SPORNO ANGAŽOVANJE UGOVORACA U UPRAVI ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

„Tehnička podrška” po ukusu Košute

DRI utvrdila brojne nepravilnosti u zapošljavanju po ugovoru o djelu kod Uprave za inspekcijski nadzor. Po ovom osnovu isplaćivana naknada za 70 osoba od 200 do 3.750 eura

39960 pregleda 80 reakcija 34 komentar(a)
Košuta, Foto: Boris Pejović
Košuta, Foto: Boris Pejović

Uprava za inspekcijske poslove (UIP) prošle godine je isplatila 180,9 hiljada eura za angažovanje zaposlenih po osnovu ugovora o djelu, ali nema dokaze o radno-pravnom statusu angažovanih ugovoraca, pa se Državna revizorska institucija (DRI) nije mogla uvjeriti u tačnost izvršenog obračuna te isplate.

Direktor ove državne institucije je kadar Bošnjačke stranke, Alija Košuta. Revizijom zaključenih ugovora o djelu, DRI je utvrdila nedosljednosti u klasifikacijama i stepenu školske spreme sa opisom poslova koje su te ugovorci o djelu izvršavali. Tako je profesor sociologije angažovan u oblasti zdravstveno sanitarnog nadzora, osoba sa završenom gimnazijom na poslovima za javne nabavke, menadžer carina i špedicije, kao i konfekcijski tehničar, u oblasti turizma, profesor istorije i geografije u oblasti šumarstva, magistar za sanitarni inžinjeringa za inspekcijski nadzor prosvjete...

DRI je utvrdila da su skoro svi ugovorci o djelu angažovani na poslovima “tehničke podrške u vršenju inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz više oblasti“. Ukupno je po ovom osnovu isplaćivana naknada za 70 osoba, koje su iznosile na godišnjem nivou u rasponu od 200 eura pa do 3.750 eura. Anganžman je trajao od mjesec do godinu dana.

“Iz ovoga se zaključuje da se radi o poslovima koji spadaju u osnovnu djelatnost poslodavca, dakle o poslovima koji su u opisu sistematizovanih radnih mjesta. Zaključivanje ugovora o djelu za poslova iz sistematizovanih radnih mjesta nije u skladu sa Zakona o državnim službenicima i namještenicima”, upozorila je DRI.

Neplaćeni porezi

Pošto za 180,9 hiljada isplaćenih za ugovorce nema dokaza o njihovom radno-pravnom statusu, DRI objašnjava da je upitno da li su tačno obračunate sve dažbine koje se moraju platiti.

“Obračuni poreza i/ili doprinosa po ugovoru o djelu su različiti i zavise od toga da li su angažovane osobe nezaposlene, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno da li su u radnom odnosu kod drugog poslodavca. Porezi i doprinosi po ovom osnovu su manje obračunati i plaćeni u iznosu do 59,46 hiljada ako se radi o osobama koje nemaju plaćene poreze i doprinose po drugom osnovu”, objašnjeno je iz DRI.

Slučajnim uzorkom je utvrđeno da je jedna osoba u proteklih sedam godina bila angažovana u Upravi po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju, ugovora o djelu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kao i ugovorima o radu na određeno zaključenim sa Agencijama za privremeno ustupanje zaposlenih ukupno 53 mjeseca, odnosno nešto manje od četiri i po godine.

Revizorski izvještaj o prošlogodišnjem finansijskom poslovanju UIP je objavljen juče. Dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju, a uslovno na reviziju pravilnosti poslovanja jer UIP nije finansijske transakcije i poslovne aktivnosti u svemu uskladila sa zakonima i drugim propisima. Revizijom je rukovodio član Senata Radule Žurić, drugi član kolegijuma je bio senator Nikola Kovačević.

Košuti je Vlada odlazećeg premijera Duška Markovića odobrila 40.000 eura da riješi stambeno pitanje, iako je u trenutku kad je dobio novac imao tri kuće i dva stana. On je tada kazao da je fer što ga je država častila, jer je državni budžet prihodovao kada je on u privatnom sektoru organizovao posao. U posljednjih 20 godina bio je direktor ili vlasnik tri firme. Sve su u blokadi i dugovima, a jedna i na crnoj listi Poreske uprave.

