Komisija utvrdila brojne nepravilnosti administracije Divanovića (DPS)

Kuč barjačila, a nezakonito imenovana?

Snežana Kuč i Vladimir Bulatović (na istoj sjednici izabran za v.d. predsjednika Opštine) bili su ključne osobe koje su potom zakazivali sjednice, angažovali privatno obezbjeđenje, a zbog kojih je Upravna inspekcija, uz pomoć policije, 17. juna upala u zgradu Opštine i omogućila im da uđu u kancelarije.

46099 pregleda 159 reakcija 27 komentar(a)
Kuč na sjednici u Slovenskoj plaži, Foto: Luka Zeković
Kuč na sjednici u Slovenskoj plaži, Foto: Luka Zeković

Odbornica Snežana Kuč (DPS) nije zakonito izabrana za vršioca dužnosti predsjednice budvanske Skupštine na “spornoj sjednici” u sali Turističkog kompleksa “Slovenska plaža”, zbog navodno brojnih nepravilnosti.

To je utvrdila Komisija za provjeru usklađenosti dokumentacije nastale u radu organa lokalne samouprave u periodu od 8. juna do 24. septembra, nakon što je vlast preuzela koalicija DPS, SD, Crnogorske i Stevana Džakovića. Ističu da će zbog toga procesuirati sve aktere nasilnog preuzimanja vlasti.

Navode da je to samo jedan u nizu kršenja zakona i propisa koje je izvršila administracija Nikole Divanovića (DPS), Upravna inspekcija ministarke Suzane Pribilović (DPS), te druge državne institucije koje su pomogle da se, prekrajanjem izborne volje građana i političkom korupcijom, instalira opštinska vlast.

Kuč i Vladimir Bulatović (na istoj sjednici izabran za v.d. predsjednika Opštine) bili su ključne osobe koje su potom zakazivali sjednice, angažovali privatno obezbjeđenje, a zbog kojih je Upravna inspekcija, uz pomoć policije, 17. juna upala u zgradu Opštine i omogućila im da uđu u kancelarije.

To je bio uvod u dvoipomjesečne proteste i najžešći otpor građana u političkoj istoriji Budve...

“Dana 11. juna u konferencijskoj sali TN Slovenska plaža grupa od 17 odbornika održala je ‘sjednicu’ na kojoj su donijeli Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva (Krsto Radović), Odluku o razrješenju predsjednika Opštine Budva (Marko Carević) i Odluku o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine (Vladimir Bulatović). Komisija je nakon razmatranja predmetne dokumentacije koje se odnose na preduzete radnje i nakon uvida u audio-zapis sa sjednice SO, ocijenila da su pored svih nepravilnosti koje su konstatovane u izjašnjenju o materijalu, uočeni i drugi prestupi, te da su u pojedinim aktima iznijete grube neistine koje se odnose na pripremanje i održavanja 36. sjednice i postupanje ka Službenom listu CG, ali i nadležnih u toj instituciji”, navodi se u izvještaju Komisije u koji su “Vijesti” imale uvid, a koji će se danas naći na sjednici Skupštine koju je Radović (Demokrate) zakazao po hitnom postupku.

Komisija je konstatovala brojne nepravilnosti vezano za “hotelsku” sjednicu.

“Pogrešno je naveden pravni osnov u aktu o sazivanju 36. sjednice SO Budva. Predloge Odluke o razrješenju predsjednika SO i predsjednika Opštine Budva nijesu, prije razmatranja na 36. sjednici SO, razmatrala i o njima dala mišljenja nadležna radna tijela. Dokumentacija sa sjednice ne sadrži zapisnike i izvještaje sa sjednica nadležnih odbora, već zabilješku od 28. avgusta, u kojoj Kuč i Anđela Ivanović navode da je ‘.... materijal sa 36. sjednice SO Budva u originalu dostavljen službi Skupštine, da je izvještaje sa radnih tijela pripremila služba Skupštine i trebali bi se nalaziti u mapi sjednice’”, navodi se u izvještaju.

Konstatuje se da su sve ostale odluke nezakonite, jer je Kuč izabrana nezakonito.

Navode da na sjednici nije donesena odluka o imenovanju vršioca funkcije predsjednika SO.

