"NAJAVA VUKOVIĆA S RAZLOGOM ZABRINULA JAVNOST"

Bešović: Kada su god funkcioneri DPS sprovodili privatno-javno partnerstvo, to je bilo na štetu građana i države...

"Sve karte su otvorene nakon što je Vuković saopštio da rekonstrukcija trga građene neće ništa koštati i da će radovi biti dogovoreni po sistemu privatno-javnog partnerstva"

9385 pregleda 10 komentar(a)
Bešović, Foto: Vesko Belojević
Bešović, Foto: Vesko Belojević

Najava gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića o rekonstrukciji glavnog gradskog trga je sa razlogom zabrinula javnost i pokrenula niz reakcija političkih partija, nevladinih organizacija, stručne javnosti i građana Podgorice, saopštio je danas Miodrag Bešović, šef kluba odbornika Demokratskog fronta (DF) u Skupštini opštine (SO) Podgorica.

"Naime, sve karte su otvorene nakon što je Vuković saopštio da rekonstrukcija trga građene neće ništa koštati i da će radovi biti dogovoreni po sistemu privatno-javnog partnerstva. Kada su god funkcioneri Demokratske partije socijalista (DPS) investicije sprovodili principom privatno-javnog partnerstva to je bilo na štetu građana i države a na koris tajkunskih firmi i pojedinaca bliskih režimu.  Takav vid investicija je uvjek za javnost izgledala drugačije nego što je u stvari sproveden i kao finalni tajni dogovor je bila korist osoba iz vlasti koji su se ugrađivali i ostvarivali profit", istakao je Bešović.

On je dodao da je jedan od primjera i izgradanja tržnog centra "Bazar" u Bloku pet rađenog u formi privatno-javnog partnerstva između Glavnog grada Podgorica i D.O.O. "Čelebić" na štetu Glavnog grada, a u korist privatnog partnera D.O.O. "Čelebić".

Bešović je kazao da se to završilo i sudskim epilogom i na kraju farsom.

"Ugovor od 16.11.2012. godine, kojim je izvršena podjela sadržaja u objektu na način da je D.O.O. „Čelebić“ pripalo blizu 6000 m² ekskluzivnog poslovnog prostora koji se može veoma dobro prodavati i rentirati(velika samoposluga, prodavnice, butici i sl., sportsko-rekreativno-zabavni sadržaji na krovnoj površini), a Glavni grad je dobio 6.924 m², od čega 5676 m² u vidu parking mjesta i 930 m² zelene pijace. Sva parking mjesta su kasnije izdata D.O.O. „Čelebić“ za 20.000 eura na godišnjem nivou, tako da Čelebić faktički raspolaže sa preko 90% Bazara, iako je glavni grad uložio u privatno-javno partnerstvo 8107 m² zemljišta na jednoj od najljepših lokacija i oslobodio suinvestitora naknade za komunalno opremanje objekta površine blizu 13 000 m²", rekao je Bešović. 

On je kazao da je sljedeći primjer kada su ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja "Bo­li­ći" i Glav­ni grad for­mi­ra­­li za­jed­nič­ko pred­u­ze­će da bi iza zgra­de te­le­vi­zi­je gra­di­li ho­tel.

"Već go­di­na­ma je na toj lokaciji ogrom­na ru­pa, a jav­nost ni­je upu­će­na u po­sled­nje tran­sak­ci­je ko­je je Glav­ni grad na če­lu sa gra­do­na­čel­ni­kom Sla­vo­lju­bom Sti­je­po­vi­ćem iz­veo ka­da je u pi­ta­nju taj pro­je­kat. Ra­di se o iz­u­zet­no vri­jed­noj i atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji na ko­joj, pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma, Glav­ni grad ima 13.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta. Dakle , ovu praksu pokušava da sprovede i trenutni gradonačelnik Vuković misleći da smo i mi odbornici Podgorice i građani pa i čitava javnost naivni i da ne vidimo o kakvom se poslu radi. Napominjem da je na poslednjoj sjednici gradskog parlamenta, glasovima DPS i satelita, donijeta odluka da se u zakup izdaje poslovni prostor namijenjen za Gradsku knjižaru i da se taj ekskluzivan prostor na samom trgu pretvori u gradsku kafanu", rekao je Bešović.

Po njegovim riječima, ovakav način vođenja glavnog grada je apsolutno neprihvatljiv.

"Nipošto ne smijemo dozvoliti da i ovo malo mandata podgoričke vlasti rasprodaje i krčmi imovinu koju smo naslijedili i koju treba da ostavimo našim potomcima. Bez obzira na idejno rešenje, koje je i samo izabrano pod sumnjivim okolnostima, ne smijemo dozvoliti da strogi centar Podgorice ode u privatne ruke pozivam svu javnost i sve građane Podgorice da dignu glas protiv ove najavljene pljačke", zaključio je Bešović.

Preporučujemo za Vas