STAV UREDNIKA

Zašto jednostavno kad može komplikovano

Konačno, iz Eko fonda obnarodovaše jedan od velikih projekata, značajan za životnu sredinu: dodjelu bespovratnih sredstava za ugradnju solarnih panela. Ideja ekološki čista da čistija ne može biti, a za zainteresovane još i besplatno. Međutim...

8468 pregleda 15 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Malobrojni novinari koji su u kontinuitetu u posljednjih 15 godina pratili problematiku životne sredine, pisali su sporadično o osnivanju Eko fonda, kao spasonosnog instrumenta za očuvanje dobrano uništenog prostora Crne Gore.

Bilo je za tih deceniju i po raznih tvrdnji, najava i izjava - te hoće, te neće, samo što nije, riješiće se svi problemi, posebno sa crnim ekološkim tačkama... sve uz nemušta objašnjenja teško razumljiva za običnog građanina. I dođe taj dan, Eko fond je osnovan, kao i nada da će profunkcionisati sistem “zagađivač plaća”, a novac se sliti na račun Fonda i usmjeriti za saniranje štete i očuvanje okoline.

Aktivnosti Fonda za sada su, uglavnom, za širu javnost u domenu nepoznanice, više zbog toga što oni koji ga vode ne umiju da se pohvale da nešto rade.

Konačno, iz Eko fonda obnarodovaše jedan od velikih projekata, značajan za životnu sredinu: dodjelu bespovratnih sredstava za ugradnju solarnih panela. Ideja ekološki čista da čistija ne može biti, a za zainteresovane još i besplatno.

Međutim, sumnju da i dalje važi ona mentalitetska poslovica “zašto jednostavno, kad može komplikovano”, izazvao je sami naziv konkursa - “Javni konkurs za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava (subvencija) za sufinansiranje realizacije projekata korištenja obnovljivih izvora energije - za proizvodnju električne energije (fotonaponskih sistema) uz primjenu razmjene na mjestu konekcije u okviru programa „fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu“.

A onda nešto što bi se u šou biznisu moglo nazvati spektaklom - za konkurisanje vam je potreban: Nacrt ugovora, Obrazac prijave, Obrazac izjave o obezbjeđenju preostalih finansijskih sredstva za realizaciju projekta, Obrazac izjave o realizaciji planirane investiciju u roku do 45 kalendarskih dana, Obrazac izjave o dostavljanju podataka o potrošnji električne energije, Obrazac izjave za pomoć male vrijednosti-de minimis, Obrazac izjave o tačnosti i istinitosti podataka, Obrazac izjave o ovlašenoj osobi za predaju dokumentacije, Obrazac-Prilog 1-Izvještaja o nultom stanju, Obrazac-Prilog 2- Narativni i finansijski zvještaj, Obrazac-Prilog 3-Izvještaja o realizaciji instalacije solarnog panela, Obrazac-Prilog 4-Izvještaj o smanjenju CO2 ...

Ako ste mislili da je to sve, grdno ste se prevarili.

Za sve podnosioce prijava neophodna je popunjena, potpisana i pečatom ovjerena prijava za učešće na konkurs (kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstva pečat nije potreban) u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom Eko fonda, nazivom i adresom podnosioca prijave, naznakom predmeta Javnog konkursa na koji se prijava odnosi, na adresu, izjava podnosioca prijave da uz sredstva koja će biti dobijena po ovom konkursu, obezbjeđena su preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta, izjava podnosioca prijave da je u mogućnosti da realizuje planiranu investiciju u roku do 45 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava sa Eko fondom, izjava podnosioca prijave da će, ukoliko Eko fond to zatraži, naredne tri godine dostavljati podatke o proizvedenoj količini električne energije putem fotonaponskog sistema, izjava podnosioca prijave vezano za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć, original izvod iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na osnovnom odnosno pomoćnom objektu (dostaviti izvod iz katastra ne stariji od 30 dana od dana prijavljivanja na poziv), dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objavljenog javnog konkursa da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, izjava- punomoćje kojom se potvrđuuje da je osoba ovlašćena za predaju dokumentacije, izjava o tačnosti i istinitosti podataka, izvod iz Centralnog klirinškog depozitarnog drušva, investicioni program (Biznis plan) koji treba da sadrži: osnovne informacije o projektu, opis projekta, glavne ciljeve i zadatke/aktivnosti projekta, specifične ciljeve i doprinos projekta (uključujući kadrovske kapacitete korisnika sredstava i projektovani uticaj na rast zaposlenosti), tehničko-tehnološka rješenja projekta, analiza lokacije, očekivane rezultate i efekte projekta (efekti na životnu sredinu i ekonomsko-finansijski efekti) sa indikatorima učinka, ekonomsko-finansijsku ocjenu projekta, dinamiku realizacije projekta, ukupnu procijenjenu vrijednost projekta i očekivano učešće Fonda u njegovom finansiranju, analizu potencijalnih rizika projekta, foto dokumentacija objekta predviđenih za ugradnju fotonaponskog sistema (fotografije se mogu dostaviti u štampanom ili digitalnom obliku)...

Ima toga još, ali se nema prostora da se sve nabroji. I sve to samo za „fotonaponske sisteme snage manje od 10 kWp“. Za veće - još dodatnih kvaka i kvačica. I uz to sve tražene izjave moraju da budu ovjerene kod notara.

E sad, zamislite onoga poljoprivrednika iz Zete koji sadi luk ili onoga iz Gusinja koji sije krompir i želi da postavi par solarnih ploča. Luk propao, a krompir satrunuo, jer su popunjavali obrasce, vadili dokumentaciju i pisali izjave. Neko bi zlurado primijetio da bi ih, računajući troškove notara i štetu na imanju zbog izgubljenog vremena, sve koštalo više nego da su sami finansirali mini solarnu elektranu.

No, dobro je i ovako. Šta da su tražili nalaze od doktora ili dokaze da znaju da razviju tijesto za pitu. Naravno, ovjerene kod notara.