PODACI DRI O IZDVAJANJU NOVCA U u domaćim i međunarodnim organizacijama

Članarina 27 miliona za sedam godina

DRI utvrdio da Vlada ne upravlja efikasno novcem koji se iz budžeta izdvaja za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama

8436 pregleda 0 komentar(a)
Formirati registar kontribucija: sjedište MVP-a, Foto: Luka Zeković
Formirati registar kontribucija: sjedište MVP-a, Foto: Luka Zeković

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da država mora efikasnije da planira izdvajanje novca iz budžeta za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (kontribucije).

Do ove ocjene DRI je došao nakon što je kontorlisano izdvajanja iz budžeta za kontribucije od 2013. do 2019. godine.

Revizijom je obuhvaćena dokumentacija ministarstava odbrane, vanjskih poslova i nauka.

Prema podacima DRI, za sedam godine su za ove namjene potrošili 27,02 miliona eura.

“U ovom periodu uočava se povećanje planiranih i realizovanih izdataka na godišnjem nivou, odnosno u periodu 2019. godine u odnosu na 2013. godinu, planiranje i izvršenje povećano je sa dva miliona do šest miliona. Utvrđeno je da sistem planiranja novca po osnovu kontribucija za kontrolisani period od 2013. do 2019. godine nije bio u dovoljnoj mjeri efikasan, a u dijelu povraćaja novca nije bio efikasan. Postojeći sistem planiranja i povraćaja novca po osnovu kontribucija zahtijeva dodatna poboljšanja u dijelu efikasnijeg planiranja i vođenja evidencije finansijskih obaveza, odnosno izdataka po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama i zaključenih međunarodnih sporazuma i ugovora”, ocjena je DRI.

Revizijom je rukovodio član Senata DRI Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Propusti

Vrhovna revizija je u prethodnim revizijama koje je radila utvrdila da su državni organi novac za članstvo u međunarodnim organizacijama isplaćivali sa drugih budžetskih pozicija, poput izdataka za bankarske usluge i negativne kursne razlike i izdataka za konsultanske usluge, projekte i studije. Uz to, utvrđeno je da ne planiraju novac za troškove za članstvo u međunarodnim organizacijama, a isti se prikazuju kao neizmirene obaveze u obrascima za neizmirene obaveze koji moraju da dostave Ministarstvu finansija.

Revizijom je utvrđeno da u nekim slučajevima zahtjev za dodjelu novca ne sadrži procjenu izdataka pojedinačno za svaku kontribuciju, već samo ukupan iznos. Dešava se da se ne radi procjena izdataka za kontribucije za trogodišnji period.

“U postupku revizije ustanovljeno je da Crna Gora, pored obaveza po osnovu redovnih kontribucija po osnovu članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama, ima i obaveze po osnovu dobrovoljnih kontribucija, donacija, grantova, kojima se opredjeljuje dodatni novac po osnovu već postojećeg članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama. Ali ne postoje jasno definisane smjernice i procedure kojima je uređen postupak preuzimanja dodatnih finansijskih obaveza po osnovu već postojećeg članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama. U pojedinim slučajevima isplate izdataka za kontribucije su vršene iz novca raspoređenog na računima za druge namjene, poput tekuće budžetske rezerve”, piše u izvještaju.

Tri ministarstva, kako su istakli iz DRI, nemaju procedure kojima bi se uredio proces planiranja, realizacije, praćenja, izvještavanja i kontrole izvršavanja finansijskih obaveza po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama i zaključenih međunarodnih ugovora.

Tačne evidencije, procjene za tri godine, realnije planiranje...

DRI je preporučio da ministarstva odbrane, nauke i vanjskih poslova izrade smjernice/procedure kojima će se urediti vođenje evidencije i proces planiranja, realizacije i izvještavanja.

Preporuka za MVP je da uspostavi jedinstvenu bazu podataka/centralni registar odobrenih kontribucija sa finansijskim pokazateljima i da uradi procjenu izdataka za tri godine...

Preporuke za Ministarstvo odbrane je da u obrazloženju zahtjeva za novac prikazuje podatke o strukturi izdataka za kontribucije pojedinačno i da ih realnije planira.

Radulović je “Vijestima” kazao da su sva tri ministarstva u svojim izjašnjenjima prihvatila utvrđeno činjenično stanje i izdate preporuke.

“Potrebno je da u roku od šest mjeseci, u kojem su ministarstva dužna da izvijeste o realizaciji preporuka, dođe do primjene predloženih unapređenja i time se ostvari potrebni napredak u ovom segmentu upravljanja javnim finansijama”, objasnio je Radulović.

Preporučujemo za Vas