CBCG: U Izvještaju EK pozitivno ocijenjene aktivnosti

Iz CBCG su rekli da se u Izvještaju, u okviru Poglavlja 9, ističe da je ostvaren "dobar napredak u oblasti bankarskih i finansijskih konglomerata".

3498 pregleda 0 komentar(a)
CBCG, Foto: Luka Zeković
CBCG, Foto: Luka Zeković

U najnovijem Izvještaju Evropske komisije (EK) za Crnu Goru za 2022. godinu prepoznate su i pozitivno ocijenjene aktivnosti koje je Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala i realizovala u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti, kao i usklađivanja domaćeg regulatornog okvira sa EU direktivama, saopšteno je iz CBCG.

"Kako se navodi u pomenutom izvještaju, "bankarski sektor se pokazao otpornim, a stabilnost finansijskog sistema je generalno očuvana". Dalje je istaknuto da "bilansi domaćih banaka bilježe značajan rast", kao rezultat sprovođenja privremenih mjera, koje je CBCG utvrdila u cilju očuvanja likvidnosti i solventnosti domaćih banaka. U Izvještaju se navodi i da su rezultati AQR-a (procjene kvaliteta aktive banaka) potvrdili stabilnost i jaku poziciju domaćeg bankarskog sistema na početku krize izazvane pandemijom COVID-19", ističe se u saopštenju.

Iz CBCG su dodali da se u Izvještaju, u okviru Poglavlja 9, ističe da je ostvaren "dobar napredak u oblasti bankarskih i finansijskih konglomerata".

"Dalje se navodi da su prošlogodišnje preporuke u značajnoj mjeri ispunjene u oblasti bankarstva", piše u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da su u prethodnom periodu imali intenzivne regulatorne aktivnosti.

"Usvajanjem Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao i velikog broja podzakonskih akata, pravni okvir je u značajnoj mjeri usaglašen sa važećim pravilima EU. Osnivanjem Sanacionog fonda i usvajanjem sanacionih planova za sve kreditne institucije u Crnoj Gori, CBCG je obezbijedila mehanizme koji će imati pozitivan efekat na finansijsku stabilnost i dugoročnu održivost crnogorskog bankarskog sistema. Na ovaj način je CBCG, u ovom segmentu, uskladila svoje postupanje sa centralnim bankama u Evropskoj uniji", poručili su iz CBCG.

Iz te institucije su poručili i da se u Izvještaju EK konstatuje i da je pravni okvir o platnom prometu dodatno usklađen sa pravnom tekovinom EU.

"U okviru poglavlja 32 – Finansijska kontrola, Izvještaj o napretku uočava da Crna Gora ima potrebne strukture za tehničku analizu i klasifikaciju falsifikovanog novca", piše u saopštenju.

Iz CBCG su naveli da je u novembru 2021. godine Savjet CBCG donio Odluku o izmjenama i dopunama odluke o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca.

"U Izvještaju se konstatuje da je izmijenjena odluka "u potpunosti usklađena sa relevantnom odlukom Evropske centralne banke (ECB)". CBCG je u kontinuitetu posvećena ispunjavanju preuzetih obaveza iz pregovaračkog procesa i implementaciji preporuka iz godišnjih izvještaja EK, pa je u tom pravcu, a po isteku perioda na koji se predmetni Izvještaj odnosi, realizovala brojne regulatorne i institucionalne aktivnosti iz domena njene nadležnosti. Naime, krajem septembra ove godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama o platnom prometu, koji je usaglašen sa PSD2 direktivom, čime smo već ispunili ovogodišnju preporuku EK koja se odnosila na Poglavlje 4. Ovaj zakon omogućava da uslovi unutrašnjeg platnog prometa u Crnoj Gori budu izjednačeni sa uslovima platnog prometa u zemljama Evropske unije, a njegovo usvajanje je preduslov za početak pregovora za pristupanje Crne Gore SEPA-i, odnosno jedinstvenom EU području plaćanja u eurima. U januaru naredne godine CBCG će prema Vladi Crne Gore inicirati kreiranje Nacionalnog tijela koji će otvoriti pregovore sa Savjetom Evrope za platni promet za ulazak Crne Gore u SEPA-u", poručili su.

Iz CBCG su naveli da će do kraja ove godine, pripremiti izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija koji će biti usklađen sa posljednjom direktivom o opravku i sanaciji kreditnih institucija, čime će kako navode, oblast sanacije kreditnih institucija biti u potpunosti usklađena sa evropskim zakonodavstvom.

"Takođe, do kraja prvog kvartala 2023. godine, CBCG će pripremiti izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama koje će inkorporirati najnovije direktive iz oblasti poslovanja kreditnih institucija, čime će biti ispunjena preporuka za ovu godinu iz Poglavlja 9. Uz navedene aktivnosti, CBCG će do kraja tekućeg mjeseca, sa SRB-om (Single Resolution Board – Jedinstveni sanacioni odbor), sanacionim tijelom evropske bankarske unije, potpisati sporazum kojim će se osigurati razmjena informacija i saradnja u oblasti planiranja i sprovođenja sanacije za banke i finansijske konglomerate koji posluju na prekograničnoj osnovi. Nakon usvajanja i implementacije pomenutih sistemskih zakona, CBCG je od Evropskog bankarskog regulatora (EBA – European Banking Authority) zatražila procjenu ekvivalentnosti crnogorskog regulatornog i supervizorskog okvira za kreditne institucije sa pravilima EU u cilju dobijanja potvrde da je isti usaglašen sa važećom EU regulativom", piše u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da je ta institucija aktivno posvećena pregovaračkom procesu u cilju ostvarivanja strateškog državnog cilja – učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju, koje će, između ostalog, značiti i učlanjenje Centralne banke Crne Gore u Evropski sistem centralnih banaka.

"Predstavnici CBCG učestvuju u radu deset radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, od kojih trima rukovodi. Riječ je o poglavljima 4 - Sloboda kretanja kapitala, 9 - Finansijske usluge i 17- Ekonomska i monetarna unija", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: