Zavod za zapošljavanje: Upravni odbor imao sedam razloga da smjeni Folića

"Razlozi su postojali i prilikom odluke o razrješenju od 12. oktobra prošle godine na koju se Folić žalio, i na koje mu je žalba prihvaćena zbog toga što u tadašnjem ispitnom postupku nije saslušan kao stranka"

3824 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje za smjenu diroktora Gorana Folića imao je sedam razloga, koji su utvrđeni u ispitnom postupku, od kojih i svaka pojedinačno predstavlja osnov za razrješenje, saopšteno je "Vijestima" iz ove institucije.

Razlozi su, kako su naveli, postojali i prilikom odluke o razrješenju od 12. oktobra prošle godine na koju se Folić žalio, i na koje mu je žalba prihvaćena zbog toga što u tadašnjem ispitnom postupku nije saslušan kao stranka.

Razlozi za smjenu navedeni u obrazloženju:

1. Upravni odbor nije usvojio Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje, za prvih šest mjeseci (od 01. 01. do 30.06.2022.g), sa konstatacijom da ne sadrži ocjenu stanja i mjera koje su preduzete za unapređenje postojećeg stanja, i da direktor Zavoda nije postupio po naloženim zahtjevima Upravnog odbora da dostavi sektorske izvještaje sa stanjem u sektorima koji kao osnovne organizacione jedinice vrše poslove iz osnovne djelatnosti Zavoda, sa preporukama za unaprjeđenje rada iz djelokruga poslova organizacionih jedinica, te da isti ne sadrži podatke o korisnicama naknade po osnovu rođenja troje i više djece, kao i o licima za koja je posredovano u navedenom periodu, a koja su se nalazila na evidenciji nezaposlenih lica. Takođe, konstatovano je da je realizacija programa aktivne politike zapošljavanja na dan, 24.08.2022. godine, na nivou svega 35 odsto planiranih aktivnosti za 2022. godinu, kao i da sezonsko zapošljavanje nije dovoljno promovisano. U osnovi, iskazano je nezadovoljstvo sa iznijetim podacima, kao i stanjem u oblastima rada Zavoda, odnosno u vršenju i pristupu poslovima u vezi sa zapošljavanjem koja su, od javnog interesa (član 13 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti).

2. Da direktor Zavoda nije postupio po zaključku Upravnog odbora i nije Upravnom odboru dostavio izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sa presjekom kompletnog stanja u Fondu, a posebno zahtjeva za subvencijama po regijama i po mjesecima: koliko je zahtjeva podnijeto, koliko je zahtjeva riješeno, koliko zahtjeva nije riješeno i zašto, koliko je zahtjeva odbijeno i zašto su odbijeni, s datumom podnošenja i imenima poslodavaca, kao i podatak koliko je bilo tužbi prema ZZZCG zbog neisplaćivanja subvencija, iz razloga što je dostavljanje izvještaja i upoznavanje sa radom Fonda je bilo neophodno zbog evidentnih optužbi stranaka koje su podnosile zahtjeve na selektivnu isplatu, kao i nerješavanje po zahtjevim poslodavaca, a što je i bilo interesovanje javnosti, zbog čega je situacija u Fondu bila predmet rasprave na skupštinskom odboru.

3. Da direktor Zavoda nije izvršio dostavljanje analitičke kartice - bankovne izvode za sve račune i podračune Zavoda od dana imenovanja prethodnog Upravnog odbora do njihovog razrješenja (4.05.2021. – 3.08.2022), zatim popis kompletnog voznog parka ZZZCG s tačnom kilometražom i navođenjem lica koja su zadužila vozila - od imenovanja prethodnog Upravnog odbora (4.05.2021.godine) do 15.08.2022.godine, kao i odluke / ovlašćenja za korišćenje službenih vozila. Od direktora je traženo da Upravnom odboru dostavi i odluku kojom je dat na korišćenje službeni stan Zavoda u Podgorici.

4. Da direktor Zavoda nije dostavio tražene izvještaje Upravnom odboru, a navedeni zaključci su se ponavljali počev od konstitutivne sjednice Upravnog odbora održane dana 12.08.2022.godine zaključno sa petom sjednicom koja je održana dana 07.10.2022.godine.

5. Da direktor nije dostavio informaciju o stanju kredita za samozapošljavanje, zatim punu informaciju zašto je raskinut ugovor o komisionom poslu sa Prvom bankom, sa dostavljanjem kopije Zapisnika (prethodnog) Upravnog odbora i Zapisnika sjednice Upravnog odbora na kojoj je donijeta odluka, i na kraju informaciju o angažovanju advokatske kancelarije Stijović i kopiju Zapisnika Upravnog odbora na kojoj je donijeta odluka o ovom poslu.

6. U zapisnicima sa sjednica Upravnog odbora navode se činjenice da Upravnom odboru nijesu dostavljene informacije, a morale su biti dostavljene što prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja istih, da Upravni odbor zaključuje da se nedostavljanje traženih informacija smatra opstrukcijom ovog saziva Upravnog odbora, s obzirom da je direktor ZZZCG uredno dobijao usvojene zapisnike, pozive za prisustvo na sjednicama Upravnog odbora i da nije zadužio pomoćnike sektora da dostave tražene informacija iz svoje nadležnosti.

7. Iz zapisnika se može utvrditi da direktor Zavoda od konstituisanja Upravnog odbora nije prisustvovao nijednoj sjednici i nije izvršavo donesene zaključke, a bio je dužan shodno Statutu i Zakonu, kao i da nije ni ovlastio drugo lice da postupi po zaključcima Upravnog odbora.