“Preslušavanjem audio-zapisa utvrđeno je da se predlog takve odluke nije nalazio na usvojenom dnevnom redu sjednice, a da je Anđela Ivanović, koja je imala ovlašćenje 17 odbornika da predsjedava 36. sjednicom SO, navela da je u skladu sa članom 49 Zakona o lokalnoj samoupravi potrebno odrediti odbornika koji će do izbora novog predsjednika SO vršiti funkciju predsjednika Skupštine i pozvala odbornika Borisa Rafailovića da se izjasni u ime kluba koji ima najviše odbornika (DPS). Odbornik Rafailović je izjavio: ‘U ime Kluba odbornika DPS imenujemo Snežanu Kuč za vršioca funkcije predsjednika Skupštine’. Skupština o njenom izboru/odeđivanju za vršioce funkcije nije glasala, dakle nije se izjasnila. Nju je ‘imenovao’ klub odbornika DPS-a. Jasno je da to može učiniti samo Skupština i jasno je da o tome nije donijet akt što je postupanje u suprotnosti sa članom 49 Zakona o lokalnoj samoupravi”, piše u izvještaju.

Navode da to samo po sebi znači da Kuč ni u kom slučaju, nezavisno od mišljenja Ministarstva javne uprave, nije aktivno legitimisana za preduzimanje bilo kakvih radnji.

“Između ostalog, predsjedavala je 37. i dijelom 38. sjednice, potpisala donijete akte, pa je jasno da akti nisu održivi. Ovdje se otvara i pitanje na osnovu čega (kog akta) Upravna inspekcija 16. juna smatra Snežanu Kuč vršiocem funkcije predsjednice SO i 17. juna joj, nakon intervencije policije, i faktički predaje ovlašćenja”.

Navode i da nije bilo radio ili televizijskog prenosa 36. sjednice, čime je “povrijeđen princip javnosti rada Skupštine”.

“Na osnovu navedenog, komisija utvrđuje da je sam skup 17 odbornika od 11. juna (36. sjednica SO Budva) nezakonit i donijeti akti ne mogu imati pravno dejstvo, te Vladimir Bulatović i Snežana Kuč nisu mogli biti vršioci funkcija/dužnosti predsjednika Opštine, odnosno SO Budva, i da u tom smislu nisu bili aktivno legitimisani za preduzimanje radnji iz domena nadležnosti, predsjednika Opštine, odnosno Skupštine, što dovodi u pitanje zakonitost svih kasnije donijetih akata i preduzetih radnji”.

“Heroji” će odgovarati

Da će svi akteri nasilnog preuzimanja vlasti biti procesuirani, od Snežane Kuč, Anđele Ivanović i Vladimira Bulatovića, do upravnih inspektora, te rukovodstva “Službenog lista”, jasno se navodi u zaključcima Komisije.

“Komisija je stanovišta da je... grubo kršen član 22 Ustava kojim se jemči pravo na lokalnu samoupravu, te član 28 kojim se jemči pravo na dostojanstvo i sigurnost čovjeka, nepovredivost integriteta, privatnosti i ličnih prava... Ustav članom 62 jemči pravo na rad, koje je u Opštini Budva bilo narušeno. Članom 113 Ustava predviđen je način odlučivanja u lokalnoj samoupravi i navodi se da se odlučuje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika. Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva, što od 17. juna (od intervecije Upravne inspekcije uz asistenciju policijskih snaga)... u Budvi bilo onemogućeno”, ističe se u izvještaju Komisije.

Pejović: Divanović i Pribilović vođe grupe, stići će ih pravda

Predsjednik budvanskih Demokrata i odbornik Mijomir Pejović naglasio je da je Komisija na sveobuhvatan, činjenično i pravno zasnovan način uradila značajan posao i postavila temelje za krivično gonjenje počinioca teških krivičnih djela.

On je ocijenio da se u DPS-u nisu pretjerano trudili da sakriju počinjena krivična djela, čime je posao Komisiji bio donekle i olakšan.

"Demokrate će podržati izvjestaj komisije, a moram da primijetim da su vođe ove zločinačke organizacije, Suzana Pribilović i Nikola Divanović, pobjegli od suočavanja sa odbornicima i pod lažnim izgovorom da ih zakon sprečava, podnijeli ostavke na odbornička mjesta. Trenutno možda i mogu pobjeći od suočavanja sa istinom, ali od pravde i sramote sigurno neće i neka budu sigurni da će ih ruka pravde stići gdje god se budu nalazili“.