Ugovorci po nekoliko godina

U postupku revizije je utvrđeno da UIP angažuje veći broj izvršilaca po ugovorima o djelu puno radno vrijeme i duži period, čak i po nekoliko godina, da za određeni broj izvršilaca ima formiran personalni dosije u kome se nalazi radna knjižica u kojoj su unijeti podaci kao da se radi o zaposlenoj osobi, pa se može zaključiti, kažu u DRI, da Uprava ne pravi razliku između zapošljavanja i angažovanja osoba po ugovoru o djelu.

“U prilog ovoj tvrdnji iznosimo podatak da su u radnoj knjižici upisana angažovanja po ugovoru o djelu iako se na iste ne plaćaju doprinosi. Ovaj način angažovanja osoba dovodi do negativnih posljedica koje se ogledaju u pravnoj i socijalnoj nesigurnosti izvršilaca, što u konačnom može da dovede do sudskog epiloga”, konstatuje DRI

Uprava nije uspostavila adekvatan nadzor i kontrolu ugovora, nema definisana pravila i procedure za angažovanja osoba, opisa poslova, visine naknade, trajanja ugovora, izvještavanja o obavljenom poslu, kontrole rada izvršilaca, potrebnih stručnih kvalifikacija.

DRI je ukazala da Uprava nije postupala u skladu sa usvojenim internim aktima koji se odnose na potrošnju goriva i kancelarijskog i potrošnog materijala, pa se konstatuje da u tom dijelu nisu ispoštovane uspostavljenje procedure, a nije u potpunosti primijenila princip razdvajanja odgovornosti, jer je za predsjednika komisije za godišnji popis pokretnih i nepokretnih stvari imenovala šeficu kancelarije za finansijsko-računovodstvene poslove. UPI nije u zakonskim rokovima Poreskoj upravi predavala IOPPD obrasce koji se odnose na obračunate poreze i doprinose na dohodak fizičkih lica.

Uprava ne obezbjeđuje analitičku evidenciju izvršenih opravki po vozilima, kako bi se mogli pratiti izdaci za njihovo tekuće održavanje

Zakupnina jednog vozila košta koliko i da se ono kupi

DRI navodi da je Uprava zakupila 40 vozila i za tu nabavku je zaključila okvirni sporazum od 720 hiljda eura na period od 48 mjeseci. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene sporazuma je 180 hiljada, a ponuđena cijena iznosi 178,8 hiljada. Ugovorom je precizirao da nakon isteka zakupa UIP ne stiče pravo vasništva nad vozilima nego mora da ih vrati.

DRI ukazuju da je u sporazum o ovoj nabavci, zaključenoj sa firmom Autočaka Podgorica, ugrađena klauzula o tjanosti i povjerljivosti koja ovu firmu obavezuje da dok traje sporazum i pet godina po njegovom isteku ne iznosi službene ili povjerljive u vezi ove nabavke bez pisane saglasnosti Uprave.

“Pošto se u ovom postupku radilo o javnoj nabavci, mišljenja smo da ona nema karakter tajnog podatka, jer njenim otkrivanjem nepoznatom licu ne bi nastupile štetne posljedice za bezbjednost i odbranu, vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore (član 3 Zakona o tajnosti podataka i član 4 Zakona o javnim nabavkama)”, konstatuje DRI.

Ispitati posao s autima

Vrhovna revizija smatra da se ovaj sporazum mora preispitati i da je nabavka diskutabilna po pitanju primjene načela transparentnosti, obezbjeđivanje konkurencije i načela ekonomičnosti i efektivnosti upotrebe javnog novca.

“U prilog tome je činjenica da je vrijednost vozila u trenutku ove revizije 617,44 hiljade eura, što je za 102,55 hiljada manje od vrijednosti okvirnog sporazuma. Prostom računicom se dolazi do zaključka da je za iznos mjesečnog zakupa od oko 15 hiljada može kupiti najmanje jedno službeno vozilo koje bi bilo vlasništvo države”, ukazuje DRI.

“Vijesti” su lani pisale o ovoj nabavci i došle do informacije da je u tom trenutku Uprava imala vozni park od 115 vozila. Nova vozila su marke “škoda”. Košuta nije jedini funkcioner BS-a koji je nabavljao škode. To je radio direktor Montekarga Muradif Grbović, odlazeći ministar saobraćaja Osman Nurković...

Preporučujemo za Vas