"ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA"

Radović podnio krivičnu prijavu protiv Pribilović i Vukčević

Radović je u obrazloženju naveo da je 30. aprila grupa odbornika
dostavila je Skupštini opštine Budva Predlog za razrješenje
predsjednika opštine Marka Carevića i zahtjev za sazivanje sjednice, a
4. maja ista grupa odbornika je dostavila i predlog za razrješenje
predsjednika SO Budva Krsta Radovića

10175 pregleda 67 reakcija 17 komentar(a)
Radović, Foto: Demokrate
Radović, Foto: Demokrate

Šef budvanskog parlamenta Krsto radović podnio je danas vršiocu dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivici Stankoviću krivične prijave protiv ministarke javne uprave Suzane Pribilović i generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu Jadranke Vukčević zbog zloupotrebe službenog položaja, to je potvrđeno „Vijestima“.

„ Pribilović i Vukčević su organizovano, svjesno i voljno, nezakonito tumačeći zakonske propise i pravne akte opštine Budva, zloupotrebljavajući službeni položaj, donosili i dostavljali mišljenja Ministarstva javne uprave u cilju opravdavanja protivzakonitog djelovanja grupe odbornika u Budvi i održavanja nelegalne sjednice SO Budve, sazvane od strane te grupe odbornika protivno pozitivnopravnim propisima za dan 11. juna, u svrhu nezakonite smjene legalno izabranih organa vlasti i preuzimanja vlasti političkom korupcijom“, stoji u krivičnoj prijavi u koju su „Vijesti“ imale uvid.

Radović je u obrazloženju naveo da je 30. aprila grupa odbornika dostavila je Skupštini opštine Budva Predlog za razrješenje predsjednika opštine Marka Carevića i zahtjev za sazivanje sjednice, a 4. maja ista grupa odbornika je dostavila i predlog za razrješenje predsjednika SO Budva Krsta Radovića.

„Predsjednik SO Budva Krsto Radović je saglasno odredbama člana 40 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 76 stav 1 Statuta Opštine Budva, po podnesenim Predlozima za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika Skupštine sazvao u roku od 15 dana od dana podnošenja Predloga, i datum njihovog održavanja odredio u roku kraćem od 15 dana od dana sazivanja. Sjednica Skupštine po podnesenom Predlogu za razrješenje predsjednika opštine održana je dana 29.05 i 30.05.2020. godine, dok je sjednica po podnesenom Predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine održana dana 29.05 i 03.06.2020. godine“, navodi se u obrazloženju krivične prijave koju potpisuje Radović.

On je podsjetio da je na navedenim sjednicama utvrđeno je postojanje kvoruma, usvojen je predloženi dnevni red, otvorena je rasprava, omogućeno predstavniku predlagača da obrazloži predlog, omogućeno predsjedniku opštine i predsjedniku skupštine da se izjasne o navedenim razlozima za njihovo razrješenje, pribavljeni su izvještaji radnih tijela skupštine, nakon čega je i otpočela rasprava od strane odbornika.

„Podnosioci predloga su napustili sjednice Skupštine 30.05.2020. godine i dana 03.06.2020. godine, što je uslovilo da zbog nepostojanja kvoruma sjednice Skupštine po podnesenim Predlozima za razješenje predsjednika opštine, i predsjednika Skupštine budu prekinute i nastavak njihovog održavanja, saglasno članu 62 Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva i članu 40 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi, određen je za dan 29.06.2020. godine. Nakon napuštanja sjednice Skupštine 30.05.2020. godine od strane odbornika podnosioca Inicijative za sazivanje sjednice, Ministarstvo javne uprave, na čijem čelu se nalazi prijavljena Pribilović Suzana, medijima je uputilo saopštenje, koje je istaklo i na svojoj internet stranici, kojim navodi da je predsjednik SO Budva prekršio zakon o lokalnoj samoupravi i statut opštine Budva, a u kojem se navodi:

“Naime, u toku same sjednice Skupštine na kojoj se raspravljalo o predlogu za razrješenje predsjednika Opštine, a u šta je šira javnost mogla imati uvid, i pored ukazivanja da se sjednica ne održava u skladu sa poslovnikom, te više puta izrečenih upozorenja od strane odbornika, odnosno podnosilaca predloga za razrješenje, da se rok za odluku povodom predloga mora ispoštovati, predsjednik Skupštine nije omogućio glasanje o predlogu u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga, što je suprotno Zakonu i Statutu Opštine“, stoji u krivičnoj prijavi Kako se dodaje „predsjednik Skupštine je, imajući u vidu da je rok za odlučivanje o predlogu za razrješenje predsjednika Opštine 30 dana od dana podnošenja predloga, bio dužan da sazove sjednicu u što kraćem roku, a s obzirom na to da rukovodi njenim radom, stvori uslove za njeno nesmetano održavanje i omogući odbornicima da se izjasne o predlogu za razrješenje predsjednika opštine i o predlogu glasaju u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja“.

