Braća Ban moraju platiti radnicima 220.000 eura

Bivši i aktuelni radnici kompanije “Pomorski saobraćaj” tužili kompaniju za uskraćene prihode na ime radnog staža, minulog rada, prekovremenih sati, godišnjih odmora, toplog obroka i regresa od 2007. godine naovamo

34985 pregleda 21 komentar(a)
Žalba “Pomorskog saobraćaja” neosnovana: Trajekt Kamenari-Lepetane, Foto: Siniša Luković
Žalba “Pomorskog saobraćaja” neosnovana: Trajekt Kamenari-Lepetane, Foto: Siniša Luković

Viši sud potvrdio je presudu Osnovnog suda iz Herceg Novog donijetu u koristi 14 bivših i aktuelnih radnika kompanije “Pomorski saobraćaj” kojom je kompanija obavezana da pod prijetnjom prinudnog izvršenja radnicima isplati iznos veći od 220.000 eura.

Radnici su tužili kompaniju za uskraćene prihode na ime radnog staža, minulog rada, prekovremenih sati, godišnjih odmora, toplog obroka i regresa od 2007. godine naovamo.

Kompanija mora isplatiti radncima blizu 10.000 eura po osniovu troškova parničnog postupka.

Ovo je još jedan u nizu sudskih procesa koje po raznim osnovama kompanija vodi sa svojim bivšim i aktuelnim zaposlenima.

”Pomorski saobaćaj” je kompanija koja ima monopol na jedinoj trajektnoj liniji u državi, Kamenari-Lepetane preko tjesnaca Verige u Boki Kotorskoj i u vlasništvu je podgoričkih biznismena, braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partnera Željka Mihailovića.

Viši sud je u presudi konstatovao da je žalba “Pomorskog saobraćaja” neosnovana i da je Osnovni sud u Herceg Novom kao činjenično utemeljene prihvatio nalaze vještaka da tuženi (kompanija) nije pravilno obračunavao uvećanje zarade na ime minulog staža.

”Iznosi koje je kompanija isplaćivala tužiocima (radncima) pod šifrom plaćanja “stumulans” ne mogu biti priznati kako izmirenje duga prema radncima na ime manje isplaćenog minulog radnog staža kako je tokom postupka kompanija navodila. Sud je imao u vidu i prihvatio kao relevantno objašnjenje vještaka koji je jasno naveo da ove isplate nijesu obračunate svakom od radnika, niti za svaku godinu, kao i da isplaćeni iznosi na račun “stimulansa” matematički ne odgovaraju iznosima neisplaćenog minulog radnog staža za jednu godinu.To upućuje na zaključak da su isplaćeni stimulansi dati za svrhu za koju i glase”, piše u presudi Višeg suda.

Dalje se dodaje da u pojedinačnim ugovorima o radu koje je kompanija zaključila sa radnicima konstatovano je da u njima ne figurira nominalno iskazana vrijednost bruto zarade, već da se do nje dolazi indirektno kako piše u članu 10 ugovora.

”Ovaj sud je stanovišta da je kompanija, u situaciji izostanka jasno utvrđene bruto zarade, bila u obavezi da obračuna i isplati startni dio zarade kao njen sastavni dio. Ovaj sud je cijenio i ostale žalbene navode, ali je utvrdio da oni ne utiču na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari”, konstatovano je u presudi Višeg suda.

Predsjednik sindikata “Pomorskog saobraćaja” Ivan Vučinović je “Vijestima” juče rekao da je potvrđena presuda hercegnovskog suda i da se sada pokazuje opravdanost osnivanja sindikalne organizacije.

”Još malo će tri godine od početka suđenja gdje smo tužili “Pomorski saobraćaj” za neisplaćene prekovremene sate, minuli rad, regres, topli obrok i neiskorišćene godišnje odmore. Viši sud u Podgorici je potvrdio presudu Osnovnog suda da se kompanija obavezuje da pod prijetnjom prinudne naplate isplati ta dugovanja sa zateznim kamatama. Sad se isto tako potvrđuje i opravdanost osnivanja naše sindikalne organizacije i zašto je izvršni direktor Dejan Ban odmah krenuo da se obračunava sa sindikatom. Posebno se vidi njegova namjera kad nam je ponudio nezakonito novi ugovor o radu u kojem je bio član 14 da nam po prethodnom ugovoru ništa nije dužan”, kazao je Vučinović.

On je naglasio da im je čitav proces vodio advokat Jovan Pejović iz Herceg Novog.

Zahtjev za izuzeće vještaka Dragana Đukića bio neosnovan

Osnovni sud u Herceg Novom je tokom postupka odbio predlog advokata “Pomorskog saobraćaja” za izuzeće vještaka finansijske struke Dragana Đukića iz Podgorice.

”Razlozi koji su istaknuti u podnesku od 08.09.2021. godine ne predstavljaju razlog za izuzeće postavljenog vještaka. Sud je odbio predlog kompanije da se angažuje drugi vještak finansijske struke smatrajući da je Đukić odgovorio na sva sporna pitanja kroz dopunu nalaza i na ročištu 12.05.2021. godine. Na tom ročištu mu je tuženi, preko svog advokata i u prisustvu diplomiranog ekonomiste Petra Popovića na radu kod tuženog, postavljao pitanja na koja se vještak decidno i jasno izjasnio”, konstatovano je u prvostepenoj presudi.

Stav suda je bio da bi svako novo vještačenje vodilo nepotrebnom odugovlačenju postupka.

Bonus video: