vlada usvojila koncesioni akt za kamenolom "platac"

Careviću otvoren put za posao od 36 miliona

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić zatražio je od MKI da povuče i odustane od nacrta koncesionog akta.

47123 pregleda 61 komentar(a)
Foto: carinvest.me
Foto: carinvest.me

Gradonačelniku Budve Marku Careviću otvoren je put da još trideset godina gazduje kamenolom “Platac” u grbaljskom selu Krimovice.

Prema procjenama, taj posao je vrijedan više od 36 miliona eura, a država bi od koncesije prihodovala najmanje oko 2,5 miliona.

Uprkos brojnim primjedbama, Vlada je usvojila Koncesioni akt i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje javnog oglasa i da imenuje tendersku komisiju koja će sprovesti postupak javnog nadmetanja za dodjelu ugovora.

Kamenolom je prethodnih deceniju i po gazdovala kompanija “Carinvest”, a resor ministra Mladena Bojanića je upravo na incijativu Carevićeve firme napravio nacrt koncesionog akta koji je sredinom novembra dao na javnu raspravu.

Mjesna zajednica “Savina” upozorila je MKI da se protivi usvajanju koncesionog akta, ocijenivši da kamenolom ugorožava život ljudi. Nijesu isključili ni proteste ukoliko Vlada aminuje dokument.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić zatražio je od MKI da povuče i odustane od nacrta koncesionog akta.

NVO MANS pozvala je MKI da sa javne rasprave povuče predlog koncesionog akta za vađenje kamena, dok se ne utvrdi stanje na terenu usljed korišćenja kamenoloma.

Uprkos svemu, Vlada je usvojila Informaciju o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena u opštini Kotor.

Carević
Carevićfoto: Luka Zeković

U informaciji u koju su “Vijesti” imale uvid više se ne pominje da je nacrt koncesionog akta urađen na osnovu incijative Carevićeve kompanije, već da je “izvršena na osnovu godišnjeg Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021”.

”Vlada je Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. usvojila Zaključkom sa sjednice održane 30. jula ove godine. U Plan je uvršten i lokalitet ‘Platac’. Cilj izrade Koncesionog akta je pokretanje postupka javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu Ugovora o koncesiji. Nacrt Koncesionog akta je pripremila JU Zavod za geološka istraživanja, u skladu sa Uredbom o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije. Lokalitet tehničko-građevinskog kamena “Platac”, u geografskom smislu, nalazi se u mjestu Krimovica, a do ležišta vodi lokalni asfaltni put, dužine oko pet kilometara, koji preko naselja uvala Trsteno i Jaz, spaja područje Krimovice i ležište sa Jadranskom magistralom”, piše u Informaciji.

Detaljno navode koji prostor će biti dat u koncesiju, odnosno popisane su katastarske parcele na kojima se nalazi ležište, a koje su u vlasništvu države, ali i Carevića.

“Rok trajanja koncesije je 30 godina, sa minimalnom godišnjom proizvodnjom od 60.000 kubika, odnosno oko 90.000 kubika agregata različitih frakcija. Koncesija za eksploataciju... daje se na maksimalni period od 30 godina, od čega jedna godina za detaljna geološka istraživanja, jedna godina za izradu rudarske dokumentacije, pribavljanja odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova po istoj, pripremu ležišta za eksploataciju, instaliranje postrojenja i opreme potrebne za eksploataciju, kao i pribavljanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte i 28 godina za eksploataciju. Potencijalne rezerve tehničko-građevinskog kamena iznose oko 10 miliona kubika i biće zahvaćene konturama površinskog kopa, a za predloženi period trajanja koncesije od 28 godina proizvodni kapacitet će iznositi do 60.000 kubika”, piše u Informaciji.

Tržišna vrijednost rezervi i tehničko-građevinskog kamena koje se mogu otkopati, prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 28 godina, je 36.892.800 eura, ili 1.317.600 eura godišnje.

“Minimalna koncesiona naknada za period od 28 godina je 2.582.496 ili 92.232 eura godišnje. Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje ugovorom o koncesiji, može, u zavisnosti od ponuda, biti veći od obračunatog minimalnog iznosa”, piše u Informaciji.

Zaštitnik imovinsko pravnih interesa države je kao primjedbu tokom javne rasprave naznačio i to što se u nacrti koncesionog akta navodi da je urađen na osnovu incijative Carevićeve kompanije.

Konstatuje da se u predmetnom koncesionom aktu nigdje ne pominje da je isti izrađen na osnovu godišnjeg plana davanja koncesija, već da je postupak pokrenut na inicijativu privrednog društva “Carinvest”, što je “suprotno navedenim odredbama članova 7 i 17 Zakona o koncesiji”.

Uz MKI su odgovorili da će dio u koncesionom aktu koji se odnosi na to da je izrađen na osnovu inicijative privrednog društva “Carinvest” biti uzmijenjen i “usklađen sa činjenicom da je... izrađen na osnovu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021”.

Deripaska: Ne vodi se računa o blizini plaža Jaz, Trsteno i Ploče

Primjedbu je dala i kompanija “Overseas Assets Magament”, ruskog oligarha Olega Deripaske, vlasnika raskošnog ljetnjikovca na rtu Platamuni.

“Uvidom u važeću plansku dokumentaciju, Prostorno-urbanistički plan Opštine Kotor se poklapa sa planiranom granicom koncesionog područja, očigledno da koncesiona zona nije potpuno u skladu sa planskom dokumentacijom, budući da planirano koncesiono područje obuhvata dosta veću zonu u odnosu na plansku dokumentaciju i definisanu namjenu površina. Koncesiono područje je u odnosu na planiranu površinu iz važeće planske dokumentacije produženo jugoistočno ka moru i morskoj obali i regiji koja je shodno planskim dokumentima predviđena za razvoj turističkih sadržaja. Nije se vodilo računa o blizini plaža Jaz, Trsteno i Ploče”.

Ministarstvo tvrdi da je sve u skladu s planskim dokumentima

Na pritužbe Opštine Kotor i MZ Savina, iz MKI su odgovorili da je prostor predložen za dodjelu koncesije “definisan novim koordinatama koje se slažu sa koordinatama postojećeg ležišta”.

To je, kako navode, u skladu sa planskom dokumentacijom i planirano je Prostorno-urbanističkim planom Opštine Kotor.

”Za potrebe izrade predmetnog Koncesionog akta pribavljeno je Mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara gdje se navodi da je za dobijanje saglasnosti za eksploataciju... prethodno potrebno izraditi projekat sanacije postojećeg majdana, kojim će se predvidjeti sanacija za ublažavanje njegovog negativnog uticaja na prirodni pejzaž, kao i djelovi u kojima će biti moguća dalja kontrolisana eksploatacija”.