„Takođe, predsjednik Skupštine je, u situaciji kada dinamika i način rada sjednice kojom rukovodi prijeti da ugrozi zakonske i statutarne rokove, a posebno imajući u vidu datum za koji je sazvao sjednicu Skupštine, imao obavezu da u skladu sa članom 76 Poslovnika o radu Skupštine, predloži skupštini da se rasprava odvija u jednom krugu i da se odredi i drugačije trajanje izlaganja odbornika, kao i da govori samo određeni broj predstavnika Kluba odbornika, a sve u cilju poštovanja rokova koje diktiraju Zakon i Statut. Odbornici, podnosioci predloga i inicijative za sazivanje sjednice napustili su i sjednicu održanu 03.06.2020. godine, pozivajući se upravo na ovo saopštenje Ministarstva javne uprave, neosnovano optužujući predsjedavajućeg i predsjednika SO Budva da krše zakon i poslovnik SO Budva. U prilog tvrdnji da je ovakvo saopštenje dato sa umišljajem i kao priprema budućeg djelovanja prijavljenje Pribilović Suzane, navodimo da nije sporno da Zakon o lokalnoj samoupravi sadrži odredbu da skupština o predlogu za razrješenje predsjednika opštine odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga, dok rok od 30 dana u kojem je skupština dužna odlučiti po Predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine, nije određen Zakonom o lokalnoj samoupravi, već Statutom opštine Budva. Međutim, predsjednik Skupštine, saglasno članu 77 stav 4 Statuta opštine Budva, ne može staviti na glasanje Predlog za razrješenje, i pored proteka roka od 30 dana, a da prethodno, svim učesnicima u skupštini, koji to žele, ne omogući učešće u raspravi“, ističe se u krivičnoj prijavi.

Naglašava se da sa druge strane, prekoračenje roka od 30 dana od dana podnošenja predloga, ne prati bilo kakva sankcija predviđena Statutom opštine Budva ili Zakonom o lokalnoj samoupravi.

„Odluka po podnesenom Predlogu za razrješenje predsjednika opštine, odnosno predsjednika Skupštine opštine, donesena nakon prekoračenja navedenog roka, samo zbog prekoračenja roka, ne može se smatrati nezakonitom. Dakle, riječ je o roku čije prekoračenje ne utiče na zakonitost odluke donesena nakon isteka tog roka. Istekom roka od 30 dana, rasprava po podnesenim Predlozima se nastavlja i odluka donosi u proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Skupštine opštine Budva. Takođe, prijavljena je preskočila da saopšti javnosti da je u mjesecu junu 2019. godine, na predlog grupe poslanika DPS-a predvođenih poslanikom Željko Aprcovićem, Skupština Crne Gore donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su, između ostalog dopunjene odredbe člana 40 stav 6 tog Zakona na način što je propisano da sjednica skupštine opštine mora biti završena najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana sazivanja, te da je to jedini rok čije bi nepoštovanje izazivalo zakonsku sankciju“, navodi se u prijavi. Podsjeća se da je 8. juna, Ministarstvo javne uprave je na upit odbornika podnosioca predloga za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine, istima dostavilo Mišljenje broj: 03-040/20-2547/2, kojim još jednom tumači djelovanje legalno izabranih organa vlasti u Budvi.

„I to tako što u zaključku navodi sledeće: „U konačnom, imajući u vidu gore navedeno, kako predsjednik skupštine, odnosno predsjedavajući sjednicom skupštine, nisu omogućili odbornicima da glasaju po pomenutim predlozima, odnosno da Skupština donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga za razrješenje koji je imperativno utvrđen zakonskim i statutarnim odredbama, po nalaženju ministarstva javne uprave su postupili suprotno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Opštine Budva, a samim tim istovremeno onemogućili Skupštinu da vrši zakonom utvrđenu obavezu.“

