Zaljubljeni par iz Novog Sada se vozio u "Gondoli ljubavi" u Risnu

Mihailo Ognjenović želi da ova manifestacija u Risnu postane tradicionalna
112 pregleda 2 komentar(a)
Gondola ljubavi, Foto: Siniša Luković
Gondola ljubavi, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 04.07.2018. 12:44h

Dr­ve­na gon­do­la, "Gondola ljubavi", koja spaja bračne parove, Mi­ha­i­la Og­nje­no­vi­ća iz Ri­sna, 83-go­di­šnjeg ka­pe­ta­na du­ge plo­vid­be u pen­zi­ji, ponovo je danas sve­ča­no po­ri­nu­ta u more sa oba­le u Risnu.

Čast da se u njoj voze i da na­pra­ve pr­ve za­ve­sla­je ima­li su zaljubljeni par iz Novog Sada, Vesna Stanković i Slobodan Stanar.

Or­ga­ni­za­tor manifestacije kapetan Og­nje­no­vić na ovaj način že­li da, po­red bo­kelj­ske tra­di­ci­je dr­ve­nih bar­ki i njihovog očuvanja, is­tak­ne zna­čaj in­sti­tu­ci­je bra­ka.

Kapetan Ognjenović je pri­je 64 go­di­ne od sto­la­ra Jo­va Po­po­vi­ća iz Ri­sna ku­pio drvenu gon­do­lu, ko­ju je prije nekoliko godina re­kon­stru­i­sao Bog­do Bi­la­fer, čam­čar (ka­la­fat) iz Str­pa.

Od 1954. do 2006. go­di­ne, ka­da je pr­vi put re­kon­stru­i­sa­na, ova mala drvena barka je spoji­la 24 pa­ra iz svih re­pu­bli­ka biv­še Ju­go­sla­vi­je i od ta­da na­sta­vlja svo­ju mi­si­ju.

Mihailo Ognje­no­vić že­li da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja u Ri­snu po­sta­ne tra­di­ci­o­nal­na.

Preporučujemo za Vas