PROŠIREN KRUG

Po izmjeni Krivičnog zakonika, podmićenim čuvarima pravde do 15 godina

Ovim odredbama uvažene su preporuke Grupe zemalja jugoistočne evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope.
88 pregleda 0 komentar(a)
skupstina, Foto: Arhiva "Vijesti"
skupstina, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 08.04.2011. 07:09h

Ukoliko novi Predlog izmjena Krivičnog zakonika prođe skupštinsku verifikaciju policajci, tužioci i sudije bi ubuduće mogli biti osuđeni i na 15 godina zatvora zbog primanja i ugovaranja mita.

Odredbe o davanju i primanju mita u izmjenama KZ, koji je u formi vladinog predloga, proširene su u oblasti javnog i privatnog sektora. Uvedeno je i krivično djelo trgovine uticajem, kao i odgovornost stranaca za eventualnu korupciju.

Ovim odredbama uvažene su preporuke Grupe zemalja jugoistočne evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope.

GRECO je početkom decembra analizirao usklađenost crnogorskog krivičnog zakonodavstva sa Evropskom konvencijom o korupciji, posebno u odnosu na podmićivanje stranih međunarodnih službenika, privatnog sektora i trgovine uticajem.

Odgovornost za korupciju neće izbjeći ni korumpirani strani arbitri i porotnici.

Predviđeno je da službenici javnog sektora koji zahtijevaju ili prime poklon ili drugu korist, ili ”ugovore primanje mita da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrše službenu radnju koju bi morali”, kazniće se zatvorom od 2 do 12 godina.

Onom koji spriječi izvršenje neke radnje zloupotrebom službenog ovlašćenja prijeti kazna od 2 do 8 godina, a “u slučaju primanja ili ugovaranja mita kako bi izvršili ili spriječili neku službenu radnju” kaznu neće izbjeći ni policajci, tužioci i sudije.

„Službeno lice koje izvrši krivično djelo primanja mita u vezi sa otkrivanjem krivičnog djela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina”, kaže se u vladinom predlogu.

Odgovornost za korupciju neće izbjeći ni korumpirani strani arbitri i porotnici.

A da bi se ispunili evropski zadaci, pojam službenog lica, prema istom tekstu, obuhvata i osobe koje u stranoj državi obavljaju dužnosti na osnovu zakona i u skladu sa ugovorom ili arbitražnim sporazumom.

Dvostruka inkriminacija

U obrazloženju Predloga izmijenjenog KZ, koji je Vlada nedavno utvrdila, konstatuje se ukidanje zahtjeva dvostruke inkriminacije u vezi sa krivičnim djelima podmićivanja i trgovine uticajem koja su počinjena u inostranstvu.

To podrazumijeva da je predviđena ista kazna za djelo koje je počinjeno kako po domaćem, tako i zakonu zemlje u kojoj je učinjeno- što je takođe bila jedna od sugestija GRECO.

Tijelo SE je preporučilo da do kraja juna naredne godine Crna Gora uskladi odredbe koje se odnose na krivična djela podmićivanja (u javnom i privatnom sektoru) i trgovine uticajem, a posebno uvođenjem zakonskih mjera neophodnih da se nedvosmisleno obuhvate, nematerijalna korist, indirektan način vršenja djela i treća lica u čiju se korist vrše.

Crnogorsko krivično zakonodavstvo u velikom dijelu je usklađeno sa standardima krivičnopravne konvencije o korupciji, ali odredbe o podmićivanju i trgovini uticajem nijesu uvijek eksplicitne ili sadrže neujednačenu terminologiju, konstatuje se u izvještajuGRECO-a.

Pokajnici mogu da se spasu, ali kad vrate mito

U vladinom tekstu koji bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru, navodi se da je prihvaćena i sugestija GRECO-a da u izvršenju krivičnih djela uzimanja i davanja mita termin saučesništva nije bio dovoljna garancija, pa je novim tekstom uvedena odredba koja uređuje vršenje krivičnih djela podmićivanjem i trgovina uticajem.

Prema novoj odredbi o protivpravnom primanje poklona, vlasnik firme će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina ako zbog primanja mita zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor ili pruži uslugu na štetu svoje firme ili drugog lica.

Ako po završenom poslu zahtijeva poklon ili drugu protivuslugu, kazniće se zatvorom do dvije godine a primljeni poklon i protivpravna korist če mu se oduzeti.

Zatvorska kaznu, od tri mjeseca do tri godine, neće izbjeći ni onaj ko ponudi ili obeća protivpravnu imovinsku korist vlasniku ili direktoru firme kako bi zaključio posao firme ili drugog lica.

U slučaju da se pokaje, pa djelo prijavi prije nego što bude otkriven,prema novom tekstu, može se osoboditi kazne ali će korist morati da preda nadležnim organima.

Krivično djelo “protivzakoniti uticaj”, podrazumijeva kaznu od tri mjeseca do tri godine, za svakog ko zatraži mito kako bi zloupotrijebio službeni položaj i uticaj da posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja.

Ko koristeći, svoj službeni ili društveni položaj ili uticaj, posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela ili da se ne izvrši službena radnja koja se morala izvršiti, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Ako primi nagradu ili drugu korist kazniće se robijom od jedne do osam godina, takođe je jedna od odredbi protivzakonitog uticaja a prati ih krivično djelo navođenja na protivzakonit uticaj.

Preporučujemo za Vas