reagovanje

Luka Bar: Fab Live sklapanjem ugovora nije stavljen u privilegovan položaj

"Takođe, može se konstatovati da će realizacija ugovora imati pozitivan uticaj na pretovar i prihode 'Luka Bar' AD, što se vrlo jednostavno može kvantifikovati, a da su apsolutne neprihvatljive konotacije iz Saopštenja da je predmetni poslovni aranžman 'Luka Bar' AD usmjeren na to da se 'sračunato od strane Fab live i Luke Bar, odnosno njenog menadžmenta, izigravaju propisi i ugrožava priroda i životna sredina'," navodi se u reagovanju

4283 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Anto Baković
Foto: Anto Baković

Kompanija "Luka Bar" AD reagovala je povodom današnjeg saopštenja barskog odbora Građanskog pokreta URA.

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

"U sklopu aktivnosti na valorizaciji potencijala Slobodne zone, „Luka Bar“ AD je, 6. novembra 2019.g., sklopila Ugovor sa firmom „Fab live“ doo. Ugovor je sklopljen na bazi odluke Odbora direktora br. OD/202-18 od 4. novembra 2019.g.

Prema navedenom ugovoru, firmi „Fab live“ doo je, na period od pet godina, data u zakup urbanistička parcela LZ155, površine 2.491,83 m2 (prema Prostornom planu posebne namjene za obalno područje Crne Gore – detaljna razrada lokacija „Prva faza privredne zone Bar, opština Bar), radi obavljanja djelatnosti pretovara, skladištenja i prometa cementa i drugog građevinskog materijala.

Ugovorom je definisano pravo firme „Fab live“ doo da, na zakupljenoj urbanističkoj parceli, izgradi objekat u skladu sa odredbama pomenutog Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, a u svemu prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj 106-2766/14 od 17.septembra 2019.g. i dopunom Urabanističko-tehničkih uslova br. 106-2766/16 od 10. oktobra 2019.g., izdatim od Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U Ugovoru je direktno definisana obaveza firme „Fab live“ doo da obezbijedi sve potrebne dozvole i saglasnosti za gradnju objekta i obavljanje djelatnosti od strane nadležnih Državnih organa, a definisane su i njene obaveze u domenu primjene mjera zaštite životne sredine, zaštite i zdravlja na radu i protiv-požarne zaštite. U posebnom članu Ugovora je definisano da će se nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta organizovati u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Isto tako, u Ugovoru je definisana cijena zakupa zemljišta od 2,00 eura/m2/mjesečno (+ PDV), što je značajno veća cijena od početnih cijena zakupa koje figurišu u brojnim analognim, ranije okončanim ili u tekućim, tenderskim procedurama. Firma „Fab live“ doo je prihvatila ugovornu obavezu o garantovanoj godišnjoj količini pretovara od 12.000 tona cementa i drugog građevinskog materijala, dok su komercijalne cijene pretovara tereta definisane u skladu sa cjenovnom politikom „Luka Bar“ AD i u potpunosti usklađene sa elementima ostalih ugovora.

Višenamjenski skladišni objekat je izgrađen u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, počevši od izrade i revizije tehničke dokumentacije, Prijave građenja, prihvatanju Prijave građenja od strane Građevinsko-urbanističke inspekcije, saglasnosti na Elaborat zaštite životne sredine od strane Agencije zaštite prirode i životne sredine, nadzora nad gradnjom objekta.

Izgrađeni višenamjenski skladišni objekat je u vlasništvu firme „Fab live“ doo, a činom izgradnje objekta i otpočinjanja djelatnosti ta firma postaje još jedan u nizu subjekata koji obavljaju djelatnosti na području luke Bar, čiji će rad biti nadziran i usmjeravan od strane nadležnih inspekcijskih i drugih Državnih organa (čije ingerencije „Luka Bar“ AD, ni u kom slučaju, ne može preuzimati).

Imajući navedeno i vidu, jasno je da se sklapanjem ugovora firma „Fab live“ doo nije stavila u privilegovan položaj, niti sa stanovišta Lučkih radnih procedura, ni sa stanovišta zahtjeva definisanih odnosnom zakonskom regulativom.

Takođe, može se konstatovati da će realizacija ugovora imati pozitivan uticaj na pretovar i prihode „Luka Bar“ AD, što se vrlo jednostavno može kvantifikovati, a da su apsolutne neprihvatljive konotacije iz Saopštenja da je predmetni poslovni aranžman „Luka Bar“ AD usmjeren na to da se „sračunato od strane Fab live i Luke Bar, odnosno njenog menadžmenta, izigravaju propisi i ugrožava priroda i životna sredina”.

Pitanje postojanja/nepostojanja prethodne tenderske procedure treba staviti u širi kontekst i, pri tome, imati u vidu član 22, stav 2 Ugovora gdje je navedeno: “Ugovorne strane su saglasne da iz ranijih poslovnih odnosa i pravnih procedura nemaju međusobnih sporova, potraživanja niti bilo kakvih zahtjeva koji bi bili predmet sudskog ili drugog postupka”. Dakle, odluku o sklapanju ugovora sa firmom “Fab live” doo treba posmatrati sa aspekta rezultata pravne analize i procjene postojanja nivoa rizika koji opravdava odluku da se predmetni Ugovor sklopi prema modifikovanoj proceduri, bez prethodnog javnog oglašavanja, na period od pet godina, sa elementima koji mogu pozitivno doprinijeti rezultatima poslovanja.

Naime, firma “Fab live” doo je bila učesnik tenderske procedure sprovedene prema Javnom pozivu br. 90 od 2. marta 2018.g. (zakup lokacije radi izgradnje silosa za rasuti cement) i podnio je ponudu koja je sa stanovišta očekivanih količina koje su figurisale u ponudi bila formalno najpovoljnija, ali je kroz naredne faze procedure odbačena kao neispravna. Ugovor o izdavanju lokacije koja je bila predmet Javnog poziva br. 90 od 2. marta 2018.g., je, nakon dugotrajnog procesa, sklopljen sa firmom “TCK Montenegro” doo u junu 2019.g. Međutim, od strane firme “Fab live” doo je najavljeno pokretanje sudskog spora protiv “Luka Bar” AD radi osporavanja ishoda procedure po Javnom pozivu br.90 od 2. marta 2018.g., pa je, kao što je već rečeno, procjenom rizika sa pravnog aspekta, donijeta odluka da se preventivno djeluje na način da se, na bazi Odluke Odbora direktora, sklopi Ugovor sa firmom “Fab live” kako bi se eliminisali svi rizici vezani za najavljeni sudski spor, omogućila nesmetana realizacije ugovora sa firmom “TCK Montenegro” doo i sklopio još jedan ugovor koji će, definitivno, imati pozitivne efeke na poslovanje “Luka Bar” AD", zaključuje se u reagovanju kompanije.

Preporučujemo za Vas