"inspekcija nije postupila niti smo obaviješteni o razlozima za nepostupanje"

Demokrate traže da se izvrši nadzor nad radom organa lokalne samouprave u Kolašinu

Tvrde da Đukić nije postupio po odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi

3192 pregleda 24 reakcija 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Demokratska Crna Gora
Ilustracija, Foto: Demokratska Crna Gora

Odbornički klub Demokrata u kolašinskoj Skupštini Opštine (SO), poslao je Upravnoj inspekciji urgenciju za postupanje po incijativi za preduzimanje mjera inspekcijskog nadzora nad radom organa lokalne samouprave u tom gradu.

Demokrate su, kako je saopšteno, 17. marta od Upravne inspekcije tražili nadzor u kolašinskoj Opštini zbog toga što, kako tvrde, predsjednik SO Milan Đukić, nije postupio "po eksplicitnim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi". Zbog, kako objašnjavaju, "Đukićevog napostupanja po zakonu, funkciju predsjednika Opštine Kolašin i dalje obavlja Bulatović, kojem je mandat prestao po sili zakona".

U urgenciji, taj Odbonički klub podsjeća da po njihovoj incijativi Upravna inspekcija još nije postupila niti su obaviješteni o razlozima za nepostupanje. Podsjećaju da "saglasno članu 199 Zakona o lokalnoj samoupravi inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi obavlja Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, preko Upravne inspekcije", navodi se u saopštenju Demokrata.

Objašnjavaju i da je "saglasno članu 13 Zakona o inspekcijskom nadzoru, u vršenju inspekcijskog nazdora, između ostalog, inspektor naročito obavezan da razmotri inicijativu za pokretanje inspekcijskog nadzora i o tome obavijesti podnosioce inicijative", kao "i da u vršenju nadzora postupa zakonito, blagovremeno i u skladu sa etičkim kodeksom državnih službenika".

Urgencija Demokrata
foto: Demokratska Crna Gora

"Inspekcijski nadzor koji smo inicirali odnosio se na sprovođenje odredbi člana 65 stav 1 tačka 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da predsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona kad je pravosnažnom presudom osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije. Članom 61 stav 2 istog zakona propisano da se prestanak mandata predsjednika Opštine, zbog podnošenja ostavke i po sili zakona konstatuje aktom Skupštine", piše u urgenciji Demokrata, koju je potpisao šef Kluba odbornika i poslanik te stranke Vladimir Martinović.

Demokrate tvrde da "ne može biti sporno da je presuda Višeg suda u Podgorici Ks.br.32/2020 od 02.06.2021. godine, kojom je Milosav Bulatović, predsjednik Opštine Kolašin osuđen za krivično djelo zloupotreba službenoog položaja postala pravosnažna 15.02.2022. godine".

Dodaju i da je "nesporno da je predsjednik SO, na sjednici SO, održanoj 14.03 i 15.03.2022. godine, odbio da postupi po zahtjevu odbornika Demokrata, da po dostavljenoj presudi Apelacionog suda, saglasno zakonskim odrebama konstatuje da je Bulatoviću po sili zakona prestao mandat predsjednika Opštine".

Urgencija Demokrata
foto: Demokratska Crna Gora

"Da neće podnijeti ostavku na funkciju predsjednika opštine Kolašin javnost je obavijestio i Bulatović, iako je pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije predsjednika Opštine. I na kraju, nevršenjem inspekcijskog nadzora od strane Upravne inspekcije, na očigled cjelokupne javnosti, funkciju predsjednika Opštine i dalje obavlja lice kojem je 15.02.2022. godine mandat prestao po sili zakona", tvrde Demokrate.

Iz Demokrata urgiraju "da Upravna inspekcija, u cilju obezbjeđenja poštovanja načela zakonitosti u radu organa lokalne samouprave u opštini Kolašin, hitno izvrši inspekcijski nadzor", kao "i da na osnovu zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja, donese rješenje o mjerama, radnjama i rokovima za poštovanje odredbi člana 65 stav 1 tačka 4 i člana 61 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi".

"U protivnom, bićemo primorani za preduzimanje odgovarajućih mjera protiv svih aktera koji su zloupotrebom službenog položaja omogućili da Milosav Bulatović obavlja funkciju predsjednika opštine, iako mu je mandat na tu funkciju po sili zakona prestao 15.02.2022. godine. Istovremeno, očekujemo da SDT pokrene i postupak preispitivanja načina rada Upravne inspekcije u cjelini", zaključuju Demokrate u urgeniciji.