Nagli skok cijene vode bio bi šok za standard građana - Vijesti.me
"POSTOJI ZNAČAJNA NEUJEDNAČENOST CIJENA"

Nagli skok cijene vode bio bi šok za standard građana

Na nivou Crne Gore, prema podacima RAE, cijena vode za građane kreće se u rasponu od 12 centi do 1,03 eura po metru kubnom, dok je cijena za firme od 41 cent do 2,44 eura po kubiku Izjednačavanje cijene vode za građane i privredu planirano za pet godina

Gradska česma
Gradska česma (Foto: Boris Pejović)

Ministarstvo turizma i održivog razvoja (MORT) pripremilo je izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima kojim je predviđeno da se postepeno u periodu od pet godina izjednače cijene komunalnih usluga (cijena vode i smeća) za građane i privredu.

Te cijene trebalo je da se izjednače krajem 2018. godine, ali od početka primjene zakona, objašnjava MORT u obrazloženju izmjena i dopuna koje su u skupštinskoj proceduri, postojali su brojni problemi zbog kojih komunalna preduzeća nijesu izjednačila cjenovnik za pravna lica i građane. Jedan od razloga je to što građani ne bi mogli da izdrže nagli skok cijene.
Na nivou Crne Gore, prema podacima Regulatorne agencije za energetiku (RAE) cijena usluge javnog vodosnabdijevanja za građane kreće se u rasponu od 0,12 do 1,03 eura po metru kubnom, dok je cijena za pravna lica od 0,41 do 2,44 eura po kubiku.

“Postoji značajna neujednačenost između cijena usluga vodosnabdijevanja za građane i pravna lica i ona je od 1,75 do 4,38 puta veća za pravna lica”, podatak je RAE kojoj je povjerena regulacije sektora vodosnabdijevanja.

Iz resora kojim rukovodi ministar Pavle Radulović objasnili su da različite cijene komunalnih usluga, a posebno vode za piće karakterišu postojeći sistem vodosnabdijevanja i njihova promjena bi u sadašnjem trenutku narušila sistem.
“Politika istih cijena komunalnih usluga sada je teško izvodljiva. Velika je razlika u cijenama za pravna lica i građane, pa bi u slučaju naglog izjednačavanja cijena došlo do naglog skoka cijena za građane. Time bi se narušio njihov standard jer oni to ne bi mogli da izdrže, a pala bi i naplata”, ocjena je MORT-a u obrazloženju Predloga izmjena i dopuna zakona.

Kako se ističe, komunalna preduzeća su opterećena brojnim problemima - nedostatak investicija, zastarjela komunalna infrastruktura, nizak strepen naoplate, tehnički gubici u mreži, problem likvidnosti, ogromna potraživanja.
“To su sve problemi koji imaju uticaj na cijene usluge, pa i nespremnost sektora za naglo uvećanje cijena. Zato se predlaže put za izjednačavanje cijena sa ciljem da se ispravi razlika u cijenama za građane i pravna lica”, ističu u MORT-u.
Iz tog resora su objasili da je slično rješenje bilo u sektoru energetike, odnosno, da je bilo postepeno usklađivanje cijena struje za građane i druga prtavna lica u peruiodu od 2007. pa do 2011. godine.

Izmjenama zakona je definisano i da RAE o zahtjevu komunalnog preduzeća o davanju saglasnosti na cijene ima pravo da odlučuje u roku koji ne može biti dužio od 90 dana, dok je postojeće rješenje 15 dana. Novi rok se predlaže jer zbog velikog broja komunalnih preduzeća (24 na nivou države) RAE ne može da završi taj posao u roku od 15 dana.

Dalje, novina je i da se briše rješenje po kome RAE treba da propisuje tehničke uslove za komunalnu infrastrukturu, opremu i sredstva koja se koriste u obavljanju regularnih komunalnih djelatnosti.To će ubuduće biti posao MORT-a. Novina je i da RAE može da zahtijeva od komunalnog preduzeća da izmijeni elemente koji ulaze u cijenu, uključujući i troškove, ako ocijeni da su neopravdani, odnosno ako nijesu utvrđeni na propisani način.

Predlogom zakona je definisano da on stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu, dok će se podzakonski akti donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu zakona.

Gubitak komunalnih preduzeća 1,43 miliona eura 

Komunalna preduzeća su, prema izvjestaju RAE o aktivnostima u vezi sa regulisanjem komunalne djelatnosti za 2018. godinu, imala ukupni gubitak poslovanja od 1,43 miliona eura koji je u odnosu na godinu ranije uvećan za 27,05 odsto.

“Ukupni neto kumulativni gubici (kumulativna neraspoređena dobit iz prethodnog perioda umanjena za gubitke iz prethodnog perioda) iznos 12.49 miliona eura

Od ukupno 23 vršioca koji ulaze u analizu, njih pet (Cetinje, Plav, Pljevlja, Ulcinj,
Žabljak) je prema bilansu uspjeha na kraju 2018. godine poslovalo sa gubitkom, što je jedan manje vršilac u odnosu na 2017. godinu (Cetinje, Kolašin, Pljevlja, Šavnik, Ulcinj, Žabljak)”, piše u izvještaju koji je u skupštinskoj proceduri.
U toku 2018. godine od obavljanja djelatnosti upravljanja komunalnim otpadnim vodama fakturisano je ukupno 7,26 miliona eura što je za 5,66 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu.

“Cijena usluge upravljanja komunalnim otpadnim vodama je za građane od 0,04 do 0,52 eura po metru kubnom, odnosno od 0,16 do jedan euro po metru kubnom za pravna lica. Cijena za uslugu upravljanja komunalnim otpadnim vodama veća je od 1,4 do 4,34 puta za pravna, u odnosu na fizička lica”, ističe RAE u izvještaju.


Vidi sve komentare