STRAZBUR ODBIO REVIZIJU

Odbijen zahtjev za reviziju presude suda u Strazburu

Time je i u konačnom prihvaćena argumentacija iznijeta u pravnoj odbrani države u ovom postupku, prema kojoj je prvi podnosilac trpio štetu u poslovanju samo u periodu od dvije godine, u kom dijelu je i opredijeljena visina pravičnog zadovoljenja koje se ima isplatiti prvom podnosiocu predstavke.
5720 pregleda 4 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Shutterstock, Shutterstock
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Shutterstock, Shutterstock

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio je zahtjev podnosioca predstavke za revizijom presude KIPS i Drekalović protiv Crne Gore, čime je ona postala pravosnažna.

Iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentine Pavličić, saopšteno je da je Evropski sud donio dvije presude u predmetu KIPS i Drekalović protiv Crne Gore.

„U glavnoj presudi od 26. juna 2018. godine, Evropski sud je odlučio o meritumu predmeta i utvrdio povrede članova koji se odnose na prava na pravično suđenje i na djelotvorni pravni lijek Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i povredu člana Protokola o zaštiti imovine uz Konvenciju“, navodi se u saopštenju.

U presudi o pravičnom zadovoljenju od 22. oktobra prošle godine, Evropski sud je obavezao državu Crnu Goru da plati preduzeću KIPS ukupan iznos od 4,54 miliona EUR na ime izgubljene dobiti zbog povrede člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju.

„Nakon donošenja presude o pravičnom zadovoljenju, prvi podnosilac predstavke je 17. februara, u skladu sa Pravilom 80 Poslovnika Suda, podnio zahtjev za revizijom presude“, dodaje se u saopštenju.

U zahtjevu je u bitnom istakao da se ne može prihvatiti stanovište Evropskog suda iz pobijane presude da je prvi podnosilac predstavke trpio izgubljenu dobit samo za period od dvije godine, odnosno 2006. i 2007. godine, te da je presuda zasnovana na netačno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju.

„Konkretno, prvi podnosilac predstavke je smatrao da izgradnjom drugog tržnog centra na teritoriji Glavnog grada Podgorica, Tržnog centra Cijevna, nije prestala povreda imovinskih prava, te da je iznos pravičnog zadovoljenja morao biti znatno veći od dosuđenog“, navodi se u saopštenju.

U tom smislu, dostavio je relevantnu dokumentaciju, a naročito izvještaj Centra za forenzička istraživanja od 6. februara ove godine, prema kojem je iznos pravičnog zadovoljenja opredijelio, i to na ime izgubljene dobiti iznos od 43,64 miliona eura, a na ime zatezne kamate za period od 2007. do kraja januara iznos od 23,53 miliona eura, što u ukupnom iznosi 67,17 miliona eura.

„Polazeći od zahtjeva prvog podnosioca predstavke i argumentacije stranaka iz predmetnog postupka, kolegijum sudija je donio odluku da odbije predmetni zahtjev. Odluka o odbijanju zahtjeva se ne donosi sa posebnim obrazloženjem, jer je kolegijum sudija nakon ispitivanja dostavljene dokumentacije očigledno utvrdio da je predmetni zahtjev neosnovan, odnosno da ne postoje nove činjenice koje bi po svojoj naravi mogle odlučno uticati na ishod spora, te ne postoji razlog da se presuda iznosi pred Velikim vijećem“, navodi se u saopštenju.

Ovom odlukom je, kako se dodaje, potvrđena presuda o pravičnom zadovoljenju, naročito u dijelu koji se odnosi na visinu izgubljene dobiti koju je trpio prvi podnosilac predstavke zbog povrede njegovih imovinskih prava.

„Na taj način je i u konačnom prihvaćena argumentacija iznijeta u pravnoj odbrani države u ovom postupku, prema kojoj je prvi podnosilac trpio štetu u poslovanju samo u periodu od dvije godine, u kom dijelu je i opredijeljena visina pravičnog zadovoljenja koje se ima isplatiti prvom podnosiocu predstavke“, navodi se u saopštenju.

Na tu odluku stranke nemaju pravo žalbe i presuda KIPS i Drekalović protiv Crne Gore je time postala pravosnažna.

Presuda će biti prevedena i objavljena.