OŽVS nema dokaze o imovini, akumulirani gubitak 4,4 miliona - Vijesti.me
REVIZORSKA KUĆA DALA MIŠLJENJE

OŽVS nema dokaze o imovini, akumulirani gubitak 4,4 miliona

Nezavisni revizor dao negativno mišljenje na izvještaj o poslovanju državne kompanije Održavanje željezničkih voznih sredstava

Prihodi padaju, a troškovi rastu
Prihodi padaju, a troškovi rastu (Foto: Luka Zeković)

Revizorska kuća Računovodstvo i revizija dala je mišljenje “sa rezervom” na prošlogodišnje finansijske i izvještaje o poslovanju državne željezničke kompanije Održavanje željezničkih voznih sredstava AD (OŽVS), koja je tokom 2018. godine imala poslovni gubitak od 647.481 euro ili za oko 6,4 odsto više u odnosu na godinu ranije.

Mišljenje sa rezervom dato je jer je ovo društvo, kojim rukovodi direktor Milorad Vuković, iskazalo knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 16,94 miliona eura, ali na osnovu priložene dokumentacije nezavisni revizor nije mogao, u skladu sa katastarskim podacima, precizno uskladiti dokaze o vlasništvu na određenim nekretninama.

“Za imovinu koje društvo koristi u kontinuitetu za obavljanje osnovne djelatnosti, a za koju nema upisano odgovarajuće vlasništvo, društvo nije izvršilo nikakva rezervisanja za moguće štete ili gubitke”, navodi se u napomenama za mišljenje sa rezervom koje je potpisala revizorka Ljerka Momčilović.

OŽVS ne posjeduje dokumentaciju za vrijednost investicija u toku iz diobnog bilansa nastalog nakon odvajanja te firme 19. novembra 2010. od Željezničkog prevoza, i u vezi sa tim priznavanje avansa za nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 401.971 euro.

Treći razlog za mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje izvještaje je i to što je društvo na kraju 2018. iskazalo odložena poreska sredstva u iznosu od 50.675 eura, ali nije u skladu sa međunarodnim računovdstvenim standardima (MRS) na adekvatan način obračunalo i evidentiralo odložene poreske obaveze za tekući i prethodni period.

Sporno je bilo i to što društvo na dan bilansa nije provjeravalo da li je neto ostvariva vrijednost zaliha niža od njihove nabavne vrijednosti, niti je ostvarilo obezvređenje zaliha koje imaju usporeni obrt. Zalihe su na kraju 2018. iskazane na iznos od 1,31 milion.

Prihodi ove željezničke kompanije lani su iznosili 1,65 miliona eura i bili manji za 7,22 odsto u odnosu na uporedni period 2017. godine, dok su ukupni rashodi iznosili 2,3 miliona eura, odnosno, bili veći za 4,69 odsto u odnosu na prethodni period.

Došlo je do smanjenja izvršenja fizičkog obima usluga održavanja voznih sredstava u 2018. za oko 8,73 odsto. Ova državna kompanija održava i brine o voznom parku kompanija Željeznički prevoz i Montekargo.

Akumulirani gubitak kompanije iz prethodnih godina, prema podacima s kraja 2018, godine iznosi 4,39 miliona eura.

Državi dužni dva miliona za porez, ne plaćaju od 2015.

Održavanje željezničkih voznih sredstava priznalo je nezavisnom revizoru da narasli prethodni dug po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa državi u ukupnom iznosu od 2,03 miliona eura, prema podacima s kraja 2018. godine, ne mogu platiti bez državne pomoći, jer dažbine ne izmiruju redovno od 2015. godine