Ovakvo mišljenje dato od strane MJU poslužilo je grupi od sedamnaest odbornika kao razlog da protivpravno, istog dana, pošalju akt o sazivanju sjednice skupštine opštine Budva za 11.06.2020. godine, iako isti nemaju ni jedan na zakonu ili statutu utemeljen osnov za takvo djelovanje. Ministarstvo javne uprave nije imalo na zakonu zasnovan osnov da daje mišljenja o radu Skupštine opštine Budva, niti da u okviru njih daje uputstva o ponašanju grupe odbornika. Ustavom Crne Gore je propisano, članom 117, da je opština, kao oblik lokalne samouprave samostalna u vršenju svojih nadležnosti, te da Vlada može raspusti skupštinu opštine samo ako skupština opštine, u vremenu dužem od šest mjeseci, ne vrši svoje nadležnosti. Takođe, Zakonom o lokalnoj samoupravi je precizno definisan odnos lokalne samouprave i Vlade Crne Gore, kao i nadležnosti Ministarstva javne uprave u nadzoru nad sprovođenjem zakona o lokalnoj samoupravi. Odredbama člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi definisano je: „Kad skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, Vlada će upozoriti skupštinu, da u određenom roku, obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze“, navodi se u prijavi.

Kako se naglašava „ako skupština, u roku iz stava 1 ovog člana, ne uspostavi obavljanje svojih funkcija, odnosno ne izvrši zakonom utvrđene obaveze, Vlada će, na predlog Ministarstva, raspustiti skupštinu.

„U slučaju raspuštanja skupštine, funkciju skupštine do konstituisanja nove skupštine vrši odbor povjerenika, koji imenuje Vlada.“

Odredbama člana 199 Zakona o lokalnoj samoupravi definisano je i pravo i način nadzora Ministarstva javne uprave nad sprovođenjem zakona i to:„Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa, odnosno popunu radnih mjesta u organima lokalne uprave, stručnim službama i posebnim službama, kao i na prava, dužnosti i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika vrši Ministarstvo, preko upravne inspekcije.

U pogledu ovlašćenja upravnog inspektora i mjera koje preduzima u vršenju inspekcijskog nadzora primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.“

Iz citiranih odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi i odredbi Ustava, nesporno je da samo Vlada Crne Gore može da upozori skupštinu opštine ukoliko ne izvršava zakonom utvrđene obaveze i da joj ostavi rok u kojem će otkloniti nedostatke, kao i da Ministarstvo javne uprave nema na zakonu zasnovano pravo da daje mišljenja kojima će odlučivati i cijeniti da li Skupština opštine postupa u skladu sa zakonom ili ne“, piše u prijavi VDT- u.

Radović ističe da su Pribilović Suzana i Vukčević Jadranka zloupotrebljavajući službeni položaj, na način što su protivzakonito, van svojih zakonskih i ustavnih nadležnosti, izdavali mišljenja kojim su odlučivali i cijenili zakonitost rada organa lokalne samouprave, u isto vrijeme navodeći i treća lica na protivpravno i protivustavno djelovanje, svjesno izvršili krivična djela koja im se ovom prijavom stavljaju na teret i druga krivična djela koja će se kvalifikovati u postupku.

„U ovom pogledu posebno naglašavamo Načelni pravni stav Vrhovnog suda, 20.05.2013. godine kojim se definiše da: “Iskorišćavanje službenog položaja postaje krivično djelo kada se službeni položaj ne koristi u interesu službe, odnosno ostvarivanja ciljeva službe, već radi pribavljanja koristi sebi ili drugom, nanošenja štete ili teže povreda prava drugog, a što je zakonom propisana posledica predmetnog krivičnog djela.

“Neosnovanom i neovlašćenom tvrdnjom u ime Ministarstva javne uprave da su predsjednik SO i predsjedavajući SO Budva povrijedili Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut opštine Budva, krivično prijavljena lica drsko, bezobzirno, neprofesionalno, politički pristrasno i, uz sve to, perfidno pokušavaju da pripreme teren da se politička i pravna hajdučija koju je najavila grupa odbornika predvođena DPS-om može smatrati legalnom i da, što je im očigledno jako značajno, ta pravna hajdučija može biti štićena policijskom silom. Potpuno je očigledno da je ministarska Pribilović, kao članica organa DPS-a, Ministarstvo kojim rukovodi stavila u funkciju političkog obračuna sa političkim konkurentima DPS-a, čime teško povređuje odredbe Ustava Crne Gore, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o državnoj upravi, kao i druge opšte akte koji propisuju političku neutralnost u obavljanju poslova državne uprave, kao i profesionalnost i nepristrasnost u njenom radu.Imajući u vidu navedeno zahtijevamo da Vrhovno državno tužilaštvo ovu krivičnu prijavu dostavi na postupanje nadležnom državnom tužilaštvu koje će odmah sprovesti potrebne radnje i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja preduzeti mjere krivično-pravne odgovornosti prema krivično prijavljenim licima“, zaključuje se u krivičnoj prijavi.