudskog postupka donio Rješenje kojim se obustavlja postupak obezbjeđenja i ukidaju se sve sprovedene radnje, upravo pozivom na pravosnažno okončani sudski postupak po tužbi Nebojše Carevića".

"Stoga, u pogledu izvršavanja prenijetih nadležnosti na upravljanju predmetnim lokalitetom od strane Vlade Crne Gore na Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor je postupio saglasno odredbama Zakona o morskom dobru, Zakona o državnoj imovini iUredbi Vlade Crne Gore o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i u svemu saglasno odlukama, uslovima i kriterijumuma koji su primijenjeni u postupcima davanja u zakup i svih ostalih izgradjenih i uredjenih kupališta", zaključuje se u reagovanju.

Preporučujemo za Vas